Z výročnej členskej schôdze ZO SZPB Staškovce

<p>Začiatkom mesiaca november sa v Staškovciach konala výročná členská
schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov (ZO SZPB). Niesla sa v duchu významnej historickej udalosti,
66. výročia ukončenia II. sv. vojny a nastávajúceho XV. zjazdu SZPB.

<p>Na členskej schôdzi sa zúčastnilo 12 členov z registrovaných
14 členov a Ján Homza bol členskou schôdzou prijatý. Takže organizácia
má k 7. 11. 2011 15 členov. Schôdzu otvoril a viedol predseda Štefan
Varcholík (starosta obce), ktorý privítal hostí taj. OblV SZPB Svidník
Mikuláša žižaka, člena Jána Jurčišina a podpredsedu ZO Svidník Pavla
Gaľa. Slovo dostala taj. Mgr. Milena Melníková, ktorá prečítala správu
o činnosti ZO od predchádzajúcej HČS. Pokladník Vasiľ Račko ml.
oboznámil členov s platením členských známok a financiami v pokladni.
V diskusii vystúpili: Ján Jurčišin – priamy účastník bojov, ktorý
pripomenul vo svojom vystúpení zverstvá, aké robili nemeckí okupanti počas
II. sv. vojny v našom regióne. Členovia aj hostia na jeho výzvu vzdali hold
padlým hrdinom v II. sv. vojne minútou ticha pri pomníku, ktorý sa
nachádza pred obecným úradom v obci (viď. foto). Po krátkej prestávke
schôdza pokračovala v diskusii. Slovo dostal taj. žizák, ktorý oboznámil
členov s prácou OblV a s prípravou na konferenciu. Člen Michal Olejarník
zdôraznil, že je malá propagácia osláv oslobodenia, KDO a iných udalostí
z II. sv. vojny v tlači a v televízii. Račko ml. sa vyjadril
o odškodnení detí po pozostalých, že každoročne počúvajú to isté
„možno bude“. Vo vystúpení Pavla Gaľa bolo spomenuté o odbere novín
ÚR a to dvojtýždenníka Bojovník a o odpredaj ročenky SZPB. Záujem
o ročenky 2012 bol, lebo si ju zakúpili všetci členovia ZO prítomní na
schôdzi. Spomenul aj získavanie nových členov do organizácie SZPB. Po
diskusii sa pristúpilo k slávnostnému aktu a to k odovzdaniu nových
členských preukazov pokladníkom Vasiľom Račkom ml., predsedom ZO a taj.
Oblv. Kalendárny plán práce prečítala na rok 2012 tajomníčka a návrh na
uznesenie prečítal preds. KRK p. Maliňak. Na záver predseda ZO poďakoval
všetkým prítomným za účasť a poprial veľa zdravia. OblV SZPB vo
Svidníku ďakuje výboru ZO Staškovce za dôstojnú prípravu VČS. Ako
uviedol Mikuláš žižák na záver schôdze je to jedna z lepších
organizácii SZPB v obvodoch OblV. DO ďalšej zaslúženej práce im zaželal
veľa síl.
Pavel Gaľ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter