Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výstavba obchvatu sa opäť posunula

Stavať začnú možno v roku 2011

Obchvatu mesta sa Stropkovčania v tomto volebnom období nedočkajú.
Podľa informácií zo Slovenskej správy ciest – Investičnej výstavby a
správy ciest (IVSC) Košice sa predpokladaný termín výstavby posunul až na
polovicu roka 2011.

Primátor Stropkova Peter Obrimčák pritom v rozhovore v januári
minulého roka uviedol, že ak bude mesto „pokračovať ako doteraz“,
s výstavbou by sa mohlo začať začiatkom roka 2009. Ďalším
predpokladaným termínom začiatku výstavby (podľa informácií z IVSC
Košice z novembra 2008) bol rok 2010 a prvé autá mali po obchvate
prechádzať o dva roky neskôr. Ani tento termín zrejme investor nestihne a
aktuálne sa hovorí o prvej polovici roku 2011. „SSC IVSC
Košice v rámci kontraktu medzi SSC a ministerstvom dopravy plynule pokračuje
v investičnej príprave stavby I/15 Stropkov preložka cesty.
14. januára.2009 Obvodný úrad ŽP v Stropkove vydal na základe
zisťovacieho konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
činnosti na životné prostredie rozhodnutie o tom, že predmetná stavba sa
nebude ďalej posudzovať. V marci 2009 bola dokumentácia na stavebný zámer
zaslaná na ministerstvo dopravy pre účely výkonu rezortnej expertízy a
následne zaslaná na ministerstvo výstavby pre účely výkonu štátnej
expertízy v zmysle zákona č. 254/1998 o verejných prácach. V priebehu
roka 2009 plánujeme zabezpečiť rozhodnutie o umiestnení stavby. Ďalej
bude nasledovať vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie,
majetkovoprávna príprava stavby a zabezpečenie stavebného povolenia. Až
následne, na základe dodania dokumentácie na realizáciu, môžeme
pristúpiť k procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby.
Vzhľadom na časovú náročnosť prípravy stavby predpokladáme začatie jej
realizácie v polovici roka 2011,“
znela oficiálna odpoveď
z košického riaditeľstva IVSC. Výstavba obchvatu mesta Stropkov sa
nachádza v širšom zásobníku projektov realizovaných v rámci
Operačného programu Doprava 2007 – 2013, čo je predpokladom na jej
spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov EÚ.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter