Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vybrané domácnosti v Stropkove navštívia štatistici

<p>Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre
štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z. z. sa toto
zisťovanie uskutoční aj v roku 2015. Účelom štatistického zisťovania
je o. i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov,
spotrebe a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.</p>

<p>Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného
systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev
a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely
posudzovania úprav súm životného minima.<br>
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2015 vybraných viac ako 400 obcí,
medzi nimi aj mesto Stropkov. Do zisťovania je na celom Slovensku zaradených
viac ako 4700 domácností. <strong>Zisťovanie sa uskutoční od 1. júna do
31. decembra 2015.</strong> V tomto období navštívi vybrané domácnosti
v Stropkove pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný
preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.<br>
Všetky informácie a názory, ktoré Štatistickému úradu SR v rámci tohto
zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na
štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/20001
Z. z. o štátnej štatistike a z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický
úrad SR.<br>
<strong>Štatistický úrad SR</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter