Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zaujímavé historické udalosti a osobnosti zo Slovenska

STROPKOV
Z dňa 16. septembra 1695 sa nám zachovala potvrdenka
cisárskeho úradníka, v ktorej stálo, že František Pete odovzdal isté
množstvo obilia pre siroty Žigmunda Peteho.
Dňa 20. septembra 1567 dal kráľ spísať súpis majetkov,
dôchodkov a sedliakov Stropkovského panstva, ktoré sa uvoľnilo po smrti
Gabriela Perínskeho.
Po smrti Gabriela Perínskeho sa Stropkov a jeho majetky dostali do kráľovskej
držby. Mestečko bolo pričlenené k Blatnému Potoku a jeho správou bola
poverená Spišská komora. Sľub Ferdinanda I. Jánovi Petemu splnil jeho syn
Maximilián. Ten vo Viedni 21. septembra 1568 vydal listinu,
ktorou daroval stropkovské panstvo Jánovi Petemu za 20 000 rýnskych
zlatých. Ján to nemal ľahké, pretože proti donácii vystúpila manželka
zosnulého Gabriela Perínskeho, Helena Országhová. Kráľ Maximilián musel
preto vydať Jánovi Petemu novú donáciu, ktorá bola spísaná v Bratislave
1. septembra 1569. V nej už išlo o sumu 35 200 rýnskych zlatých za
tieto majetky.
Dňa 22. septembra 1595 nitriansky biskup Štefan Fejerkery
potvrdil rozdelenie majetku hradu a Stropkovského panstva medzi Štefana,
Gašpara a Františka Peteovcov.
Dňa 22. septembra 1639 bol vydaný urbár panstva
Stropkov.
Dňa 22. septembra 1687 Juraj Erös, ktorý bol správca
panstva Stropkov podal na príkaz Františka Peteho správu o nedostatkoch pri
vyúčtovaní za rok 1686
Takýchto listín sa v Štátnom archíve v Prešove nachádza množstvo.
Pojednávajú o dlžobách, predajoch alebo sporoch či už v Stropkove, či
okolitých obciach.

SLOVENSKO
Dňa 18. septembra 1848 vypuklo prvé ozbrojené povstanie
Slovákov. Išlo o tzv. septembrové povstanie, ktoré trvalo do 28.9.1848.
Dňa 19. septembra 1848 predstavitelia SNR na ľudovom
zhromaždení v Myjave vypovedali poslušnosť vláde v Pešti a vyhlásili sa
za jediného reprezentanta moci na Slovensku. Týmto vyzvali ľud do
ozbrojeného povstania.
Dňa 20. septembra 1746 sa vo Vrbovom narodil cestovateľ, spisovateľ,
šľachtic, dobrodruh a tzv. madagaskarský kráľ Móric Beňovský. Zomrel
23.5.1786. Bol prvým Slovákom, ktorý navštívil 4 kontinenty.
Dňa 21. septembra 1944 bola oslobodená obec Kalinov
červenou armádou ako prvá na území Slovenska.
Dňa 23. septembra 1402 bolo mestu Prešov udelené kráľom
Žigmundom tzv. právo meča. Tak sa v Prešove mohli uskutočniť rozsudky
smrti. Právo meča v Stropkove mali aj Peteovci.
Dňa 24. septembra 1834 bol Gašparom Féjerpatakym –
Belopotockým zorganizovaný prvý národný výstup na Kriváň.
Zdroj: BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin:
Vydavateľstvo Gradus, 1994, s. 320, ISBN 80-901392-5-6.
ŠMAJDA, Ľuboslav: Dejiny Stropkova do konca 16. storočia.
Bakalárska práca. Trnava: 2014, 51 s.
PELLOVÁ, Daniela: Inventár Rodu Petö zo Stropkova (1527 – 1839).
Prešov: Štátny oblastný archív v Prešove, 1999 – 2000, s. 184.
Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter