Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zrušenie vnútroštátnej diaľkovej linky z Bratislavy do Svidníka

SAD Humenné na svojom webovom sídle
oznámila cestujúcim zrušenie pravidelnej linky z Bratislavy do Svidníka so
zastávkou v Stropkove k 1. máju 2019. Ešte v roku 2002 sa pristúpilo
k transformácii štátnych podnikov a SAD, š. p. Humenné sa zmenilo na
akciovú spoločnosť SAD Humenné, a.s. s dvoma odštepnými závodmi a to OZ
Vranov n/T. a OZ Humenné. Postupne došlo k privatizácii, t. j. predaju
akcií, čím spoločnosť so 100% účasťou štátu prešla do súkromného
vlastníctva. História vzniku však siaha až do roku 1949, kedy bol zriadený
celoštátny jednotný národný podnik s názvom ČSAD.

„Po dlhodobej a dôslednej ekonomickej analýze dospel dopravca
k záveru, že uvedenú autobusovú linku je nútený zrušiť. Dopravca
vyvinul maximálnu snahu o jej zachovanie a počas posledných troch rokov
niekoľko krát upravoval cestovný poriadok formou zmeny časových polôh a
zmenami trasy v úseku Poprad – Bratislava. Celý úpadok tejto diaľkovej
linky na Slovensku spôsobila bezplatná železničná doprava a postupný odliv
cestujúcich, pričom nie je žiadna čestná obchodná a marketingová cesta,
ako sa fenoménu vlakov zadarmo brániť, resp. im konkurovať,“

uviedol vedúci dopravy R. Smetanka.
Dopravca SAD Humenné, a.s., požiadal vo februári Odbor dopravy PSK v zmysle
novej Tarify prímestskej autobusovej dopravy platnej od februára
2019 o prevádzkovanie uvedenej linky ako linky prímestskej autobusovej
dopravy v úseku Svidník – Stropkov – Giraltovce – Prešov –
Levoča – Poprad – Starý Smokovec.
„Vzhľadom na víziu PSK v oblasti rozvoja turistického ruchu a
vzhľadom na pripravovaný integrovaný dopravný systém (IDS PSK), ktorého je
dopravca SAD Humenné, a.s., súčasťou, navrhol dopravca zaradenie úseku
Svidník – Poprad – Starý Smokovec po pôvodnej uvedenej trase do
výkonov prímestskej autobusovej dopravy,“
priblížil R.
Smetanka.
Svoju žiadosť SAD Humenné, a. s. odôvodnila zmenou tarifných podmienok a to
rozšírením tarifnej vzdialenosti prímestskej autobusovej dopravy do 200 km,
ale aj tým, že ide o najstaršiu diaľkovú linku na území SR a
spoločnosť má s prevádzkovaním tejto linky dlhoročnú skúsenosť.
Treba tiež povedať, že úsek Poprad – Bratislava vzhľadom na hustú
železničnú sieť je vysoko stratovým úsekom. V okresoch Svidník, Stropkov
a v meste Giraltovce však absentuje železničná doprava a bezplatnú
železničnú dopravu tak obyvatelia z tohto regiónu nemôžu využívať.
Táto pravidelná linka bola nesmierne dôležitá aj pre nevidiacich zo
Spojenej školy internátnej v meste Levoča. Je tiež priamym spojením
s významnou a frekventovanou zastávkou linky v Spišskom Podhradí, kde sa
organizuje seminár Spišská Kapitula.
Faktom je aj to, že chýbajúca železničná doprava a stav cestnej
infraštruktúry, ako aj geografická poloha okresov Svidník a Stropkov je
znevýhodnením regiónom v oblasti cestovného ruchu a v súčasnosti bola
táto linka jediným priamym spojením s mestami Levoča a Poprad.
„Rozdelenie linky na viacero úsekov pre viacerých dopravcov
s prestupmi vyvolá nezáujem cestujúcej verejnosti a ich presun do osobných
áut. Dopravca SAD Humenné, a.s., upozornil na veľkú pravdepodobnosť, že
zrušením diaľkovej linky 102508, dôjde k nespokojnosti cestujúcej
verejnosti a pocitu diskriminácie pri využívaní verejnej dopravy. Vzhľadom
na uvedené dôvody by preto podľa nášho názoru, malo ostať v záujme PSK
zachovať časť prevádzky navrhovanej trasy na území PSK, ako prímestskej
linky vo verejnom záujme,“
myslí si R. Smetanka.
Dopravca SAD Humenné, a.s. veril, že pripravované zrušenie linky
102508 nenechá Úrad PSK ľahostajným a že nájdu spoločné riešenie pri
zachovaní priameho autobusového spojenia aspoň na trase Svidník –
Poprad – Starý Smokovec.
„Na základe vyššie uvedených informácií si Úrad PSK
vyžiadal všetky podklady, počty a frekvenciu cestujúcich v úseku
Svidník – Poprad a späť linky 102508. Až 30. apríla 2019, teda deň
pred ukončením prevádzky, dostal dopravca SAD Humenné, a.s., zo strany PSK
stanovisko, v ktorom nesúhlasil s ďalšou prevádzkou linky v rámci
prímestskej autobusovej dopravy, ale už dňa 26.04.2019 vydal Dopravnú
licenciu pre súkromného dopravcu na trasu Svidník – Stropkov –
Prešov – Levoča – Poprad,“
uviedol R. Smetanka a dodal,
že SAD Humenné, a. s. ako dlhoročný partner a spoľahlivý dopravca
nedostali zo strany PSK možnosť, súhlas, či návrh na vydanie dopravnej
licencie na prevádzkovanie linky Svidník – Stropkov – Giraltovce –
Prešov – Levoča – Poprad – Starý Smokovec ani v rámci diaľkovej
vnútroštátnej dopravy.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter