Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

žiaci po prvýkrát nedostanú polročné vysvedčenia

<p>Koniec januára je už tradične spojený s odovzdávaním polročných
vysvedčení. Počas mesiaca žiaci vynakladajú všetku energiu na to, aby si
stihli opraviť ešte opraviteľné známky, učitelia uzatvárajú polrok na
klasifikačných poradách. V školskom roku 2011/2012 sa však polročné
vysvedčenia rozdávať nebudú a po prvýkrát ich nahradia výpisy známok na
obyčajnom kancelárskom papieri. Pokiaľ by rodič trval na tom, že chce
riadne vysvedčenie, teda verejnú listinu s typickými ochrannými prvkami,
musel by o to školu písomne požiadať. Učitelia však predpokladajú, že
pôjde skôr o výnimočnú požiadavku napríklad v prípade, keď bude
dieťa po polroku prestupovať na inú školu.

<p>Zisťovali sme, aký názor na spomínanú zmenu v zákone majú
pedagógovia. „Myslím si, že nie je veľký rozdiel v tom, či
učitelia vypíšu vysvedčenie alebo zhotovia výpis známok. Ale vedenie
našej školy túto zmenu uvítalo, pretože ja mám napríklad na starosti
tlač vysvedčení a keďže tieto sú evidované a opatrené vodotlačou, bolo
potrebné dávať pri práci s nimi veľký pozor. Teraz ich budem tlačiť len
raz, na konci roka. Pred niekoľkými rokmi sa vytlačilo polročné
vysvedčenie a na konci roka sa robila dotlač. Problém bol v tom, že
niektorí žiaci doniesli polročné vysvedčenia zničené a keďže všetky
boli evidované, v prípade, že bolo potrebné vyhotoviť na konci roka úplne
nové, musel sa uvádzať dôvod. Toto teraz nehrozí. Posledné dva roky došlo
k zmene a vydávalo sa jedno vysvedčenie na pol roka a ďalšie na konci roka,
čo so sebou prinášalo zvýšené náklady. Predsa len, verejná listina
s vodotlačou je oveľa drahšia ako obyčajný kancelársky papier, na ktorý
sa budú robiť výpisy teraz,“
porovnal zástupca riaditeľky
CZŠ sv. Petra a Pavla Mgr. Ladislav Vateha a upresnil, že výpisy na ich
škole budú obsahovať tie isté údaje ako klasické vysvedčenia. Aj
zástupkyňa riaditeľa školy v ZŠ na Mlynskej ulici Mgr. Slávka Nemcová si
myslí, že učiteľom na pol roka práce neubudne. „Výpisy musia
vyhotoviť, vypísať, vytlačiť, podpísať a opečiatkovať. Ide o veľmi
podobný proces ako pri vypisovaní klasických vysvedčení, akurát sa
nepoužije štandardné tlačivo s vodotlačou, ale obyčajný kancelársky
papier.“
V podobnom duchu sa k zmene zákona vyjadrila aj
riaditeľka ZŠ na Hrnčiarskej ulici Mgr. Katarína Smaržíková.
„V zmysle platnej legislatívy bude výpis klasifikácie
prospechu a správania vydaný každému žiakovi školy v posledný
vyučovací deň prvého polroka školského roka. Tento výpis nie je verejnou
listinou. Vysvedčenie za prvý polrok vo forme verejnej listiny sa môže
vydať len na základe písomnej žiadosti rodiča. O týchto zmenách boli
rodičia písomne informovaní prostredníctvom žiakov. A či to uľahčí
prácu učiteľov? Ani nie, vzhľadom k tomu, že všetky ostatné práce
súvisiace s polročnou klasifikáciou a vedením pedagogickej dokumentácie
učiteľom ostávajú ako napr. prácne vypisovanie triednych výkazov a pod. Aj
formu výpisu si musí určiť triedny učiteľ resp. škola. Zjednodušenie je
v tom, že výpis nemusí obsahovať všetky náležitosti vysvedčenia ako
verejnej listiny (počet vymeškaných hodín, záujmové útvary, pečiatku
školy, podpis riaditeľa školy…). Výpis mal väčší význam v minulosti,
kedy sa samotné polročné vysvedčenie nevydávalo, ale tvorilo jednu verejnú
listinu s koncoročným. Stávalo sa, že mnohí žiaci priniesli polročné
vysvedčenia v dezolátnom stave alebo ho nepriniesli vôbec. Z tohto dôvodu
musela škola vydávať nové, ďalšie, čím pribudla práca triednym
učiteľom, ako aj zvýšenie nákladov na ich vydanie.“
Vedenie
školy si môže zvoliť formu polročných výpisov a jednou z možností je
aj vlastný návrh, musí však obsahovať určité náležitosti.
„Pracujeme s programom aScAgenda, odtiaľ sme si vybrali
tlačivá, ktoré nám vyhovujú osobitne pre prvý stupeň, druhý stupeň a
pre nereformný deviaty ročník. Takže máme tri druhy tlačív na výpisy
polročných známok,“
povedala nám riaditeľka ZŠ na
Konštantínovej ulici Mgr. Tatiana Spišáková, ktorá si taktiež myslí, že
učiteľom pri uzatváraní polroka práce rozhodne neubudlo. „Tak
či tak musíme výpis pre rodiča vyhotoviť, učiteľ musí uviesť všetky
známky, zástupkyňa všetko prekontrolovať, vytlačiť, takže ja v tom
nejaké veľké uľahčenie nevidím. Jediný rozdiel je v tom, že nejde
o oficiálny doklad so štátnym znakom a vodotlačou, ale o obyčajný
kancelársky papier.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter