Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zmeny v nástupe do osemročného gymnázia

<p>V 46. čísle Spektra bol na strane 3 uverejnený text pod názvom Zmeny
v nástupe do osemročného gymnázia. Chceli by sme informácie uvedené
v tomto texte zasadiť do správneho kontextu. Autor čerpajúc informácie
z dôvodovej správy návrhu VZN č. 1/2015 informuje verejnosť
o legislatívnych zmenách v oblasti školstva, ktoré nastali v roku
2008. Ide o ukončenie platnosti zákona č. 29/1984 k 31.8.2008 a uvedenie
nového zákona č. 245/2008 do platnosti k 1.9.2008. Túto zmenu, ktorá sa
realizovala – zdôrazňujem – v roku 2008 je potrebné chápať ako
zmenu prechodu žiaka základnej školy na osemročné gymnázium už nie zo
štvrtého, ale z piateho ročníka základnej školy. Toto sa teraz prejavilo
v nutnosti prijať uvedené VZN č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu
na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov, ktoré v článku X rieši aj
otázku výšku príspevku v školskej jedálni pre žiakov kvarty, resp.
kvinty osemročného gymnázia, čo bolo tiež predmetom schválenej úpravy
VZN. Posledná veta predmetného textu sa teda logicky týka zmeny VZN, nie
zmeny zákonov. Termín nástupu do osemročného gymnázia, ako aj do
ostatných základných a stredných škôl v Slovenskej republike je
všeobecne známy a nemení sa.<br>
<strong>Ing. Slavomír Cichý, riaditeľ Gymnázia, Stropkov</strong><br>
<strong>Mgr. Tibor Kubička, vedúci odboru školstva a kultúry, MsÚ
Stropkov</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter