Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výberové konanie

OBEC BUKOVCE

zastúpená Jaroslavom Paličkom – starostom obce, vyhlasuje podľa §
4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov
výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa/ky:
Základnej školy s materskou školou Bukovce 80,
Riaditeľ školy musí spĺňať predpoklady na výkon pracovnej činnosti
pedagogického zamestnanca podľa § 9 zákona č. 138/2019 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len
„zákon“):
– kvalifikačné predpoklady,
– bezúhonnosť,
– zdravotnú spôsobilosť,
– ovládanie štátneho jazyka,
– podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou
atestáciou podľa § 39 ods. 3 písm. b) zákona,
– najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Požadované doklady:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
– štruktúrovaný profesijný životopis,
– overené kópie dokladov o vzdelaní a o vykonaní prvej atestácie,
– potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke pedagogickej činnosti,
– čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
– písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového
konania,
– písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja základnej školy s materskou
školou
– čestné vyhlásenie o bezúhonností
Iné požiadavky:
– znalosť školskej legislatívy
– osobné a morálne predpoklady
– komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
Písomnú žiadosť s požadovanými dokladmi doručte v zapečatenej obálke
s označením hesla: „Výberové konanie – ZŠ s MŠ Bukovce
80“
osobne na sekretariát OcÚ Bukovce 79, alebo zašlite poštou na
adresu: Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce v termíne do 28.11.2019 do
12.00 h. Žiadosti doručené osobne alebo aj poštou po tomto termíne nebudú
akceptované a budú z výberového konania vylúčené.
O termíne a mieste výberového konania budú prihlásení uchádzači
písomne informovaní najmenej sedem dní pred jeho konaním.
Jaroslav Palička, starosta obce

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter