Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zaniknutá obec Modré Pole

Modré Pole je zaniknutá obec, hrádok na bývalom Stropkovskom panstve. Jej
poloha je dodnes nie úplne vyriešená a v minulosti sa o nej viedli rôzne
špekulácie. Niektorí ju stotožňovali s Kukovou v Šariši, ďalší so
Stropkovom, Bokšou alebo Turanmi nad Ondavou. Kuková a Stropkov sa vylúčili
hneď. Bokšu ako lokalitu, kde sa nachádzal hrádok a dedina Modré Pole
predpokladal Mgr. Andrej Kaputa v článku uverejnenom v týždenníku
Spektrum v roku 2010. Je to nezmysel, pretože boli v článku urobené
viaceré závažné chyby a pri záveroch nebol uskutočnený hodnoverný
historický výskum, ktorý by niečo také dokazoval. Realita je úplne niekde
inde. Bokša nikdy nepatrila do majetkov panstva Stropkov, pričom Modré Pole
áno.
Prvýkrát sa panstvo Modré Pole spomína v listine Karola I. Róberta z roku
1317, keď panstvá Stročín, Modré Pole, Veľkú a Malú Domašu a Ohradzany
kráľ odobral po zrade Petra, syna Peteňa a daroval ich vernému šľachticovi
Mikčovi, synovi Michala z rodu Ákoš (Rod Ákošovcov vlastnil aj Stropkov,
menovite Ladislav, syn Mikuláša zo šarišského Svätého Jura. Mikuláš
vlastnil aj Stročín). Všetky tieto panstvá sa nachádzali na ľavostrannom
brehu rieky Ondavy, čo dokazuje aj mapa. Teda aj Modré Pole sa muselo
nachádzať na ľavej strane Ondavy. Podľa postupnosti zápisu jednotlivých
panstiev sa Modré Pole nachádzalo medzi Stročínom a Veľkou Domašou.
O problematike územia hovorí listina z 13. marca 1347. Vtedy Lorand, syn
Mikča spolu so svojimi vernými prepadol a vypálil obec Lomné, ktorá patrila
do Čičavského panstva a teda Rozhanovcom. Ákošovci, ako majitelia Modrého
Poľa sa pravdepodobne snažili rozšíriť svoj majetkový podiel. Poloha medzi
Stročínom a Veľkou Domašou je síce veľká časť územia, ale nasledujúce
listiny nám polohu upresňujú. V listine z roku 1355 je zapísaná samotná
metácia (ohraničenie majetku) Lomného. Na východe siahala po rieku Ondavu a
pokračovala na sever k Olšavskému potoku. Západ nie je pre nás dôležitý
a južné hranice nevieme identifikovať. No listina z roku 1356 hovorí, že
Rozhanovci radili Lomné do Zemplína k svojmu Čičavskému majetku a magister
Lorand Ákoš do Šariša k svojmu majetku. Následne sa uvádza, že panstvo
Lomné sa nachádzalo pred Lorandovým majetkom Modré Pole. Poloha nám
z obsahov listín súhlasí.
Neskôr sa na území Modrého Poľa nachádzal hrádok. Doposiaľ nebol
identifikovateľný. Objavené valy na vrchu Hradisko v katastri Mrázoviec a
následný archeologický výskum dokázali, že nejde o Modré Pole. Objaviť
túto zaniknutú obec môže len archeologický výskum. Alebo nie? Dovoľujeme
si vysloviť záver, že práve obec Turany nad Ondavou sú pokračovateľom
zaniknutého panstva, obce a hrádku. Prečo? O tom bude napísané neskôr.
-ľš-
Zdroje:
BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo Gradus, 1994, ISBN
80-901392-5-6.
Magyar Nemzeti Országos Levéltár Budapest, Diplomatikai Levéltár
(elektronická databáza – http://mol.arcanum.hu/…t/a110505htm?…):
DL 1882, 3892, 4575.
SEDLÁK, Vincent: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II.
Bratislava: SAV, 1987.
RÁBAI, Krisztina: Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore
Regum Andegavensium. Iillustrantia. XL. (1356). Dizertačná práca. Szeged:
Szegedi Tudomanyegyetem, 2013.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter