Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Za neplnenie povinností ukladali živnostníkom pokuty

Kontrolóri živnostenského úradu vykonali v minulom roku
123 kontrolných akcií. Okrem vlastných podnetov boli kontroly vykonávané
aj na podnety obecných úradov, daňového úradu, sťažností a pod.
Kontrolné akcie sa uskutočňovali na prevádzke podnikateľského subjektu,
alebo predložením obchodnej dokumentácie priamo na úsek kontroly.

„Za porušenie povinností vyplývajúcich zo živnostenského
zákona boli uložené pokuty rozhodnutím. Z tohto dôvodu upozorňujeme
podnikateľov na dodržiavanie povinností zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a ostatných
súvisiacich predpisov. Pri otvorení prevádzky je túto skutočnosť potrebné
ohlásiť živnostenskému úradu najneskôr v deň otvorenia prevádzky.
Prevádzka musí byť označená obchodným menom podľa živnostenského
oprávnenia, miestom podnikania u (FO), prípadne sídlom u (PO). Na prevádzke
musí byť uvedená prevádzková doba pre spotrebiteľa (súhlas udeľuje
obecný úrad, príp. mestský úrad), osoba zodpovedná za prevádzkareň,
kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, v prípade ubytovacieho zariadenia
a pod. Prevádzka musí mať udelený súhlas s otvorením – rozhodnutie
príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, reklamačný
poriadok na dostupnom mieste, cenník služieb a pod. Pri zrušení prevádzky
je povinnosťou ohlásiť túto skutočnosť živnostenskému
úradu.

Podnikatelia, ktorí vykonávajú svoju činnosť prostredníctvom
zodpovedného zástupcu, musia mať tohto zodpovedného zástupcu v pracovnom
pomere. Táto povinnosť neplatí, ak ide o manžela, manželku podnikateľa,
podnikateľovho príbuzného v priamom rade, súrodenca, v prípade
právnickej osoby jej spoločníka alebo člena a ak ide o obec, o starostu.
Kontrolóri živnostenského úradu kontrolujú okrem pracovnej zmluvy aj
odvodové povinnosti,“
upozorňuje vedúca Odboru
živnostenského podnikania ObÚ Stropkov Mgr. Jana Slivková a dodáva:
„Príspevok na začatie podnikania neposkytuje obvodný úrad, ale
pri splnení istých podmienok Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.
Bližšie informácie k príspevku poskytnú pracovníci spomínaného úradu,
konkrétne odboru služieb zamestnanosti. Predmet podnikania je potrebné
prekonzultovať aj na živnostenskom úrade, či žiadateľ spĺňa podmienky
živnostenského zákona, napr. v prípade remeselných živností vyučenie
v odbore a pod.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter