Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zdaňovanie príjmov z pozemkových spoločenstiev

Novela zákona o dani z príjmov priniesla do praxe viaceré zásadné
zmeny. Okrem iného zavádza zdanenie podielov členov pozemkových
spoločenstiev na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva určenom na
rozdelenie. U fyzickej osoby budú uvedené príjmy do výšky 500 eur od dane
oslobodené.

„Ak podielnikovi vyplatí podiel na zisku viacero
spoločenstiev, od dane budú do výšky 500 eur oslobodené dividendy od
každého z nich,“
uviedla hovorkyňa P. Macíková.
V prípade zavedenia zdanenia podielov člena pozemkového spoločenstva na
zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva
platí nasledovné:
Ak je príjemcom fyzická osoba
„Podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou
subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového
spoločenstva a na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva sa zaraďuje
medzi príjmy, ktoré sú predmetom dane.“

Zároveň platí, že od dane je oslobodený podiel člena pozemkového
spoločenstva, ak v príslušnom zdaňovacom období nepresiahne 500 eur od
jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou.
Zdaniteľným príjmom bude takto vymedzený príjem len v prípade, ak bude
vyšší ako 500 eur, a to v sume prevyšujúcej túto čiastku. Ak vyššie
uvedený zdaniteľný príjem bude plynúť zo zdrojov na území Slovenskej
republiky fyzickej osobe s neobmedzenou daňovou povinnosťou, bude sa
zdaňovať daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %.
„Ak je podielnikovi vyplatená dividenda z pozemkového
spoločenstva v sume nepresahujúcej 500 eur, pozemkové spoločenstvo
nezrazí z vyplateného príjmu žiadnu zrážkovú daň. Ak je podielnikovi
vyplatená dividenda z pozemkového spoločenstva v sume presahujúcej
500 eur, napr. 600 eur, pozemkové spoločenstvo zrazí zrážkovú daň vo
výške 7% len zo sumy 100 eur (rozdiel medzi vyplateným a oslobodeným
príjmom). Znamená to, že daňovníkovi zrazí daň vo výške
7 eur,“
vysvetlila hovorkyňa.
Ak je príjemcom právnická osoba
U právnickej osoby s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorá je členom
pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, budú podiely na zisku a
na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou
subjektivitou a podiely na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva
s právnou subjektivitou, predmetom dane len vtedy, ak budú
plynúť od daňovníka nezmluvného štátu. To znamená zo štátov,
s ktorými SR nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu obsahujúcu klauzulu
o výmene informácii na daňové účely.
Toto opatrenie súvisí s pokračovaním boja proti daňovým únikom. Uvedené
zmeny sa týkajú podielov vykázaných za zdaňovacie obdobie začínajúce
najskôr 1. januára 2017.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter