Začali zápisy do materských škôl

<p>V materských školách sa začali zápisy detí. Riaditeľ materskej školy
po dohode so zriaďovateľom zverejní termín podávania žiadostí a podmienky
prijímania. Zápisy detí do materských škôl sa konajú v tradičnom
termíne od 15. februára do 15. marca.

<p>Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. V žiadosti o prijatie
dieťaťa sa uvádzajú základné identifikačné údaje o dieťati, ako meno
a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, štátna
príslušnosť, národnosť, a tiež žiadaný vyučovací jazyk a forma
výchovy i vzdelávania dieťaťa v materskej škole (celodenná, poldenná).
žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy tiež obsahuje meno a
priezvisko rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa, ich adresu a telefonický
kontakt.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný
zástupca predloží navyše vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť
prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne
a iné potrebné podmienky.
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla
dieťa od troch do šiestich rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od
dvoch rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov,
deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne
odloženou povinnou školskou dochádzkou. Za vykonanie zápisu nesmú materské
školy, bez ohľadu na ich zriaďovateľa, vyberať žiadne poplatky.
V školskom roku 2012/2013 na Slovensku pôsobí 2 861 materských škôl,
z toho je 2 724 štátnych, 75 súkromných a 62 cirkevných.
Michal Kaliňák, hovorca ministra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter