Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Za neplatnú technickú kontrolu alebo emisnú kontrolu vozidla je pokuta 166 eur

<p>Prevádzkovateľ vozidla je povinný v ustanovených lehotách bez vyzvania
a na vlastné náklady podrobiť
a) vozidlo technickej kontrole pravidelnej,
b) motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej.
Táto povinnosť platí pre všetky vozidlá, ktoré sú v premávke na
pozemných komunikáciách (v cestnej premávke), to znamená, že táto
povinnosť sa týka všetkých vozidiel, ktoré sú prihlásené do evidencie
vozidiel na orgáne Policajného zboru (na dopravnom inšpektoráte) a majú
vydanú tabuľku s evidenčným číslom.
Obdobná povinnosť platí aj pre povinné zmluvné poistenie vozidla, pokiaľ
je vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel na orgáne Policajného zboru (na
dopravnom inšpektoráte) a má vydanú tabuľku s evidenčným číslom.
Ľahostajný prístup prevádzkovateľov vozidiel k týmto povinnostiam
predstavuje veľké riziko na cestách, lebo v takomto prípade po cestách
jazdia vozidlá neprispôsobené podmienkam prevádzky týchto vozidiel
v cestnej premávke. Samotní majitelia takýchto vozidiel riskujú pokuty
nielen od polície pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej
premávky (vodič nemá pri sebe ustanovené doklady na vedenie vozidla
v cestnej premávke), ale aj od obvodného úradu pre cestnú dopravu a
pozemné komunikácie.
Na Slovensku funguje automatizovaný informačný systém technických
kontrol a automatizovaný informačný systém emisných kontrol, z ktorých sa
prenášajú údaje o technickej a emisnej kontrole do informačného systému
evidencie vozidiel (IS EVO) a zaznamenajú sa v karte evidovaného vozidla.
Podobne sa do informačného systému evidencie vozidiel (IS EVO) prenášajú
aj údaje o povinnom zmluvnom poistení vozidla.

Ak aj nezodpovedného motoristu neodhalí polícia, obvodné úrady pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie si vedia v informačnom systéme evidencie
vozidiel (IS EVO) skontrolovať vozidlá, ktoré nemajú platnú technickú
alebo emisnú kontrolu. V takýchto prípadoch sú obvodné úrady pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie povinné konať a prevádzkovateľovi vozidla
uložiť pokutu 166,- eur za neplatnú technickú kontrolu a 166,-
eur za neplatnú emisnú kontrolu.

Uvedená povinnosť nie je novou povinnosťou a ani výška pokút nie je
ničím novým. Uvedené platí od 1.3.2005, kedy to ustanovil zákon č.
725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách. Ide o povinnosť, ktorú sme do právneho systému museli
aplikovať zo smernice Európskej únie, podľa ktorej „v každom členskom
štáte sa motorové vozidlá registrované v tomto štáte a ich prívesy a
návesy podrobia pravidelným kontrolám technického stavu vozidla“ a
následne „členské štáty prijmú také opatrenia, aké považujú za
nevyhnutné ako dôkaz, že sa vozidlo podrobilo kontrolám technického stavu
vozidla“ a tieto opatrenia sú členské štáty povinné oznámiť Európskej
komisii.
Ozvali sa prevádzkovatelia vozidiel, ktorí nešli s vozidlom na technickú
kontrolu do štyroch rokov od jeho prihlásenia do evidencie a platili pokutu
166,- eur. Považovali to za „nespravodlivé, neetické, výpalnícke“.
Taktiež sa stáva, že prevádzkovatelia vozidiel si myslia, že ak
jeho vozidlo nejazdí, tak nemusí absolvovať technickú a emisnú kontrolu a
nemá prečo znášať sankcie. To je zásadný omyl! Vozidlo sa totiž
neposudzuje, podľa toho či jazdí alebo stojí, ale podľa toho, či je
prihlásené do evidencie vozidiel a má vydanú tabuľku s evidenčným
číslom.

Pokiaľ prevádzkovatelia vozidiel s vozidlami dlhšiu dobu nejazdia, alebo ide
o sezónne vozidlá (ktoré sa napr. v zime nepoužívajú), alebo ide
o nepojazdné vozidlá vplyvom poruchy či po dopravnej nehode, odporúčame im
požiadať na príslušnom obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie o dočasné vyradenie vozidla z premávky. Pri
dočasnom vyradení vozidla z premávky prevádzkovateľ vozidla odovzdá na
orgáne Policajného zboru (na dopravnom inšpektoráte) tabuľky
s evidenčným číslom spolu s dokladmi od vozidla (osvedčenie o evidencii
časť I a časť II) a následne sa povinnosť podrobiť vozidlo technickej a
emisnej kontrole na vozidlo nevzťahuje. Zároveň sa za vozidlo dočasne
vyradené z premávky neplatí povinné zmluvné poistenie (poisťovňa za
obdobie dočasné vyradenia z premávky vráti alikvotnú časť peňazí).
Dočasné vyradenie vozidla z premávky na obdobie do jedného roka je na
príslušnom obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
spoplatnené správnym poplatkom (kolok) v hodnote iba 5,- eur.
Takisto odporúčame motoristickej verejnosti, aby nezabudli na najbližší
termín povinnej technickej alebo emisnej kontroly. Môžu využiť možnosť,
ktorú ponúkajú niektoré stanice technických kontrol, a tou je pripomenutie
termínu technickej a emisnej kontroly prostredníctvom notifikačného mailu
alebo notifikačnej sms.
Lehoty technických a emisných kontrol sú nasledovné:

Kategória vozidla Popis TK po prvom prihlásení do evidencie Ďalšie TK EK po prvom prihlásení do evidencie Ďalšie EK
L1e, L2e malé motocykle alebo malé trojkolky po 4 rokoch periodicky každé 4 roky
L3e, L4e motocykle bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom po 4 rokoch periodicky každé 2 roky
L5e, L6e, L7e
trojkolky a štvorkolky po 4 rokoch periodicky každé 2 roky
M1, N1 osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t po 4 rokoch periodicky každé 2 roky po 4 rokoch, ak ide o vozidlo so vznetovým motorom alebo so zážihovým
motorom so zdokonaleným emisným systémom
periodicky každé 2 roky
M1, N1 osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t po 4 rokoch periodicky každé 2 roky po 1 roku, ak ide o vozidlo so zážihovým motorom s nezdokonaleným
emisným systémom
periodicky každý rok
M2 autobusy do 5 t po 1 roku periodicky každý rok po 1 roku periodicky každý rok
M3 autobusy nad 5t po 1 roku periodicky každý rok, po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do
evidencie periodicky v polročných lehotách
po 1 roku periodicky každý rok
N2, N3 nákladné vozidlá nad 3,5 t po 1 roku periodicky každý rok po 1 roku periodicky každý rok
O1, O2 prípojné vozidlá do 3,5 t po 4 rokoch periodicky každé 2 roky
O3, O4 prípojné vozidlá nad 3,5 t po 1 roku periodicky každý rok
T kolesové traktory po 4 rokoch periodicky každé 2 roky po 4 rokoch periodicky každé 2 roky
R Prípojné vozidlá za traktory po 4 rokoch periodicky každé 2 roky
M, N, O vozidlá týchto kategórií používané na zdravotnícku záchrannú
službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských
zariadení a vozidlá používané na taxislužbu
po 1 roku periodicky každý rok po 1 roku (platí len pre vozidlá kategórie M a N) periodicky každý rok (platí len pre vozidlo kategórie M a N)
L, M, N, O, T a R vozidlá týchto kategórií používané v autoškole ako výcvikové
vozidlá
po 1 roku periodicky každý rok po 1 roku (platí len pre vozidlá kategórií M, N a T) periodicky každý rok (platí len pre vozidlá kategórií M, N a T)
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter