Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výška hladiny Domaše je nízka, pozitívne nie sú ani prognózy

Z troch vodných
nádrží na východnom Slovensku evidujú vodohospodári najnižšiu hladinu
v Domaši. Jej naplnenosť je na úrovní 36 percent, pričom Zemplínska
Šírava má 65 percent a Starina 63 percent. Dodáme, že voľná kapacita
zásobného priestoru v Domaši predstavuje 87,43 mil. m3.

Ako vysvetlil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Marián
Bocák, podľa snehových zásob na základe hlásenia SHMU k 11. februáru
2019 by sa nad Domašou malo v snehu nachádzať 73 mil. m3 vody. Zároveň
vychádzajúc z doterajších skúseností konštatoval, že z celkových
snehových zásob v prípade bežného topenia snehu dotečie, pri oteplení
počas dňa a mierne záporných teplôt v nočných hodinách, do vodných
nádrží cca 20 až 25 % celkových zásob. „Zvyšok vodnej
kapacity sa odparí a hlavne vsakuje do podzemných vôd. Avšak v prípade
tekutých zrážok a pretrvávajúcich teplôt nad bodom mrazu počas celých
24 hodín sa môže tento pomer výrazne zmeniť a vodné zásoby sa realizujú
povrchovým odtokom,“
vysvetlil hovorca SVP, š.p. Marián
Bocák.
V prípade Domaše prebieha v súčasnosti manipulácia podľa platného
manipulačného poriadku. To znamená, že od 1. novembra 2018 je hodnota
zaručeného odtoku upravená na 3,5 m3/s, ktorý bude udržiavaný pri
terajšej úrovni hladiny do 31.3.2019. Pokiaľ by hladina, vplyvom topenia
snehu, stúpla skôr na kótu 160,5 m.n.m, zaručený odtok bude upravený
opäť na 4,9 m3/s. „Iná manipulácia s vodnou hladinou podľa
schváleného a platného manipulačného poriadku v súčasnosti nie je
možná. Zaručený odtok z Domaše je stanovený na takej úrovni, aby
zabezpečil všetky funkcie vodného toku Ondava pod Domašou, či už
z kvalitatívneho resp. kvantitatívneho hľadiska,“
uviedol
vedúci Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prešov
Miroslav Benko.
Nízka hladina nie je počas aktuálnej zimy iba doménou Domaše, pretože aj
na vodárenskej nádrži Starina bola 1. februára zaznamenaná historicky
najnižšia úroveň hladiny od jej uvedenia do prevádzky v roku 1989. Kým
tu sa problém s naplnenosťou neočakáva, v súvislosti so situáciou
v povodí Ondavy nad Domašou už M. Bocák kvalifikoval momentálny stav ako
hydrologicky menej uspokojivý. „V prípade pretrvávajúceho
charakteru počasia je možné očakávať, že nádrž sa nám naplniť
nepodarí. V tomto prípade je potrebné upozorniť, že na dotknutej vodnej
nádrži od 1.11.2018 prebieha tzv. zimná manipulácia, počas ktorej bol
odtok znížený o 1,4 m3/s, čo prispelo k celkovej úspore 12,6 mil. m3
vody. Inak by bola aktuálna hydrologická situácia ešte
vážnejšia,“
konštatoval M. Bocák. Pripomenul však vývoj
počasia z minulého roku, kedy SHMÚ zaznamenal maximálne snehové zásoby
k termínu 19. 2. 2018.
Podobný stav bol v súvislosti s Domašou napr. v roku 2012, kedy
vodohospodári zaznamenali v januári nízke úrovne prítokov v priemere
2,82 m3/s. Tohtoročný január toto minimum prekonal, pretože prítoky boli
na úrovni 2,29 m3/s priemerného mesačného prítoku.
„Z tohto porovnania je potom možné konštatovať, že úroveň
prítokov je z dlhodobého hľadiska aktuálne na podpriemernej
úrovni,“
dodal M. Bocák.
Zvýšená hladina Ondavy nad vodnou nádržou neznamená každoročne iba
očakávané doplnenie vody do priehrady, ale prináša so sebou aj negatívny
fenomén splavovania komunálneho odpadu z čiernych skládok do Domaše. Na
tento fakt upozorňuje samospráva, aj občianski aktivisti, no spoločenské
povedomie ešte stále nie je na dostatočnej úrovni. „Riešenie
nezákonne umiestneného komunálneho odpadu je v kompetencii príslušného
okresného úradu. Podľa našich informácií prednosta Okresného úradu
Stropkov organizuje pravidelne pracovné porady so starostami obcí, kde sa
rieši, okrem iného, i problematika nelegálnych skládok odpadu. Odbory
starostlivosti o životné prostredie okresných úradov v rámci Dňa Zeme
taktiež organizujú dobrovoľné akcie zamerané aj na čistenie niektorých
lokalít od odpadu,“
pripomenul M. Benko.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter