Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

VÚC očami komunálu

Združenie miest a obcí Slovenska dnes spúšťa prieskum zameraný na
vnímanie vyšších územných celkov primátormi miest a starostami obcí.
Cieľom prieskumu je poznanie postojov predstaviteľov miestnej územnej
samosprávy k činnosti krajskej samosprávy, a tiež vnímanie spolupráce a
hodnotenie kooperácie medzi oboma úrovňami samosprávy.

V prieskume sa okrem iného sústredíme na to, ako často komunikujú
mestá a obce s krajskou samosprávou, v ktorých konkrétnych oblastiach
s ňou spolupracujú a akým spôsobom navzájom komunikujú. Sústredíme sa
hodnotenie informovanosti o činnosti krajskej samosprávy vo vzťahu
k jednotlivým regiónom. Respondentov sa budeme pýtať aj na to, ktoré
súčasné kompetencie VÚC by podľa nich bolo vhodné presunúť na mestá a
ktoré kompetencie v pôsobnosti krajskej samosprávy by, naopak, bolo
potrebné viac posilniť získaním nových právomocí pre VÚC. Ďalšou
z oblastí prieskumu bude poznanie postojov zástupcov miest a obcí k tomu,
do akej miery ovplyvňuje činnosť krajských samospráv miestny regionálny
rozvoj.
Prieskum bude realizovaný od 10. septembra do 14. októbra 2018 na
reprezentatívnej vzorke miest a obci, ktorá reaguje na takmer 4 ročné
skúsenosti starostov a primátorov s činnosťou vyšších územných celkov,
v ktorých novembrovými regionálnymi voľbami prišlo k zmenám v rámci
volených orgánov. Tak akceptujeme fakt dlhoročných skúseností primátorov
a starostov, ako aj možnosť ich porovnania prístupu vtedajšej a novej
politickej reprezentácie na úrovni vyšších územných celkov. Výsledky
prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS
s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Efektívna verejná správa.
Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter