Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

ZOO park zachováme, ale s jasnými pravidlami

<p>V uplynulom období sa na stránkach Stropkovského Spektra objavilo viacero
článkov týkajúcich sa problematiky ZOO parku. Ich spoločným znakom boli
vyjadrenia riaditeľa tohto zariadenia Alexandra Soóša, že mesto nejaví
záujem o jeho zachovanie. S riaditeľom CVČ Fauna sme v priebehu roka
2015 absolvovali niekoľko rokovaní.</p>

<p>Na každom odznelo, že je v záujme samosprávy zachovať prevádzku tohto
zariadenia. Zároveň sme však zdôrazňovali, že mesto ako zriaďovateľ má
mať prehľad o všetkých zdrojoch financovania, výške všetkých príjmov
i výdavkov. Jednoducho vniesť viac transparentnosti do chodu CVČ.
Z rozpočtu samosprávy totiž putuje do ZOO parku každý rok nemalý objem
financií. V roku 2013 to bolo 50 tisíc eur, v tomto roku je to už
61500 eur. Napriek opakovaným požiadavkám sme však doteraz nedostali
relevantnú odpoveď na otázku, koľko zdrojov získa zariadenie zo vstupného,
koľko od sponzorov, aký podiel príjmov tvorí dotácia z mesta. Nedáme sa
tlačiť k múru a žiadame dodržiavanie pravidiel a transparentnosti. Možno
si to niekto vysvetľuje ako plánovaný zánik zariadenia, ale nie je to
pravda. Je tiež potrebné si položiť otázku, že ak zariadenie
v rozličných podobách funguje pod rovnakým vedením vyše 30 rokov,
dlhodobé problémy netreba pripisovať na len vrub mesta. Vážime si prínos
A. Soóša pre toto zariadenie, ale na druhej strane, jeho zásluhy nemôžu
negovať dodržiavanie pravidiel. Netreba tiež zabudnúť na skutočnosť, že
v súvislosti s prevádzkou ZOO parku muselo mesto vo vzťahu k štátnym
orgánom v minulosti riešiť viacero problémov, ktoré však nespôsobila
samospráva.<br>
Sme si vedomí, že samotná prevádzka i štatút ZOO parku v uplynulých
desaťročiach nebola prioritná téma v rámci samosprávy. V roku 2015 sme
sa ňou začali intenzívnejšie zaoberať aj z dôvodu, že fungovanie CVČ
Fauna v súčasnej podobe a právnej forme nemá oporu v zákone. Nie je to
ZOO, nie je to Centrum voľného času ako školské zariadenie v pravom slova
zmysle… Toto chceme a budeme riešiť a hoci sme predpokladali, že s týmto
krokom nebudú stotožnení všetci zainteresovaní, nečakali sme takýto
štýl komunikácie.<br>
Problémom nie je len samotný ZOO park. Zo strany verejnosti sme napríklad
v priebehu uplynulého roka zaznamenali viacero výčitiek, prečo sme
nenaplnili sľub sprístupniť tamojšie detské ihrisko. Obyvatelia a
návštevníci Stropkova sa právom pýtajú, prečo musia platiť za vstup na
mestské ihrisko, hoci ZOO vôbec nenavštívia. Aj túto otázku sme
prejednávali s vedením zariadenia, žiaľ neúspešne.<br>
Vítame diskusiu o ZOO parku. Okrem médií by však mala prebiehať minimálne
v mestskom zastupiteľstve. Pán riaditeľ by si mal sám odpovedať, na
koľkých zasadnutiach predniesol svoje problémy. Jeho výhrady sme zaznamenali
aj po zverejnení správy o vykonanej kontrole v CVČ Fauna. Napriek tomu, že
A. Soóš bol pozvaný na decembrové zasadnutie zastupiteľstva, kde bola
správa prerokovávaná, pred poslancov nepredstúpil. Verím, že tak urobí na
pripravovanom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 24. februára.<br>
<strong>Ondrej Brendza, primátor mesta</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter