Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vyšehradský fond podporil spoločný projekt Stropkova a ďalších miest V4

V roku
2016 sa mesto Stropkov začalo intenzívnejšie zaoberať aj otázkou
medzinárodnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu. Jedným z prvých
projektov, do ktorých sa zapojilo je spoločná aktivita štyroch miest krajín
Vyšehradskej štvorky. Okrem Stropkova je v projekte s názvom Podpora
cestovného ruchu – možnosti spolupráce malých miest V4 pre zvýšenie
konkurencieschopnosti aktívna samospráva mesta Rzeszów (vedúci partner
projektu), Šternberk na Morave, prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny
Šternbersko a maďarská Nyíregyháza Tourist Nonprofit Ltd. (Turistické
informačné centrum Nyíregyháza).

Od augusta sa v jednotlivých mestách konala séria konferencií
zameraných na prezentáciu cestovného ruchu a výmenu skúseností v tejto
oblasti. V rámci pracovných skupín riešili aktuálne problémy cestovného
ruchu v jednotlivých regiónoch a prezentované boli aj nové nástroje, ako
túto oblasť posunúť vpred. „Cieľom projektu je zvýšiť
konkurencieschopnosť menších miest z krajín Vyšehradskej štvorky
prostredníctvom propagácie cestovného ruchu. Projekt korešponduje s cieľmi
V4 v oblasti propagácie cestovného ruchu. Dominantné miesto má podpora
konkurenčného a inovatívneho cestovného ruchu v regióne, ako aj podpora
a propagácia cestovného ruchu prostredníctvom e-marketingu. Skvalitňovanie
služieb v tejto oblasti môže stimulovať hospodársky rast jednotlivých
miest. Okrem toho získajú zúčastnení partneri poznatky, ako používať
moderné nástroje v tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti,“ priblížila
Jadwiga Rybka z Oddelenia propagácie a medzinárodnej spolupráce Úradu
mesta Rzeszów. Dodala, že budovanie väzieb medzi jednotlivými mestami
dokáže zlepšiť aplikáciu jednotlivých nástrojov podpory cestovného ruchu
na lokálnej úrovni. Jedným z hlavných výstupov projektu bude viacjazyčná
publikácia prezentujúca základné informácie o turistických atrakciách,
prírodnom a kultúrnom bohatstve všetkých partnerov. Spoločné publikácie
miest V4 totiž podľa vedúceho partnera projektu na trhu chýbajú. Vďaka
projektu sa rozvinie spolupráca medzi mestami, čo môže mať pozitívny vplyv
na zintenzívnenie cestovného ruchu v jednotlivých mestách. V dňoch
15. a 16. novembra sa stretnutie pracovnej skupiny a študijná cesta bude
konať v našom regióne. Stropkov plánuje odprezentovať tunajšie prírodné
a kultúrne pamiatky, ako aj turisticky najnavštevovanejšie lokality.
V rámci študijnej cesty ukážu partnerom vodnú nádrž Domaša, archeopark
vo Vlastivednom múzeu v Hanušovciach n/T., múzeum tokajíckej tragédie,
stropkovský ZOO park a národné kultúrne pamiatky v meste. Spoločný
projekt podporil Medzinárodný Vyšehradský fond sumou 12 tis. eur. Viac
informácií je k dispozícii na www.v4.erzeszow.pl, ako aj facebookovej
stránke Promotion of tourism – cooperation opportunities of V4
-msú-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter