Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Žigmund Petheő de Gerse

Počas Karpatského plenéra sa vyrezávalo pri kaštieli 5 sôch,
o ktorých bolo už písané. Na poslednú chvíľu sa rozhodlo, že pribudne
ešte šiesta drevená socha. Ponúkol sa ju vyrezať rezbár z Poľska. Tou
postavou je Žigmund Pete z Gerše, ktorý bude vyobrazený v zbroji a pod
jeho postavou sa bude nachádzať erb rodiny Peteovcov.

Bol v poradí piatym členom rodu s menom Žigmund (Žigmund V.).
Pochádzal z mocného šľachtického rodu, ktorý mal svoje korene
v Slavónsku, presnejšie v chorvátskom meste Gerša. Rod sa vyznačoval
tým, že jeho členovia boli prísnymi katolíkmi a zastávali významné
funkcie na kráľovskom dvore. Jeho rodičmi boli Žigmund (IV.) a Eva
Pacótová. Manželkou mu bola Eva Forgáčová. Hoci sa samotný Žigmund
nestal pokračovateľom rodu, ktorý mal svoje hlavné sídlo práve
v Stropkove, veľmi výrazne sa zapísal do dejín Stropkova.
Mal titul baróna, bol radcom a komorníkom kráľovského majestátu,
vicegenerálom horného Uhorska – košickým kapitánom a najvyšším
Onódskym kapitánom i Zemplínskym županom. V roku 1664 pre svoj rod
získal titul grófa. Keď sa blížilo turecké nebezpečenstvo, tak Žigmund
nariadil posilniť stropkovské opevnenie a zrenovovať kostol. Pamiatkou na
toto nariadenie sa stala reliéfna renesančná tabuľa, ktorá bola pôvodne
osadená na južnej strane kostolnej veže a zhotovená v roku 1661. Jej
originál sa nachádza pri vstupe do kaštieľa. Ďalej sa zaslúžil
o zakorenenie františkánom v našom meste. Listinou vydanou dňa
25. augusta 1665 dal do večnej držby tomuto rádu kláštor s kostolom a
záhradu. Františkáni prišli do Stropkova z Poľska a v 20. storočí
mesto opustili. Treťou významnou udalosťou, ktorá sa spája so Žigmundom
bolo založenie Bratstva blahoslavenej Panny Márie Škapuliarskej. Žigmund,
ako svetský patrón kostola, tento rád založil spolu s pátrom Filipom,
generálom Kongregácie najsvätejšej Trojice radu karmelitánov. Bulu o tejto
významnej udalosti vydal pápež Klement IX. 11. mája 1669 a tak sa Stropkov
stal najstarším pútnickým miestom na Slovensku, kde bola oslavovaná práve
Panna Mária Karmelská. Žigmund pred 21. augustom 1675 na hrade v Stropkove
zomrel a pochovaný je v krypte pod farským kostolom. Práve on položil
akúsi obrannú líniu pred reformáciou a Turkami, ktorí ohrozovali kresťanov
a celé Uhorsko. Všetci stropkovskí Peteovci sa stali silnými spojencami
katolíckych Habsburgovcov.
Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter