Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na stropkovskom gymnáziu môžu študenti zložiť skúšky z angličtiny ešte pred maturitou

obrazekT. Belovezčíková:
„Držiteľ Diplomu na úrovni B2 už prakticky zmaturoval z anglického
jazyka.“

Stropkovské gymnázium je od roku 2003 akreditovaným skúšobným centrom
City&Guilds Qualifications, britskej inštitúcie s vyše 150-ročnou
tradíciou, ktorá zabezpečuje jazykové vzdelávanie, ale aj vzdelávanie
v oblasti informačných technológií, spracovania dát, kancelárskych prác
a odborných zručnostiach. O tom, čo v praxi táto akreditácia znamená,
sme sa zhovárali s profesorkou anglického jazyka Tatianou
Belovežčíkovou.

Môžete nám bližšie ozrejmiť princíp skúšok, ktoré
nahrádzajú maturitu z anglického jazyka?

Ide o medzinárodné skúšky z anglického jazyka vyšpecifikované vo
vyhláške MŠ SR č. 269 z 15. júna 2009. Naše gymnázium je od roku
2003 akreditovaným skúšobným centrom. To, že je naša škola
akreditovaným centrom, nás oprávňuje organizovať a realizovať skúšky na
získanie medzinárodných certifikátov. Filozofia náhrady slovenskej
maturitnej skúšky z cudzieho jazyka bola uvedená v školskom zákone
245/2008 Z.z. z 22. mája 2008, ale až v spomínanej vyhláške nadobudla
táto vízia konkrétnu podobu, a síce, že držiteľ Diplomu na úrovni B2 má
uznanú maturitnú skúšku z anglického jazyka v plnom rozsahu a úroveň B1
nahrádza ústnu formu internej časti našej maturitnej skúšky. Úrovne B1 a
B2 vychádzajú zo spoločného európskeho referenčného rámca, B1 je
nižšia a B2 je vyššia úroveň. V praxi to znamená, že práve študenti,
ktorí sú v tomto školskom roku v maturitnom ročníku, majú po prvýkrát
v histórii túto možnosť.
Písomná skúška IESOL (International English for Speakers of Other Languages)
je medzinárodne uznávanou skúškou, ktorá testuje jazykové zručnosti
v štyroch oblastiach: počúvanie s porozumením (4 úlohy), čítanie
s porozumením (4 úlohy) a písanie (2 úlohy – praktická úloha a
kompozícia na tému). Štruktúra úloh je vo všetkých úrovniach rovnaká,
rozdiel je v náročnosti, slovnej zásobe, počte slov. Skúška trvá
približne dve 60-minútové hodiny, v závislosti od úrovne a možno pri nej
používať anglický výkladový slovník. Ústna skúška ISESOL
(International Spoken English for Speakers of Other Languages) je medzinárodne
uznávanou skúškou, ktorá testuje jazykové zručnosti v štyroch
úlohách – 1. reakcia na podnet v angličtine v 5 témach, 2. krátke
dialógy na konkrétnu situáciu, 3. dlhší dialóg so zadaním úloh,
4. vyjadrenie názoru na danú tému. Špecifikom ústnej skúšky je, že
kandidát musí reagovať promptne, bez prípravy. Dĺžka skúšky je v B1
deväť minút a v B2 desať minút. Celkové hodnotenie kandidáta je
stanovené podľa dosiahnutých výsledkov: First Class Pass (FCP: uspel/-a
s vyznamenaním), Pass (uspel/ -a ). Kto chce mať uznané tieto skúšky ako
náhradu za maturitu, musí vykonať obe časti (písomnú aj ústnu), za obidve
získa certifikát a na základe týchto certifikátov požiadame o vydanie
Diplomu, na základe ktorého riaditeľ školy vydá rozhodnutie o uznaní ako
náhrady za maturitnú skúšku. Keďže som už v jari mala informácie
o tejto vyhláške, informovala som študentov hlavne z radov tretiakov a
septimy. Títo si urobili písomnú skúšku v máji a teraz v septembri si
dorobili ústnu v rovnakej úrovni, alebo sa rozhodli si urobiť obe skúšky
vo vyššej úrovni. V súlade s legislatívou požiadali do 15. 9.
riaditeľa školy o uznanie tejto skúšky ako náhrady maturitnej skúšky.
Diplom musia predložiť do 1. 3. 2010. Proces vydania certifikátov a
následne Diplomu je pomerne zdĺhavý, preto tá časová rezerva.
Koľko študentov stropkovského gymnázia už takéto skúšky
z angličtiny absolvovalo?

Od získania akreditácie v roku 2003 absolvovalo túto skúšku
s vynikajúcimi výsledkami a takmer 95%-nou úspešnosťou už 58 študentov.
Výhodou tejto skúšky je, že termín nie je pevne daný, ale dá sa
dohodnúť podľa záujmu študentov. V porovnaní s inými medzinárodnými
certifikátmi sa táto skúška koná v známom prostredí našej školy, nie
je potrebné nikam cestovať. Ústna a písomná časť sa nemusia konať v ten
istý deň. Mali sme zaužívanú prax konania týchto skúšok v máji,
prípadne v júni. V tomto školskom roku, presne 29. a 30. septembra, bolo
vykonaných 9 takýchto skúšok. Na výsledky čakáme.
Vyžaduje sa od študentov nejaká špeciálna
príprava?

Medzinárodný certifikát nie je odzrkadlením konkrétnej prípravy. Ide
o to, že kandidát má preukázať komplexné vedomosti a zručnosti
v anglickom jazyku. A tie získa systematickou prípravou nielen na hodiny
v škole, ale aj mimo školy. Ide o komplexný vnútorný záujem kandidáta
o tento jazyk, o jeho aktívne používanie, o učenie sa pre život. Kto
toto pochopí, začne sa viac učiť, viac čítať v angličtine, viac
sledovať programy v angličtine. Prihlásenie sa na skúšku je akýmsi
prirodzeným zavŕšením tejto činnosti. Kandidát sa po vlastnom uvážení
sám rozhodne, na aký stupeň skúšky sa prihlási.
Akou formou prebiehajú samotné skúšky?
Skúšky City&Guilds sú „on demand“, to znamená, že termín sa
dohodne s prihlásenými kandidátmi a ja ako tajomníčka skúšobného centra
ich objednám priamo z Anglicka s minimálne mesačným predstihom pred
plánovaným termínom skúšky. Skúšky sa objednávajú elektronicky. Úlohy
sú doručené na školu v zapečatenej obálke a otvárajú sa v deň
skúšok pred kandidátmi. Pri písomnej skúške ide najprv počúvanie cca
30 minút a potom si kandidáti riadia čas tak, aby test v časovom limite
odovzdali. Môžu pri tom používať anglické výkladové slovníky (t.j.
anglicko-anglické). Na našej škole vedieme študentov k práci s takýmito
slovníkmi. Kandidáti sú rozdelení do miestností podľa úrovne skúšky.
Každý sedí sám. Ústna skúška je oveľa náročnejšia na prípravu,
keďže sa celá nahráva, musí byť ticho aj vo vedľajších miestnostiach a
na chodbách, aby bola nahrávka kvalitná. Okrem nahrávacej techniky je táto
skúška náročná aj pre skúšajúceho, ktorý sa musí presne držať
daných otázok a sledovať časový limit. Skúšajúci vchádzajú do
miestnosti po jednom a po ukončení skúšky odchádzajú tak, aby sa nestretli
s ostatnými kandidátmi. Po skončení skúšok sa všetka dokumentácia
vloží do špeciálnej obálky a bezodkladne odošle do Anglicka, kde sa testy
opravujú a vyhodnocujú. Obdobie čakania na výsledok je veľmi napínavé,
ale ten pocit, keď sa študenti dozvedia, že spravili, stojí za to.
Môžu spomínané skúšky z anglického jazyka absolvovať
študenti bez ohľadu na to, v ktorom sú práve ročníku?

Áno. Na skúšky sa môže prihlásiť ktokoľvek – stredoškolák,
pracujúci, nezamestnaný, žiak základnej školy z ktoréhokoľvek mesta či
miesta Slovenska, z akejkoľvek sféry. Vek nie je rozhodujúci. Podstatná je
úroveň, na akej sa kandidát nachádza. Čo sa týka uznania tejto skúšky
ako náhrady maturitnej skúšky z angličtiny, potom táto skúška nemôže
byť staršia ako dva roky. Odporúčam študentom urobiť si skúšku
v nižšom ročníku v nižšom leveli, aby si vyskúšali, čo ich tam
vlastne čaká a či bola pre nich zvolená úroveň ťažká alebo ľahká.
A potom na konci 3. ročníka, prípadne na začiatku 4. ročníka, si
zvoliť úroveň tak, aby sa im uznala ako maturitná skúška.
Aké výhody má takáto forma skúšky oproti klasickej maturite
z angličtiny?

Výhodou je, že termín skúšky je vecou dohody, to znamená v čase, ktorý
študentom vyhovuje. Študenti budú mať v maturitnom ročníku viac času na
ďalšie tri maturitné predmety. Počas samotnej maturity budú mať menej
stresu. Okrem získania maturitnej skúšky získajú medzinárodné
certifikáty, ktoré im dajú výhody aj v ďalšom štúdiu na vysokej škole
a pri uchádzaní sa o zamestnanie.

obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter