Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zaujímavé historické udalosti a osobnosti zo Slovenska

STROPKOV

Dňa 16. októbra 1629 Sandomierska kapitula dosvedčila,
že Helena Peteová, mníška, sa vzdala nároku na svoje dedičstvo po
matke.
Dňa 17. októbra 1736 Jozef Bede, predstavený Uhorskej
provincie rehole františkánov potvrdil prijatie Žigmunda Peteho, jeho
manželky Rozálie Čakiovej a dcéry Kláry do spolubratstva.
Dňa 18. októbra 1696 Guardián rádu minoritov v Spišskom
Štvrtku podal svedectvo ohľadne výtržnosti počas Stropkovského trhu
v roku 1691.
Dňa 21. októbra 1472 Ján Biely písal opäť mestskej rade
Bardejova listinu, v ktorej žiadal v mene poľského kráľa, aby oni
uhradili škodu spôsobenú rodine Stadnickým z poľského mesta Żmigród a
o päť dní Ján žiadal Bardejovčanov o 8 sudov piva, pravdepodobne pre
svojich poľských vojakov.

SLOVENSKO

Dňa 16. októbra 1895 rakúsko-uhorský cisár František
Jozef I. podpísal uhorskému snemu zákon, ktorým sa židovské náboženstvo
zrovnoprávnilo. V ten istý deň roku 1968 bola v Prahe podpísaná zmluva
o dočasnom rozmiestnení vojsk Varšavskej zmluvy v ČSSR. Túto zmluvu
podpísali predsedovia vlád Československa a Sovietskeho zväzu.
Dňa 17. októbra 1918 Tomáš Garrigue Masaryk ako predseda
dočasnej československej vlády, odovzdal americkej vláde tzv. Washingtonskú
deklaráciu. Táto deklarácia vyhlasovala samostatnosť Česka a Slovenska
v spoločnom štáte. Ministerstvu zahraničných vecí USA bola deklarácia
doručená 18. októbra 1918 a v tlači bola publikovaná 19. októbra.
Dňa 18. októbra 1514 uhorský snem v Budíne schválil
zákony proti sedliakom a poddaným. Tieto opatrenia súviseli so sedliackym
povstaním a Jurajom Dóžom, ktoré bolo v ten istý rok v júli potlačené.
V ten istý deň roku 1968 bola národným zhromaždením ČSSR schválená
Zmluva o podmienkach a dočasnom pobyte sovietskych vojsk na území ČSSR.
Dňa 20. októbra 1633 sa v Liptovskom Jáne narodil jezuita
a významný učenec tej doby, pedagóg Trnavskej univerzity a vydavateľ kníh,
učebníc, spevníkov, beletrie Martin Sentiváni, autor 56 kníh, z ktorých
najvýznamnejšou je encyklopédia Vzácnejšie rozmanitosti vybrané
z rôznych vedných odborov. Zomrel 29.3.1705. V ten istý deň roku
1953 zomrel v kanadskom meste Montreal politik a diplomat Karol Sidor, člen
HSĽS, šéfredaktor Slováka, v rokoch 1935-1939 poslanec Národného
zhromaždenia. V roku 1939 nakrátko aj predseda slovenskej autonómnej
vlády. Po vzniku tzv. Slovenského štátu bol ministrom vnútra, ale na pokyn
Nemecka bol odstránený z politického života. Po roku 1945 veľvyslanec vo
Vatikáne a od roku 1947 žil v emigrácii. V roku 1947 bol
v neprítomnosti odsúdený na 20 rokov väzenia. Narodil sa 16.7.1901.
Dňa 21. októbra 1750 sa v Častej narodil jeden
z popredných slovenských osvietenských spisovateľov a katolícky kňaz
Juraj Fándly, ktorý svojím dielom naplnil jazykové, literárne a
osvietenské úsilie Bernolákovcov. Jeho najrozsiahlejším dielom je Piľní
domajší a poľní hospodár. Zomrel 7.3.1811.
Dňa 22. októbra 1885 zomrel v Drienčanoch folklorista,
zberateľ ľudových piesní a povestí, predstaviteľ štúrovskej generácie
Pavol Dobšinský. Z jeho tvorby sú najznámejšie Slovenské povesti a
Prostonárodné slovenské povesti. Narodil sa 16.3.1828. V ten istý deň
roku 1942 bol Slovenským snemom prijatí zákon o HSĽS a Jozefovi Tisovi bol
udelený titul vodca.
Zdroj: BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo
Gradus, 1994, s. 320, ISBN 80-901392-5-6.
ŠMAJDA, Ľuboslav: Dejiny Stropkova do konca 16. storočia. Bakalárska
práca. Trnava: 2014, 51 s.
PELLOVÁ, Daniela: Inventár Rodu Petö zo Stropkova (1527 – 1839). Prešov:
Štátny oblastný archív v Prešove, 1999 – 2000, s. 184.
Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter