Riadková inzercia v Stropkovskom Spektre

Nachádzate sa na stránke pre príjem riadkovej inzercie. Pre informácie o možnostiach plošnej inzercie v našom týždenníku prosím navštívte stránku: Možnosti plošnej inzercie v týždenníku Stropkovské Spektrum.

GDPR informácia pre potreby spracovania riadkovej inzercie

 

Základné informácie o správcovi údajov a relevantnej platnej legislatíve

Spoločnosť Spektrum Stropkov s.r.o., Námestie SNP 538, Stropkov 091 01 IČO: 31 708 617, z­apísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka č.: 2354/P ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za účelom informovania verejnosti pomocou masovokomunikačných prostriedkov a na základe zákona, t.j. podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006), čo je ekvivalentné ustanovenie k § 13 ods. 1 písm. c) Zákon č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), kde právnym základom je podľa metodiky Úradu na ochranu osobných údajov SR ustanovenie § 78 ods. 2 Zákona.

 

Spracovanie osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č . 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle vykonaní vyššie uvedeného nariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 b., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
  2. Na účely zverejňovania inzercie v našich tlačených novinách a v elektronickej verzii týždenníka espektrum.sk je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje Inzerenta alebo osobné údaje poskytnuté či zadané Inzerentom pri používaní našich stránok (meno, telefónne číslo, email, popisné informácie, ďalšie fakturačné údaje) 3. Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre výkon zmluvy, na základe ktorej Inzerent a Záujemca užívajú naše služby, a ktorej zmluvnou stranou je Inzerent ako subjekt osobných údajov.
  3. V konkrétnych prípadoch môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje nad rámec čl. 2. a 3. Podmienok, ak je takéto spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích osôb, a to vždy v súlade so zákonnými požiadavkami na spracovanie osobných údajov.
  4. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek správy, obsahujúce informácie týkajúce sa poskytovanej služby.
  5. Všetky informácie o vkladaných inzerátoch, emailoch, telefónoch sú po pol roku od vloženia vymazané. Platobné údaje, faktúry sú archivované po dobu troch rokov.

 

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) má viacero práv, ktoré si môže voči správcovi uplatňovať: -právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR -oprava osobných údajov pokiaľ zistíte, že vaše osobné údaje, ktoré SPSP spracúva, sú nepresné, môžete požiadať o ich opravu; v niektorých prípadoch môžete s ohľadom na účel spracúvania požadovať aj ich doplnenie; -výmaz osobných údajov v prípadoch uvedených v čl. 17 GDPR môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov (ide o tzv. právo na zabudnutie); -obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR môžete požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov; -prenosnosť údajov: máte právo od nás získať svoje osobnú údaje, a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; zároveň máte právo tieto údaje si preniesť k inému prevádzkovateľovi za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR; -namietať proti spracúvaniu osobných údajov: pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie; podrobnosti stanovuje čl. 21 GDPR.

V prípade potreby môžete kontaktovať spoločnosť Spektrum Stropkov s.r.o. ohľadom ochrany osobných údajov elektronickou poštou na adrese admin@espektrum.sk, alebo zaslaním listu na vyššie uvedenú adresu sídla spoločnosti.

 

Inzerát je možné uhradiť jedným z uvedených spôsobov:

1. možnosť uhradiť platbu za uverejnenie inzerátu v hotovosti v našej kancelárii v momentálnom karanténnom režime neposkytujeme

2. poštovou poukážkou typu H 2. triedy na adresu: Bc. Andrea Fecková – VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM, Hviezdoslavova 23, 091 01 Stropkov. Kópiu ústrižku o zaplatení poslať včas na e-mail: redakcia@espektrum.sk

3. priamo na náš účet:

BankaPrima banka, a.s.
SWIFT/BICKOMASK2X
IBANSK36 5600 0000 0023 8299 0001
Číslo účtu/kód banky2382990001/5600

potvrdený príkaz na úhradu prosíme poslať e-mailom na adresu: redakcia@espektrum.sk

4. po dohode až po vystavení faktúry na číslo účtu redakcie V prípade akýchkoľvek ďalších informácií týkajúcich sa inzercie nás kontaktuje e-mailom, prípadne na telefónnom čísle 0919 198 918