Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Minulý rok stúpol počet priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu

<h3>JUDr. Kasičová: „Pribúdajú páchateľky, ktoré porušujú zákon pod
vplyvom alkoholu.“

Minulý rok prejednávali na Odbore všeobecnej vnútornej správy Obvodného
úradu v Stropkove najčastejšie priestupky proti občianskemu
spolunažívaniu. Spolu, mimo rozhodnutia rozkazom, ich právoplatne ukončili
až 190, čo je v porovnaní s rokom 2011 nárast o 52.

<p>„Za rozhodujúce faktory páchania týchto priestupkov môžeme
označiť nedobré medziľudské vzťahy, najmä susedské spory, narušené
rodinné vzťahy a konanie pod vplyvom alkoholu. Ako príklad by sme mohli
uviesť spory rodičov a detí, ktorí sa obviňujú z rôznych maličkostí a
pritom používajú fyzické násilie. Napríklad opitý syn nadáva matke alebo
otcovi, fyzicky ich napáda. Hlavne v obciach sú časté susedské spory.
Bezbranných starých ľudí okrádajú a napádajú nezamestnaní opilci.
Mladí ľudia často používajú hrubé nadávky alebo svoje spory riešia
„ručne – stručne“ a pod. Pri prejednávaní priestupkov sme
v sledovanom období zaznamenali značný nárast agresivity páchateľov a to
nielen pri páchaní priestupku, ale aj pri ústnom prejednávaní priestupkov,
kedy agresivita páchateľov smeruje priamo voči prejednávajúcim
zamestnancom,“
uviedla vedúca OVVS ObÚ Stropkov JUDr. Mária
Kasičová. V tejto súvislosti spomenula poburujúci prípad, keď skupina
mladých chlapcov napadla súrodencov – siroty v ich vlastnom dome a tam im
nadávala do humusákov, špinavcov a fyzicky na nich zaútočila. Množia sa aj
prípady, keď jeden z účastníkov konania, napríklad súrodenec alebo
partner, vystupuje najprv ako obvinený a rovno z prejednávacej miestnosti ide
na políciu ohlásiť ďalší priestupok. V tom už figuruje ako poškodený a
človek, pôvodne v pozícii svedka, sa stáva obvineným.
„V našej praxi sa čoraz častejšie stretávame s tým, že
hlavne v rodinách sa priestupky páchajú často veľmi dlhú dobu, kým sa
poškodený (manžel, manželka, rodič) odhodlajú toto konanie oznámiť
orgánom polície. Jedným z dôvodov je aj fakt, že v našom okrese sú len
štyri obce nad 500 obyvateľov, ľudia sa vzájomné poznajú a hanbia sa za
to, že im to v rodinách nefunguje. Preto sa na políciu obracajú len
výnimočne a až vtedy, ak si so svojimi blízkymi nevedia dať rady dlhšiu
dobu. Dôkazom toho je aj oznámenie manželky 86-ročného páchateľa, ktorý
ju opakovane najprv slovne a neskôr aj fyzicky napádal,“

spomenula JUDr. Kasičová jeden príklad za všetky. Podotkla, že priestupky
proti občianskemu spolunažívaniu sa nepáchajú len v sociálne slabších
rodinách, ale aj v tých, ktoré sú dobre zabezpečené. Ďalšiu
najpočetnejšiu skupinu tvorili priestupky proti majetku. Tých bolo
právoplatne ukončených 116, čo predstavuje oproti roku 2011 mierny pokles.
„Podľa nášho názoru dôvodom páchania priestupkov proti
majetku v roku 2012 bola značne vysoká nezamestnanosť v našom regióne,
ako aj fakt, že veľká časť obyvateľstva žije na hranici chudoby.
Krádeží sa často dopúšťali osoby zo sociálne slabších skupín a
bezdomovci, kde ťažko predpokladať, že sankcia vo forme peňažnej pokuty
bude mať výchovný vplyv. Tak, ako v iných rokoch, aj v tomto nám výrazne
stúpli priestupky, ktorých sa dopustili občania z iných regiónov
Slovenska. Tie boli páchané hlavne v letných mesiacoch počas letnej
turistickej sezóny a to predovšetkým v rekreačnej oblasti Domaša –
Valkov a Domaša – Petejovce. V priebehu celého roka dochádzalo
k odcudzeniu železného šrotu hlavne z opustených domov a iných stavieb.
V značnej miere narástol počet priestupkov páchaných v predajniach Tesco
a LIDL. Jednalo sa o drobné krádeže, pri ktorých boli páchatelia zvyčajne
prichytení už pri pokladni predajne a tovar museli vrátiť v nepoškodenom
stave. Najčastejšie sa vyskytovali krádeže v obchodoch, rekreačných
chatových zriadeniach, školách, ako aj v pivničných priestoroch bytových
jednotiek,“
vymenovala vedúca OVVS a dodala, že zvýšený
záujem prejavovali páchatelia o kovový odpad a farebné kovy, ktoré po
odcudzení výhodne predávali vo výkupniach druhotných surovín. Ojedinelé
nie sú ani prípady poškodzovania cudzieho majetku a obohacovania sa
podvodným konaním. Oproti roku 2011 vzrástol aj počet priestupkov
spáchaných podvodom, keď si kupujúci cez internet objednal napríklad
mobilný telefón a po prevzatí tovaru a zaplatení za dobierku zistil, že
v balíku má namiesto objednaného tovaru naskladaný kartónový papier,
alebo starý nefunkčný mobil. V minulom roku vzrástol počet priestupkov
proti majetku spáchaných zničením alebo poškodením vecí. Jednalo sa
hlavne o poškodzovanie áut, zariadenia reštaurácií, rozbíjanie okien a
vchodových dverí na bytových domoch. JUDr. Kasičová označila za hlavné
dôvody páchania týchto priestupkov všeobecnú krízu morálky
v spoločnosti, nezamestnanosť v regióne, vidinu získania finančných
prostriedkov a konanie páchateľov pod vplyvom alkoholu. Za alarmujúcu
považuje aj skutočnosť, že každý rok narastá počet priestupkov proti
občianskemu spolunažívaniu, ale aj proti majetku, páchaných ženami a
dievčatami pod vplyvom alkoholu.
Tretiu najpočetnejšiu skupinu predstavujú priestupky proti poriadku
v správe a verejnému poriadku. Minulý rok ich prejednávali celkom 44.
„Aj v tejto skupine sa nám vyskytli priestupky, ktorých sa
dopustili mladiství. K ich páchaniu prispieva neprítomnosť rodičov doma,
ich pracovná vyťaženosť, zamestnanie mimo trvalého bydliska, často
v zahraničí. Mladistvé osoby, ale aj dospelé deti, majú byt rodičov len
pre seba, nikto ich nekontroluje, kedy a v akom stave sa vracajú domov. Ľudia
si v našom regióne ťažko nájdu prácu, preto ju hľadajú mimo bydliska aj
s vedomím, že riskujú, ak nechávajú deti samé doma. V posledných rokoch
je bežné, že na turnusy odchádzajú nielen otcovia, ale aj
matky.“
Za hlavné faktory, ktoré vplývajú najmä na
mladistvých páchateľov, označila JUDr. Kasičová nevhodnú výchovu
v rodinách a v škole, stratu motivácie z hľadiska perspektívy budúceho
uplatnenia, nevhodné využívanie voľného času, vysokú nezamestnanosť.
„Na mladistvých páchateľov a maloleté osoby negatívne
pôsobia i masovokomunikačné prostriedky, filmová tvorba plná násilia,
publikovaná brutalita, agresivita, zlé vzťahy v rodinách a z toho
vyplývajúci citový chlad,“
dodala.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter