Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zmena na poste riaditeľa mestského podniku Služba

V závere februára skončil vo funkcii riaditeľa stropkovského mestského
podniku Služba Michal Šandrik. Odišiel na vlastnú žiadosť a vrátil sa do
súkromného sektora. Vo funkcii pôsobil od júna 2015. Jeho nástupcom by sa
po odobrení mestským zastupiteľstvom mal stať doterajší zástupca
riaditeľa a vedúci stredísk podniku Dušan Lukáč. Vzhľadom na
nezlučiteľnosť funkcií sa k 28. februáru vzdal mandátu poslanca
stropkovského zastupiteľstva i postu viceprimátora a až do oficiálneho
schválenia poslaneckým zborom je poverený vedením podniku. Budúci riaditeľ
je aj aktívnym poslancom Zastupiteľstva PSK. O jeho nástupcovi na poste
zástupcu primátora rozhodne Ondrej Brendza v zákonom stanovej lehote
60 dní.
„Služba bola roky na okraji záujmu vedenia mesta. Od roku
2015 sme sa podniku začali venovať systematickejšie, zaviedli nové
pravidlá v jej fungovaní a vďaka celému tímu, na čele s odchádzajúcim
riaditeľom Michalom Šandrikom a jeho zástupcom Dušanom Lukáčom, sa nám zo
zaznávanej Služby podarilo vytvoriť prosperujúci mestský
podnik,“
uviedol O. Brendza.
Služba dosiahla v posledných štyroch rokoch viditeľný progres. Oživenie
tejto príspevkovej organizácie mesta bolo jednou z priorít primátora
Ondreja Brendzu po jeho nástupe do funkcie v roku 2014. Za štyri roky bol
vďaka zhode vedenia samosprávy a zastupiteľstva zvýšený transfer pre
podnik o vyše 80 percent na minuloročných takmer 975 tis. eur (pre
porovnanie – v roku 2014 dostali od mesta necelých 537 tisíc). Vďaka
kombinácií prehľadného financovania, využitia mimorozpočtových zdrojov a
efektívneho riadenia prešiel podnik modernizáciou strojového a materiálneho
vybavenia a vznikol aj priestor na realizáciu viacerých verejnoprospešných
projektov, ktoré ocenila aj verejnosť.
Táto príspevková organizácia s vyše päťdesiatkou zamestnancov
zabezpečuje v rámci deviatich stredísk údržbu verejnej zelene, miestnych
komunikácií a verejného osvetlenia, prevádzkuje zimný a futbalový
štadión, zabezpečuje pohrebné služby a správu cintorínov, prevádzkuje
skládku odpadu a zberný dvor, vykonáva zber odpadu pre mesto a obce a takisto
prevádzkuje verejné toalety. Pre mesto tiež vykonáva stavebné a
rekonštrukčné práce.
Tohtoročnými prioritami Služby a nového riaditeľa bude pokračovanie
v rekonštrukcii cintorínov, futbalového štadióna a tenisových kurtov,
pustiť sa plánujú aj do rekonštrukcie zimného štadióna, novým impulzom
bude správa letného kúpaliska, ktoré bude po skončení nájmu opäť
prevádzkovať samospráva. V rámci odpadového hospodárstva si stanovili
cieľ zvýšiť podiel separácie odpadu v meste a v rámci modernizácie
zberu budú pokračovať v budovaní ďalších polopodzemných kontajnerových
stojísk na sídliskách.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter