Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vyriešiť nejasné vzťahy Pod vlekom sa mesto snaží riešiť už vyše desaťročie

„Na dohodu treba vždy dvoch“

Problematika prímestskej rekreačnej zóny pod vlekom nám nie je
ľahostajná. A treba povedať, že snahu riešiť nejasné zmluvné vzťahy
medzi mestom a TJ Slávia mali aj moji predchodcovia. Na rokovanie je však
potrebná ústretovosť a snaha viesť dialóg oboch partnerov a po vyše roku
vo funkcii môžem skonštatovať, že komunikácia s predstaviteľmi TJ
Slávia je časovo a argumentačne veľmi náročná.

Problémom sa v uplynulých zhruba desiatich rokoch zaoberali minimálne tri
komisie zložené z terajších i predchádzajúcich poslancov zastupiteľstva
i zamestnancov MsÚ, to všetko pod dohľadom mojich predchodcov. Všetky snahy
o kompromis sa však opakovane zastavili v rovnakom bode – pri
nepochopiteľných nárokoch TJ Slávia o finančné vysporiadanie, kedy by sa
mesto stalo ich dlžníkom. Samospráva má „pod vlekom“ majetok v hodnote
niekoľko stotisíc eur, ktorý v roku 1994 dostala do bezplatného užívania
TJ Slávia. V tom čase to bola organizácia desaťročia združujúca stovky
mladých športovcov vo viacerých oddieloch, od turistiky, cez lyžovanie až
po hokej a mohli sa pýšiť viacerými úspechmi. Je namieste položiť si
otázku, kde sa nachádza TJ Slávia dnes? Jednotlivé oddiely buď zanikli
alebo sa osamostatnili a v súčasnosti je de facto jediným predmetom
činnosti TJ správa (z väčšej časti cudzieho) majetku. Podstatou
fungovania telovýchovných jednôt by však malo byť predovšetkým
združovanie a organizácia športovcov. Toto nám dnes v činnosti TJ Slávia
chýba. V žiadnom prípade nepopierame zásluhy TJ na zveľadení areálu ani
športové úspechy v minulosti. Na druhej strane by sa však nič z toho
neudialo bez aktívnej spoluúčasti a spolupráce mesta. Súčasní
predstavitelia TJ Slávia takisto neboli jedinými strojcami jej úspešnej
minulosti. Stropkovčanov podieľajúcich sa na rozvoji jednotlivých oddielov
i niekdajšieho majetku TJ Slávia boli desiatky.Ale poďme do súčasnosti. Je
rok 2016 a mesto sa snaží nastaviť transparentný, hospodárny a legálny
spôsob fungovania prímestskej rekreačnej zóny, ktorá by mala slúžiť
všetkým obyvateľom, nie len úzkej skupine. Aj nám občania mesta
vyčítajú, prečo sú detské ihriská a športoviská zatvorené, užívanie
ohnísk spoplatnené, to všetko pod neustálym dozorom. Z doterajších
rokovaní vyplynulo, že kompromis s predstaviteľmi TJ Slávia sa bude
hľadať veľmi ťažko. Trvajú totiž na finančnom vysporiadaní vzťahov.
Mesto im dokonca podľa ich návrhu dlhuje nemalé peniaze. Jeden príklad za
všetky. Pred vyše dvadsiatimi rokmi dostala TJ Slávia účelovú dotáciu asi
dvestotisíc vtedajších korún na modernizáciu sociálnych zariadení
v ubytovni patriacej mestu. Sumu v rovnakej výške žiadajú dnes v rámci
finančného vysporiadania vrátiť. Podobne je to s dotáciou na trávnatú
športovú plochu, ktorú začali stavať, dostali na ňu účelovú dotáciu,
ale nikdy nedokončili. Aj tie peniaze by im malo mesto v rámci finančného
vysporiadania vrátiť. Ak by sme sa mali riadiť touto logikou, na jeden účel
by do pokladne TJ Slávia prišli prostriedky z dvoch nezávislých zdrojov, a
to v rozmedzí takmer dvadsiatich rokov. Najprv na rekonštrukciu, potom na
vysporiadanie. Pýtame sa, kde napokon skončí celý rozdiel? Len na
dokreslenie, predmetné ihrisko bolo dokončené až potom, ako tam mesto
realizovalo projekt Skvalitnenie služieb strediska cestovného ruchu
financovaný z eurofondov. Mimochodom, v rámci tohto projektu nám boli
krátené nemalé prostriedky, a to aj z dôvodu zle pripravených podkladov
k projektu zo strany TJ Slávia. Neuznané nám boli napríklad aj výdavky na
ubytovanie pre hostí z Poľska v turistickej ubytovni. Predchádzajúce
vedenie mesta objednávalo a TJ Slávia fakturovalo jeden nocľah za 15 eur,
pričom oficiálny cenník TJ Slávia zverejnený na internete uvádzal sumu
7 eur/noc. Túto nezrovnalosť si všimol aj kontrolór projektu a mesto tak
prišlo o nemalú časť dotácie. Za zvláštne nacenené služby však mesto
samozrejme zaplatilo. To je len pár príkladov toho, ako dnes TJ Slávia
funguje. Napriek všetkému máme záujem na transparentnom financovaní,
optimalizácii majetkových vzťahov a jasným pravidlám fungovania. Ak však
TJ Slávia nemá peniaze na prevádzku areálu, nech zverený majetok vráti
mestu. Zo strany jej predstaviteľov sme konfrontovaní aj súčasným stavom
cesty vedúcej pod vlek. Je pravdou, že táto cesta potrebuje nevyhnutnú
opravu. Mesto však spravuje takmer 40 km ciest a prioritne sa zameriavame na
opravu a údržbu komunikácií v širšom centre mesta, kde je mnoho úsekov
v havarijnom stave. Na rad príde aj táto miestna komunikácia, ale stane sa
tak až po rozhodnutí poslancov MsZ.
Takisto nie je pravdou, že samospráva nekomunikuje so zástupcami TJ Slávia.
Od začiatku roka 2015 sa uskutočnilo niekoľko plánovaných stretnutí,
telefonických rozhovorov, neoficiálnych rokovaní a páni Korady a Smolko boli
prizvaní aj na zasadnutie mestskej rady. Napriek snahe vedenia mesta nájsť
spoločné riešenie vzniknutej situácie sme však boli dlhé hodiny
poučovaní, aké zásluhy mala TJ Slávia v rokoch sedemdesiatych a
osemdesiatych, čo všetko im dlhujeme, ako macošsky sa k nim správame a
záver bol vždy rovnaký – nesúhlasíme s vašimi návrhmi, ale stretnime
sa aj nabudúce. V tejto chvíli vedenie mesta analyzuje všetky kroky, aby
uchránilo mestský majetok, korektne uzavrelo spoluprácu s TJ Slávia a mohlo
zveľaďovať areál pod vlekom s veľkým potenciálom tak, aby slúžil
širokej verejnosti v lete i v zime. Ak má TJ Slávia záujem byť aj
naďalej partnerom mesta, nebránime sa tomu. Ale to všetko pri rešpektovaní
nových pravidiel spolupráce nastavených samosprávou.
Ondrej Brendza, primátor mesta

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter