Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

ZMOS vydal analytickú štúdiu k sociálnym službám

Združenie miest a obcí Slovenska prostredníctvom autorského kolektívu
odborníkov spracovalo odborný dokument „Analýza a trendy procesu
deinštitucionalizácie a možnosti miestnej územnej samosprávy z pohľadu
zabezpečenia sociálnych služieb, zamestnanosti a odmeňovania“.

Analytická štúdia je koncipovaná do piatich tematických častí a
zohľadňuje aktuálne trendy vývoja dopytu po sociálnych službách,
financovanie sociálnych služieb a venuje sa aj otázkam zamestnanosti.
„Sociálne služby sú prejavom prirodzenej a viacgeneračnej
solidarity v spoločnosti, pritom ich rozsah, ako aj kvalita závisia od
finančných prostriedkov i adresnej pomoci prijímateľom. V publikácii sa
venujeme kľúčovým faktorom, ktoré spájajú historický vývoj, súčasný
stav i budúce trendy do uceleného, v podstate smerodajného
materiálu“,
uvádza predsedníčka sociálnej sekcie Rady ZMOS
a členka autorského kolektívu Božena Kováčová.
Autorské dielo vyjadruje názory a postoje sociálneho partnera na predmetnú
tému. Analytická štúdia bola schválená Riadiacim výborom Národného
projektu Centrum sociálneho dialógu II. a je verejne prístupná na webovej
stránke ZMOS.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter