Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deviataci sa rozhodujú, kam pôjdu študovať ďalej

<h3>Je pravdepodobné, že na náročnejšie stredné školy sa dostanú aj
slabší žiaci

Ešte viac ako mesiac majú deviataci na výber strednej školy, kde chcú
v budúcnosti študovať. Rozhodujúcim faktorom pri voľbe tej správnej by
mal byť prospech, schopnosti a záujmy žiaka. O tom, či to takto funguje
v praxi, ale aj o ďalších veciach súvisiacich s výberom strednej školy,
sme sa zhovárali s výchovnou poradkyňou v ZŠ na Mlynskej ulici Katarínou
Hurnou.

<p>Aké sú konkrétne termíny na podanie prihlášok na stredné
školy?

Prihlášky na stredné školy vyžadujúce talentové skúšky sa zasielali do
28. februára, na ostatné stredné školy ich zasielame do 20. apríla.
žiaci sa často rozhodujú do poslednej chvíle. Svoje rozhodnutia môžu až
do 10. apríla, kedy musia výchovnej poradkyni definitívne oznámiť
konečnú voľbu, ešte meniť.
Zvyknú sa deviataci rozhodovať skôr sami, alebo majú pri výbere
strednej školy hlavné slovo rodičia?

Väčšinou sa stretávam s tým, že žiaci už majú nejakú konkrétnu
predstavu o tom, na akej strednej škole by chceli študovať. Samozrejme, ich
rozhodnutie ovplyvňujú aj rodičia. Pri výbere školy totiž zohráva dosť
dôležitú úlohu aj finančná situácia rodiny. Niektoré deti by možno
radšej študovali na nejakej škole v inom meste, ale finančná situácia
rodiny nedovoľuje platiť im cestovné, internát a ďalšie výdavky. Občas
sú deti ovplyvnené aj spolužiakmi a hlásia sa na školu, kde ide kamarát.
Ale to je skôr taký okrajový príklad.
Je väčší záujem o gymnáziá, alebo stredné odborné
školy?

Každý rok je to iné. Veľa záleží od toho, či je medzi deviatakmi viac
priemerných a podpriemerných žiakov, alebo žiakov s výborným prospechom.
Konkrétne tohto roku prejavilo záujem o štúdium na gymnáziu okolo
20 deviatakov, ostatní preferujú odborné školy a učilištia. Čo sa týka
odborných škôl, tento rok je väčší záujem o tie v iných mestách,
napríklad v susednom Svidníku. Jedným z dôvodov je fakt, že v Stropkove
chýba stredná škola, ktorá by ponúkala odbory pre dievčatá. Čo sa týka
chlapcov, hlásia sa aj na stredné odborné školy v Stropkove.
Stáva sa, že rodičia svoje deti precenia a chcú, aby študovali
na škole, na ktorú objektívne nemajú?

Stáva sa aj to. A keďže školy dnes zvádzajú boj o žiaka, je veľmi
pravdepodobné, že na náročnejšiu strednú školu sa dostanú aj slabší
žiaci.
Stretávaš sa pri procese výberu strednej školy a vyplňovaní
prihlášok s nejakými formálnymi problémami?

Ani nie. Systém vyplňovania prihlášok je totiž značne zjednodušený.
Výchovní poradcovia majú počítačový program, kde zadajú údaje
o žiakovi a ten už len osobne príde nadiktovať konkrétnu školu. Potom sa
prihláška vytlačí, žiak si ju dá potvrdiť u lekára, podpíše ju on aj
rodičia, vráti ju škole a my ju posielame na strednú školu. žiak následne
dostane zo strednej školy pozvánku, resp. rozhodnutie o prijatí.
Od 1. januára 2013 došlo k určitým zmenám v systéme
prijímania žiakov na stredné školy. Môžeš ozrejmiť,
k akým?

Každá stredná škola si určuje vlastné kritériá pre prijatie žiakov,
ktoré zverejní do 31. marca 2013. Podľa zákona platného od 1. januára
2013 však musia všetky stredné školy robiť prijímacie pohovory. Existuje
len jediná výnimka. Ak žiak urobí monitor z matematiky na 90 percent a
taktiež na 90 percent monitor zo slovenského jazyka, prijímacie pohovory
nemusí absolvovať a je na školu prijatý automaticky.
Existuje nejaký všeobecný návod, ktorým by sa mali rodičia a
deti pri výbere strednej školy riadiť?

Návod možno nie, ale pri rozhodovaní by malo zohrávať úlohu viacero
faktorov. Rodičia aj deti by mali pri výbere školy okrem prospechu a
schopností zohľadňovať napríklad aj perspektívu uplatnenia na trhu práce
po jej skončení. Pre žiakov, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na
vysokých školách, je najlepším riešením gymnázium. Ale pre tých, ktorí
sa chcú po ukončení stredoškolského štúdia zamestnať, sú optimálne
odborné školy. Po ich absolvovaní sú v podstate špecializovaní. Pri tomto
rozhodovaní môže pomôcť aj triedny učiteľ, ktorý z hľadiska
schopností pozná dieťa niekedy lepšie ako rodič. Ale treba povedať ešte
jednu dôležitú vec. Nikde nie je napísané, že človek sa v živote
uplatní presne v tom odbore, ktorý študoval na strednej škole. Jednak sa
môžu zmeniť jeho priority, jednak sa po skončení školy musí prispôsobiť
trhu práce.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter