Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

ZMOS odmieta preberať zodpovednosť za opatrenia v rámci školských obedov

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) na aktuálnom rokovaní Rady ZMOS
prijalo zásadné stanovisko k realizácii opatrení týkajúcich sa
„bezplatných školských obedov.“

Združenie miest a obcí Slovenska odmieta, aby mestá a obce, ako
zriaďovatelia zariadení školského stravovania, preberali zodpovednosť za
realizovanie opatrenia „bezplatné školské obedy”. Toto opatrenie
predpokladá v podstate okamžite zvýšenie počtu obedov o cca 120 tis.
obedov denne, pričom už dnes vieme, že mestá a obce nemajú na takýto
nárast vytvorené personálne a ani technické kapacity. Na uskutočnenie tohto
opatrenia mestá a obce nedostanú žiadne zvýšené finančné prostriedky
oproti súčasnému stavu. ZMOS upozorňuje, že navrhovaná legislatívna zmena
vytvára priestor, na jednej strane k možnému plytvaniu s potravinami a na
strane druhej k vytvoreniu aj takej situácie, že zákonní zástupcovia detí
a žiakov nebudú platiť za obedy menej, lebo samospráva si bude musieť
zvýšené náklady prenášať do režijných nákladov, ktoré sú taktiež
súčasťou poplatkov za obedy. Ceny za odobrané obedy majú byť znížené
o výšku dotácie na jeden obed vo výške 1,20 €. O pridelenie dotácie
musia mestá a obce požiadať v súlade so zákonom č. 544/2010
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, pričom sa môže stať, že dotácia mestu alebo obci, z rôznych
dôvodov, nebude poskytnutá.
Ako riešenie ZMOS navrhuje, aby návrh bol uskutočňovaný postupne a za
podmienky garancie, že náklady miest a obcí spojené s projektom
„bezplatné školské obedy” budú uhradené z prostriedkov štátneho
rozpočtu.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter