Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

JUDr. Kasičová poukazuje na nárast brutality v rodinách

<h3>„Dospelé deti nemajú zábrany vulgárne nadávať či dokonca fyzicky
napadnúť rodičov.“

V minulom roku došlo na Odbor všeobecnej vnútornej správy Obvodného
úradu v Stropkove 382 priestupkových spisov, teda od 44 priestupkov viac
ako v roku 2010. Správny orgán v hodnotenom období postúpil inam alebo
odložil 24 priestupkových oznámení. Z roku 2010 prešlo do roku 2011
34 nevybavených priestupkov, celkovo teda vybavili 392 priestupkových vecí,
čo je o 40 viac ako v roku 2010.

<p>„Najväčšiu časť tvorili priestupky proti občianskemu
spolunažívaniu, kde bolo spolu, mimo rozhodnutia rozkazom, právoplatne
ukončených 117 priestupkov. Za rozhodujúce faktory páchania týchto
priestupkov môžeme označiť zlé medziľudské vzťahy, najmä susedské
spory, narušené rodinné vzťahy a konanie pod vplyvom alkoholu. Ako príklad
by sme mohli uviesť spory rodičov a detí, ktorí sa obviňujú z rôznych
maličkostí a pritom používajú fyzické násilie. Napríklad opitý syn
nadáva matke alebo otcovi a fyzicky ich napáda. Ďalej ide o susedské spory,
hlavne v obciach, kde sú bezbranní starí ľudia, ktorých nezamestnaní
opilci okrádajú a napadajú, ale aj o mladých ľudí, ktorí často
používajú hrubé nadávky alebo svoje spory riešia fyzickým násilím.
Taktiež sa nám množia prípady, kedy jeden z účastníkov konania,
napríklad súrodenec alebo manžel, vystupuje najprv ako obvinený a rovno
z pojednávacej miestnosti ide na políciu ohlásiť ďalší priestupok,
v ktorom už vystupuje ako poškodený a ten, čo bol ako svedok, sa dostáva
do pozície obvineného,“
uvidela vedúca Odboru všeobecnej
vnútornej správy ObÚ Stropkov JUDr. Mária Kasičová. Podľa jej vyjadrenia
ďalšiu najpočetnejšiu skupinu tvorili priestupky proti majetku.
„Porovnanie sledovaného obdobia s rokom 2010, kedy bolo
právoplatne ukončených 100 priestupkov proti majetku, svedčí o ich
náraste a to aj napriek tomu, že sme predpokladali pravý opak vzhľadom na
účinnosť Trestného zákona a uplatňovanie ustanovenia paragrafu 212 ods.
2 písm. f), podľa ktorého sa opakovaná krádež v období posledných
dvanástich mesiacov považuje a trestá ako trestný čin. V sledovanom
období došlo teda k miernemu nárastu majetkových priestupkov (127
právoplatne ukončených) v našom obvode, ale predpokladáme, že došlo aj
k nárastu trestných činov krádeže.“
JUDr. Kasičová je
presvedčená, že dôvodom zvýšenia počtu priestupkov proti majetku je
značne vysoká nezamestnanosť v regióne, ale aj fakt, že veľká časť
obyvateľstva žije na hranici chudoby. Často sa ich dopúšťali dospelí aj
mladiství zo sociálne slabších skupín a bezdomovci, kde ťažko
predpokladať, že sankcia vo forme peňažnej pokuty bude mať výchovný
vplyv. Výrazne stúpol počet priestupkov, ktorých sa dopustili občania
z iných regiónov Slovenska, napríklad z Košíc, Prešova, Vranova nad
Topľou, Bardejova. Išlo najmä o skutky páchané počas letnej turistickej
sezóny predovšetkým v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov, počas
konania stropkovského jarmoku, ale aj v priebehu roka, kedy dochádzalo
k odcudzeniu železného šrotu hlavne z opustených domov a iných stavieb.
„Medzi hlavné dôvody, ktoré majú najväčší vplyv na
páchanie priestupkov patrí predovšetkým všeobecná kríza morálky
v spoločnosti, nezamestnanosť v regióne a konanie páchatelia pod vplyvom
alkoholu. Najčastejšie sa vyskytovali krádeže v obchodoch, rekreačných
chatových zriadeniach, školách, ale aj v pivničných priestoroch bytových
jednotiek. Zvýšený záujem prejavovali páchatelia o kovový odpad a
farebné kovy, ktoré po odcudzení výhodne predávali výkupni druhotných
surovín. Nie sú ojedinelé ani prípady poškodzovania cudzieho majetku a
obohacovanie sa podvodným konaním. Značný počet priestupkov tvorili aj
prípady odcudzenia mobilných telefónov. Pribudli aj podvody spáchané tým
spôsobom, že pri kúpe tovaru cez internet po zaplatení objednávateľ
zistil, že v balíku je úplne niečo iné ako si objednal, napríklad
kartónový papier alebo plyšová hračka,“
spomenula bizarné
majetkové priestupky JUDr. Kasičová. Treťou najpočetnejšou skupinou boli
priestupky proti poriadku v správe a verejnému poriadku. V roku 2011 ich na
OVVS prejednávali až 63. Najčastejšími dôvodmi naplnenia skutkovej
podstaty tohto druhu priestupku sú rušenie nočného kľudu, vzbudenie
verejného pohoršenia, požívanie alkoholických nápojov na miestach, kde je
to zakázané všeobecne záväznými nariadeniami a v neposlednom rade aj
neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, či
znečisťovanie verejných priestranstiev. „Maloletí páchatelia
sa dopustili porušenia priestupkového zákona v štyroch prípadoch a tieto
prípady boli odložené v zmysle paragrafu 66 ods. 1 písm. b). Mladiství
páchatelia sa na celkovom počte právoplatne ukončených priestupkov
podieľali v 25 prípadoch, čo je v porovnaní s rokom 2010 pokles
o 11 prípadov. Najčastejšie sa dopúšťali priestupkov proti majetku a
občianskemu spolunažívaniu, kde ich podiel na celkovom počte tohto druhu
priestupkov predstavuje 14,7 %. Svojím konaním chceli získať majetkový
prospech na úkor vopred vytipovaných osôb alebo zariadení. Boli to najmä
krádeže spáchané v obchodných priestoroch, neobývaných rodinných
domoch, chatách a pohostinstvách. Odcudzovali odtiaľ rôzny spotrebný tovar,
ale aj peniaze, ktoré použili na nákup cigariet a alkoholu. Hlavné
kriminogénne faktory u tejto skupiny páchateľov zostávajú nezmenené. Sú
to predovšetkým nevhodná výchova v rodinách a škole, strata motivácie
mladistvých ľudí najmä z hľadiska perspektívy budúceho uplatnenia,
nevhodné využívanie voľného času, vysoká nezamestnanosť. Na mladistvých
páchateľov a maloleté osoby negatívne pôsobia i masovokomunikačné
prostriedky, filmová tvorba plná násilia, publikovaná brutalita, agresivita,
zlé vzťahy v rodinách a z toho vyplývajúca citová
chladnosť,“
myslí si vedúca OVVS a upozorňuje na
skutočnosť, že narastá počet priestupkov, ktorých sa dopúšťajú tí
istí páchatelia. Poukázala aj na ďalší zarážajúci fakt. Pracovníci
OVVS prejednávajú čoraz viac priestupkov, ktorých sa dopúšťajú deti
voči rodičom. Často nejde len o vulgárne verbálne útoky, ale aj o hrubé
fyzické napadnutie. „Spomeniem jeden prípad za všetky, keď
29-ročný syn vulgárne nadával matke, že je p…, k… a lenivá zdechlina a
pritom ju fyzicky napádal.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter