Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Z eurofondov pôjde na podporu zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ďalších 8 miliónov eur

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky plánuje
prostredníctvom 56. výzvy poskytnúť podporu na výstavbu nových alebo
rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov.

Na túto výzvu je v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia vyčlenených 8 miliónov eur z Kohézneho fondu. Potenciálni
žiadatelia môžu predkladať svoje žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku od 29. októbra 2019.
Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú samosprávy, teda obce a
nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, združenia
právnických osôb, ktorých členmi sú výlučne obce, ale aj obecné
neziskové organizácie a obecné podniky. Podporené budú projekty budovania
kompostární alebo iných zariadení na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov aeróbnym spôsobom.
Boj proti komunálnemu odpadu, vrátane toho biologicky rozložiteľného,
patrí medzi priority ministerstva životného prostredia. Kým v roku
2015 skončili na skládkach viac ako dve tretiny komunálnych odpadov, v roku
2018 to bolo už len 54 %. Zmeny k lepšiemu podčiarkuje aj medziročné
porovnanie recyklácie komunálnych odpadov. Kým v roku 2017 sa podarilo
recyklovať asi 29 % komunálnych odpadov, minulý rok to bolo už 38 %.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter