Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

ZMOS začína prieskumy v samosprávach

<p>Združenie miest a obcí Slovenska v týchto dňoch začína realizovať
vlastné prieskumy. Budú sa týkať rôznych oblastí života samospráv a ich
výsledky poslúžia združeniu nielen pri rozhodovaní, ale aj v ďalších
aktivitách. Prieskumy sa zamerajú napríklad na problematiku miestneho
referenda, či a do akej miery ho samosprávy využívajú a ako k jeho
záverom pristupujú miestne a obecné zastupiteľstvá. Tiež sa budú venovať
parkovacej politike, koľko samospráv ju realizuje a akým spôsobom.
Pozornosť ďalšieho prieskumu sa zameria na zhromaždenia obyvateľov a
samotný efekt jednej vety v zákone, ktorá túto oblasť upravuje. Pokúsime
sa vyhodnotiť situáciu so zabezpečovaním verejnoprospešných činností, to
znamená, do akej miery samosprávy využívajú napríklad na údržbu zelene
súkromné firmy prípadne to zabezpečujú vo vlastnej réžii, napríklad
obecnými podnikmi. Rovnako sa budeme zaujímať o environmentálne aspekty
v samospráve, ale aj o oblasť energetiky. Celkovo bude zrealizovaných
desať prieskumov, od ktorých očakávame získanie veľmi cenných
informácií na ďalšie využitie. Združenie miest a obcí Slovenska na
účely vlastných prieskumov najskôr vytvorilo vlastnú IT platformu
s modulom určeným špeciálne na zber dát. Súbežne s tým v regiónoch
zaškolilo sieť koordinátorov – anketárov, ktorí budú metodickou
podporou samosprávam zaradeným do reprezentatívnych vzoriek na jednotlivé
prieskumy. Po zbere dát budú výsledky prieskumov spracované ako podklady na
ďalšiu prácu orgánov a odborného zázemia ZMOS.<br>
Prieskumy sú súčasťou analytickej časti Národného projektu s názvom
Budovanie kapacít miestnej územnej samosprávy, ktorý je financovaný tak zo
zdrojov Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu, ako aj
z prostriedkov združenia. Prieskumy začínajú v týchto dňoch, pričom
zber dát pre jednotlivé prieskumy potrvá do konca novembra.<br>
<strong>Michal Kaliňák, hovorca ZMOS a koordinátor Analytickej časti
Národného projektu</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter