Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Záznamy stropkovského panstva vo vatikánskych archívoch

História nášho mesta Stropkov a jeho okolia je veľmi bohatá a preto sa
niektoré články vydávajú v skrátenej (neúplnej) forme. Tieto články
vytváram preto, aby si občania uvedomili jeho kultúrno-historické bohatstvo
a aby sa niečo o dejinách mesta dozvedeli. Ak by som chcel publikovať
všetky náležité skutočnosti dejín, ich rozsah by bol príliš rozsiahly
pre stránky mestských novín.

Práca historika je v mnohých smeroch náročná, pretože človek tejto
profesie sa v prvom rade snaží čo najlepšie objasniť dejiny. Jeho prácou
je tiež podávať výklad aj v iných variantoch ako prevládajú vo
vedeckých kruhoch, ale napriek tomu sa stále musí pridržiavať historických
faktov a skutočností, nemôže ich nijako meniť. Na druhej strane môže
zmeniť výklad historického faktu a polemizovať o neobjasnených a doposiaľ
nepotvrdených skutočnostiach. V mnohých prípadoch sa však stretáva
s nepriazňou iných historikov alebo archivárov, pretože každý z nich
môže obsah listinného materiálu vyložiť inak, teda svojim štýlom. Od
roku 2008 začali na Slovensku vychádzať diela Monumenta Vaticana Slovaciae.
Ide o záznamy z vatikánskych archívov, ktoré obsahujú informácie
o území Slovenska a doposiaľ sa podarilo vydať 4 zväzky. Prvý diel vydal
prof. Vincent Sedlák a tento diel bol venovaný plateniu pápežského desiatku
v rokoch 1332 – 1337. Tieto záznamy sú pre dejiny Slovenska veľmi
cenné. V týchto monumentách sa nenachádza žiaden zápis o Stropkove a ani
o priľahlých obciach. Tak to je aj v druhom a treťom zväzku. Štvrtý
zväzok, ktorý vydal prof. Vladimír Rábik, sa venuje záznamom apoštolskej
komory v rokoch 1425 – 1524. Môžeme tam nájsť aj zápis o obci Lomné,
ale táto obec nepatrila v stredoveku do stropkovského panstva.
Na strane 197 pod číslom 260 sa nachádza prvý záznam, ktorý hovorí, že
Jakub, syn Juraja zo Stropkova, kňaz kostola Všetkých svätých v Chotči,
bol povýšený (ordinovaný) biskupom Jošuom z Ascoli Puglia na subdiakona.
Zo zápisu ďalej vyplýva, že spomínaný kostol patril do Jágerskej
diecézy. Listina bola vydaná v Ríme 18. marca 1496 za pontifikátu
Alexandra VI. (lat. znenie: „Iacobus Georgii de Stropcho, plebanus ecclesiae
Omnium sanctorum in Hochia, dioecesis de Agriensis, a Iosua, episcopo de
Asculanus, ad subdiaconatus sacrum ordinem fuit promotus“).
Druhý záznam je možné nájsť na strane 199 pod číslom 265. V ňom sa
píše, že, Martin, syn Briga, kňaz z Breznice, bol povýšený (ordinovaný)
biskupom Jošuom z Ascoli Puglia na subdiakona. Listina bola vydaná v Ríme
taktiež 18. marca 1496 za pontifikátu pápeža Alexandra VI. (lat. znenie:
„Martinus Brigii, plebanus de Bresa, dioecesis de Agriensis, a Iosua, episcopo
Asculanus, ad subdiaconatus sacrum ordinem fuit promotus“).
Toto sú doposiaľ jediné informácie v monumentách, ktoré zaznamenávajú
stropkovské panstvo. Každým rokom bude Trnavská univerzita pracovať na
ďalších monumentách a preto sa môžu v budúcnosti objaviť nové
informácie, ktoré obohatia naše dejiny.
Mgr. Ľuboslav Šmajda
Zdroj: RÁBIK, Vladimír: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus 4. Camera
apostolica 1 (Libri formatarum 1425 – 1524). Trnava: Slovenský historický
ústav v Ríme pri Trnavskej univerzite v Trnave, 2014, 317 s., ISBN
978-80-8082-821-9.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter