Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Začínajú zápisy prvákov do základných škôl

<p>Od stredy 15. januára 2014 sa v základných školách začnú zápisy
prvákov. Potrvajú do 15. februára 2014. Povinné prihlásenie na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa týka detí, ktoré do
1. septembra 2014 dovŕšia šiesty rok veku.</p>

<p>Presné miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ školy. Zápisy sa môžu
uskutočniť nielen v pracovné dni, ale aj napríklad v sobotu. Bližšie
informácie získajú zákonní zástupcovia budúcich prvákov na internetovej
stránke školy, na výveske, prípadne priamo u riaditeľa školy.<br>
Rodič či iní zákonný zástupca môže pre budúceho školáka vybrať
ktorúkoľvek základnú školu. V zmysle zákona plní žiak povinnú
školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalý pobyt. Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre inú základnú školu,
jej riaditeľ oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy, a to
najneskôr do 31. marca 2014.<br>
Pri zápise je potrebné predložiť osobné údaje dieťaťa, teda meno a
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť,
štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa a osobné údaje zákonných
zástupcov. K zápisu je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu a
rodný list dieťaťa.<br>
Pedagógovia na zápise väčšinou formou rozhovoru a na základe výtvarného
vyjadrenia preveria psychické, fyzické a sociálne schopnosti dieťaťa. Ide
napríklad o rozoznávanie farieb či geometrických tvarov, priestorovú
orientáciu, komunikačné schopnosti a pod. Škola zapíše dieťa, ktoré
v čase nástupu na plnenie povinnej školskej dochádzky dovŕši 6 rokov,
pričom dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku, ak dosiahlo
školskú spôsobilosť. To znamená primeranú psychickú, telesnú a sociálnu
vyspelosť.<br>
V opačnom prípade môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade
začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to
vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou tejto žiadosti musí byť
odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie.<br>
Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade aj na návrh materskej školy, a
to na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie. Podmienkou je však aj v tomto prípade informovaný
súhlas rodiča. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne
riaditeľ školy do 31. mája 2014.<br>
V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí,
rodič ho musí zapísať aj na spádovú školu na Slovensku, spravidla
v mieste trvalého bydliska. Na nej bude žiak vykonávať komisionálne
skúšky z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy.<br>
V minulom roku sa zápisov do základných škôl zúčastnilo 57 089 detí,
pričom 4 656 z nich bol začiatok plnenia školskej dochádzky odložený.<br
/>
<strong>Michal Kaliňák, hovorca ministra</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter