Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

ZOO park Stropkov prešiel kontrolou

<h3>O. Brendza: Nikto nerozpráva o tom, že chce park zrušiť, zlikvidovať
alebo zatvoriť</h3>

<p>Na desiatom mestskom zastupiteľstve boli prejednávané aj výsledky
finančnej kontroly vykonanej v zariadení FAUNA Centrum voľného času
v Stropkove, ktorého zriaďovateľom je mesto. Kontrola bola zameraná na
hospodárenie zariadenia Fauna za celý rok 2014 v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a internými aktmi riadenia, týkajúce sa
dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení so
zverenými prostriedkami a na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly.</p>

<p>Zistenia spracovala a radnici predniesla hlavná kontrolórka mesta Stropkov,
Gabriela Maruščáková. Kontrolovanými dokladmi boli výberovým spôsobom
preverené rozpočet a jeho plnenie, účtovné doklady, pokladničné doklady,
prijaté faktúry, účtovné knihy, účtovné záznamy, dokladujúce
uskutočnené finančné operácie kontrolovaného subjektu. Pri kontrolných
zisteniach v rozpočet a jeho plnení bol ku kontrole predložený rozpočet
Mesta Stropkov na rok 2014 schválený MsZ po všetkých jeho úpravách.
Príjmy za rok 2014 boli rozpočtované vo výške 3 611 eur, po úprave
4 359 eur. Celkové skutočné príjmy predstavovali 5 149,37 €. Z toho
vzdelávacie poukazy boli vo výške 4 120 €. Výdavky za rok 2014 boli
rozpočtované vo výške 53 375 eur, po úprave 64 036 €. Skutočné
výdavky za minulý rok boli vo výške 64 479,35 eur, čo je navýšenie
o 443,75 eur a teda o 0,69% schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky
výdavkov sa týkali napr. vyplatenia odstupného jednému zo zamestnancov,
s ktorým bol v októbri 2014 rozviazaný pracovný pomer, zálohy za
elektrickú energiu vo výške 910 eur, za spotrebu plynu mesačná platba
v čase vykurovania cca 390 eur, poplatku za telekomunikačné služby
mesačne cca 45 eur a ostatnej bežnej spotreby, ktorú tvoria predovšetkým
nákup hygienických materiálov, jednoduchého náradia, drobného materiálu
na bežnú opravu a údržbu. <strong><em>„Čo je zarážajúce, nákup
pohonných hmôt za rok 2014 bol vo výške 1 098,14 eur. Bolo nakúpených
814 litrov PHM a na základe cestovných príkazov bolo najazdených 12 115
kilometrov, čo je na takúto organizáciu vysoký počet,“</em></strong>
skonštatovala kontrolórka. Po kontrole cestovných príkazov v mesiacoch
február, marec, apríl a september 2014 boli zistené chyby. Počty
najazdených kilometrov uvedené na cestovných príkazoch boli zle sčítané,
čím by sa upravila spotreba pohonných hmôt a tým aj počty najazdených
kilometrov. Nedostatky boli zistené aj pri vstupnom. Fauna Centrum voľného
času má na svojej internetovej stránke uvedené ceny vstupného a ponúka
predaj permanentiek. V príjmovej časti ich však kontrolórka žiadnym
spôsobom neevidovala. <strong><em>„Nebol doložený prehľad o počte
návštevníkov a počte predaných permanentiek, ani prehľad o sponzorských
daroch, či už vo finančnej alebo naturálnej forme. Pri prerokovaní správy
o výsledkoch kontroly sa kontrolovaný subjekt vyjadril, že vstupné ide cez
neinvestičný fond ENVÍRO, n.f. a sponzorské je poskytované v naturálnej
forme.“</em></strong> Keďže je Fauna Centrum voľného času v Stropkove
vnútornou organizačnou jednotkou mesta Stropkov jeho rozpočet je aj
súčasťou rozpočtu mesta. <strong><em>„Navrhujem a odporúčam, po
prerokovaní s vedením mesta, aby dvakrát ročne bola predložená mestskému
zastupiteľstvu správa o finančnom hospodárení tohto zariadenia tak, ako
pri ostatných organizačných jednotkách mesta, či už ide o Službu m.p.
alebo Byhos, s. r. o.,“</em></strong> podotkla kontrolórka G.
Maruščáková. K záverom kontroly zaujalo stanovisko aj vedenia mesta,
ktoré pristúpi k opatreniam. <strong><em>„Nechcem predchádzať a tento bod
prerokujeme prv vo vedení mesta a budú prijaté také opatrenia, ktoré sú
potrebné v súvislosti s vedením CVČ Fauna,“</em></strong> povedal
primátor O. Brendza. V rámci diskusie sa k prejednávanému bodu zapojili aj
dvaja poslanci mestského zastupiteľstva. Stanislav Kolcun chcel poukázať
nato, na čo poukazoval aj v prípade športového klubu Tesla a teda, že
vstupné nie je štandardné. <strong><em>„Navrhoval by som štandardnú formu
vyberania vstupného, buď sú to vstupenky, ktoré sú evidované formou ceniny
alebo jednoduchší spôsob, zavedenie registračnej pokladne ako všade na
Slovensku.“</em></strong> Slavomír Rapáč v rámci rozpravy k bodu
programu položil otázku: <strong><em>„Aká ja konkrétna vízia fungovania
tohto parku ďalej?“</em></strong> Primátor Ondrej Brendza predstavu
o fungovaní má. <strong><em>„Predstava určite je, nebudem teraz hovoriť
z pozície svojho nástupu do funkcie po posledných voľbách, ale vstúpili
sme do rokovania so štatutárom tohto zariadenia a nepoviem nič nové, keď
skonštatujem, že naša zoo nie je ani zoo ani park a je problém
s používaním názvu. Sme radi, že takéto zariadenie u nás je. Zoo park
je školské zariadenie, ktoré funguje ako CVČ, takže tu sa treba zamyslieť
nad samotnou existenciou, čo sa týka právnej formy. Nikto tu nerozpráva
o tom, že chce park zrušiť, zlikvidovať alebo zatvoriť. Keby sme to tak
chceli, nedali by sme do rozpočtu návrh na sumu 65 990 eur, ktoré idú
z originálnych kompetencií a to sú školské peniaze. My sme štatutárovi
predložili viacero návrhov, to znamená podoby neziskovej organizácie,
občianskeho združenia, ale podobne ako so zástupcami TJ Slávia pri mestskej
rekreačnej zóne sme nenašli zhodu a dnes je 16. december a sme obviňovaní
z toho, že škrtíme financie a finančné prostriedky nechceme dať. My
peniaze nedávame, my len môžeme rozhodnúť o použití verejných
financií. Vízia do ďalšieho roka v prípade Zoo parku Stropkov je taká,
že chceme nájsť zhodu a dohodnúť sa. Z pozície zriaďovateľa chceme
vedieť, ako aj pri iných mestských financiách načo sú používané a
o existencii zariadenia. Toto je cesta ako ísť ďalej, ale fungovanie zoo
parku v podobe centra voľného času je nevyhovujúce. Na dnešné zasadnutie
MsZ bol pozvaný aj riaditeľ zoo, pán Soóš, ale ako sami vidíte, nie je
tu,“</em></strong> uzavrel primátor. V diskusii odmietol návrh poslanca
Mariána Bujdoša (SDKÚ-DS) zrušiť zariadenie, resp. poskytnúť ho do
prenájmu inému subjektu. Samospráva vynakladá na prevádzku ZOO parku
s piatimi zamestnancami ročne zhruba 60 000 eur.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter