Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zástupcovia škôl i polície riešili problém negatívneho správania mládeže

Problematikou správania sa stropkovskej mládeže sa na seminári
zorganizovanom Odborom sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR v Stropkove zaoberali
zástupcovia miestnych škôl, Úradu práce, mestskej a štátnej polície,
Mestského a Obvodného úradu.

Zo siedmich škôl v meste sa na stretnutí zúčastnili len zástupcovia
troch z nich (ZŠ Mlynská, ZSŠ a Gymnázium). Impulzom pre zorganizovanie
stretnutia bol práve narastajúci počet negatívnych javov v súvislosti so
správaním detí a mládeže v stropkovskom okrese. Zástupca riaditeľa
Obvodného oddelenia PZ kpt. JUDr. M. Cimbala prítomných informoval, že
v tomto roku bolo zaznamenaných 25 priestupkov, ktorých sa dopustili
maloleté osoby (do 15 rokov). Uviedol tiež, že pri priestupkoch, ktorých sa
dopustili mladiství páchatelia (15 – 18 rokov) v drvivej väčšine
asistuje aj alkohol. „Treba si uvedomiť, že aj napriek
pravidelným kontrolám požívania alkoholu mladistvými, besedami na školách
a podobne problém správania nevyrieši polícia. My sme represívna zložka,
základ výchovy musí byť v rodine,“
zdôraznil M. Cimbala.
S týmto konštatovaním sa stotožnili všetci prítomní. JUDr. Mária
Kasičová, vedúca Odboru všeobecnej vnútornej správy ObÚ, priblížila
poznatky, s ktorými sa stretáva pri prejednávaní priestupkov mládeže.
Najväčšiu časť z nich tvoria priestupky proti občianskemu
spolunažívaniu. „Za rozhodujúce faktory môžem uviesť zlé
medziľudské a narušené rodinné vzťahy. Mladiství často konajú pod
vplyvom alkoholu a veľmi často sa stáva, že sú to priestupky, ktoré sa
veľmi ťažko prejednávajú. Oznamovateľmi sú totiž rodičia alebo
prarodičia, ktorým syn, dcéra, vnuk či vnučka v opilosti vulgárne
nadávajú, robia schválnosti a podobne,“
priblížila M.
Kasičová, pričom dodala, že veľký podiel na negatívnom správaní detí
majú nefungujúce rodiny, kedy jeden alebo obaja rodičia odchádzajú za
prácou do zahraničia. Ich deti sú často finančne zabezpečené, ale bez
dozoru. Spomenula tiež, že pri prejednávaní priestupkov sú často „tými
zlými“ práve prejednávajúci úradníci. Mylnou predstavou mnohých
rodičov je tiež domnievať sa, že ich deti by mala vychovávať škola.
„Výchovu detí si mnohí mýlia s financovaním rodiny. O svoje
deti sa začnú zaujímať až vtedy, keď niečo vyvedú. Títo rodičia by
však mali zmeniť rebríček hodnôt a dať na prvé miesto svoje
deti.“
V podobnom duchu sa vyjadril aj riaditeľ Úradu práce
Mgr. Ivan Kleban: „Problémy detí nie sú problémami polície,
školy či spoločnosti. Je to problém rodiny a preto práve nezodpovední
rodičia by mali byť postihovaní. Ako si možno vysvetliť prípady, keď je
14-ročné dieťa nadránom na diskotéke a doma nikomu
nechýba?“

Zástupcovia škôl požiadali políciu o užšiu spoluprácu pri riešení
negatívnych javov v správaní mladých. Prejavili tiež záujem
o intenzívnejšie organizovanie rôznych stretnutí žiakov s policajtmi
týkajúcich sa najmä prevencie. Aj keď na základe vyššie spomenutých
konštatovaní je túto problematiku veľmi zložité riešiť, len intenzívna
práca s mládežou môže súčasnú nepriaznivú situáciu zlepšiť.
Potrebná je pritom spolupráca všetkých zainteresovaných strán, no najmä
samotných rodičov. Úrad práce za zaviazal, že podobné semináre plánuje
organizovať aj v budúcnosti.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter