Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zvolili prísediacich svidníckeho súdu

Stropkovskí poslanci zvolili v závere minulého roka trojicu
Stropkovčanov, ktorí budú prísediacimi pri pojednávaniach na Okresnom súde
vo Svidníku. Prísediaci z radov občanov sú volení na obdobie štyroch
rokov, v deň zvolenia sú starší ako 30 rokov, sú bezúhonní, spôsobilí
na právne úkony a ich morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu
prísediaceho budú riadne vykonávať. Na návrh primátora budú za mesto
Stropkov najbližšie štyri roky prísediacimi sudcami z radov občanov Peter
Lehocký (poslanec MsZ), Metod Burák (prednosta MsÚ) a Jozef Potoma
(náčelník Mestskej polície). Kladné stanovisko k zvoleným kandidátom
vyjadril pred poslancami aj podpredseda OS vo Svidníku Ivo Parada.
Na okresných súdoch pôsobia prísediaci už len v trestných senátoch.
Sudcovia a prísediaci sú si pri rozhodovaní rovní.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter