Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výstavba multifunkčnej športovej haly – vhodnosť výberu lokality

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili
projektový zámer výstavby viacúčelovej športovej haly v areáli ZŠ
Konštantínova s podporou a v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového
hokeja (SZĽH). Vítam a podporujem tento projektový zámer, ktorý v prípade
úspešnej realizácie vytvorí lepšie podmienky pre športové aktivity
mládeže, ale aj širokej verejnosti.

Ako som sa dočítal, prioritným využitím by mala byť ľadová plocha
o rozmeroch 40 m x 20 m, ktorá by mala byť využívaná aj ako
multifunkčná plocha pre využitie na iné športové aktivity. V prospech
prioritného využitia ľadovej plochy hovorí aj skutočnosť, že
podporovateľom tohto projektu je Slovenský zväz ľadového hokeja. Z tohto
zámeru mi vychádza, že táto hala by mala nahradiť existujúcu otvorenú
umelú ľadovú plochu v meste, čo je vzhľadom na jej doterajšiu životnosť
dobré riešenie.
Umiestnenie viacúčelovej športovej haly v areáli III. ZŠ na ulici
Konštantínovej je z môjho pohľadu ako najmenej vhodné, chýba mi
racionálne zdôvodnenie umiestnenia v areáli III. ZŠ a v konečnom
dôsledku je podľa mňa aj v rozpore z územného a architektonického
hľadiska. Táto dominantná budova športovej haly neúnosne zahustí
zastavaný priestor areálu ZŠ, uberie podstatnú časť trávnatého ihriska
ZŠ a v neposlednom rade bude tejto viacúčelovej hale chýbať
infraštruktúrne zázemie, a to napojenie na komunikáciu a parkoviska pre
osobné auta v prípade jej využitia verejnosťou. Ďalším faktorom
v neprospech tejto lokality bude aj stála kolízia prevádzky ZŠ a prevádzky
športovej haly, ktorá ak má byť ekonomicky sebestačná, tak musí byť
využívaná čo najširšou verejnosťou. Som prekvapený, že vedenie III. ZŠ
na ulici Konštantínovej s týmto riešením súhlasí a skôr by som od nich
očakával, že budú mať snahu o skvalitnenie trávnatej plochy, resp. že
bude ich snahou vybudovať kvalitný atletický okruh pre športové vyžitie
žiakov ZŠ a Gymnázia. (tartanový povrch) Žiaľ, v meste nie je vybudovaný
ani jeden kvalitný atletický okruh.
Otvorenou otázkou ostáva, čo bude s existujúcou umelou ľadovou plochou na
ulici Matice slovenskej. Predpokladám, že výstavbou tejto viacúčelovej haly
sa prevádzka doterajšej ľadovej plochy zruší a tak nám ostane nevyužitý
areál.
„Som presvedčený, že práve areál doterajšieho zimného
štadióna je najvhodnejšou lokalitou na výstavbu tejto viacúčelovej
športovej haly a to z viacerých dôvodov. Z hľadiska územného a
architektonického je to lokalita účelovo predurčená na takýto druh stavby
a objekt športovej haly by vhodne doplnil športový komplex okolitej
zástavby. Nemenej dôležitým argumentom je skutočnosť, že doterajšiu
umelú ľadovú plochu by nahradil krytý zimný štadión s multifunkčným
využitím. S takýmto riešením sa uvažovalo už v minulosti. Budúca
športová hala by doplnila športovo-rekreačný komplex na ulici Matice
slovenskej (futbalové ihrisko, tenisové kurty, letné kúpalisko), ktorý
slúži širokej verejnosti nášho mesta. Ďalším argumentom je skutočnosť,
že v tejto lokalite je dobré napojenie objektu na miestnu komunikáciu a
dostatok parkovacích miest pre osobné auta. Ak budúcim prevádzkovateľom má
byť SZĽH, tak jeho snahou bude, aby bola táto hala čo najviac využívaná a
aby jej prevádzka bola ekonomicky sebestačná. Umiestnenie športovej haly
v tejto lokalite nebráni využívaniu pre hodiny telocviku ani žiakom
základných škôl, pretože je rovnomerne dostupná pre všetky základné
školy.“

Bolo by rozumné vrátiť sa k prehodnoteniu umiestnenia tejto viacúčelovej
športovej haly a to predovšetkým vo vedení mesta, v mestskom
zastupiteľstve a opätovne rokovať so zástupcami SZĽH v hľadaní čo
najlepšieho riešenia. Tento môj názor považujem ako vklad do otvorenej
diskusie.
Ing. Metod Burák

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter