Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Všetko najlepšie ku dňu učiteľov

Deň učiteľov sa oslavuje 28. marca, v deň narodenia pedagóga Jána
Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých
pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za
svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.

J. Á. Komenský kládol neustály dôraz na výchovu najmenších detí, na
ich všestranný a harmonický vývin po stránke telesnej a duševnej
i duchovnej. Osobitný dôraz kládol na zdravie detí a zdôrazňoval, že
dieťa má mať svoju osobitosť, preto sa môže účinné rozvíjať len
prostredníctvom primárneho vzdelania. Vychádzajúc z potreby malých detí
v predškolskom veku, dôležitá je i potreba vzdelania a výchovy matky.
V myšlienkach učiteľa národov nájdeme vyslovenie želaní, aby sa každá
škola stala dielňou ľudskosti, kde sa formujú pravé ľudské city, aby bola
škola hrou, v ktorej je štúdium späté s potešením.
Učiteľské povolanie je náročné i príťažlivé zároveň. Dáva
každému jedincovi spoločnosti nové poznatky a informácie, pretvára ich
v pevné vedomosti, návyky a praktické zručnosti. Ubehne veľa času, kým
sa z hravej bytosti stane dospelý človek a stojí to veľa úsilia a
námahy.
Učiteľ musí byť náročný, prísny, ale aj milý a láskavý. Múdrosť bez
vrúcnosti a lásky je smutná. Dobrý učiteľ je výnimočný svojim
individuálnym prístupom ku každému žiakovi v triede, dokáže deti
motivovať k učeniu i poznávaniu, je spravodlivý a čestný a má
pozitívne myslenie.
Milí pedagógovia, učitelia! Chceme sa Vám všetkým poďakovať za Vašu
trpezlivosť, námahu a lásku, za všetky poznatky a vedomosti, za motiváciu
i za to, že tvarujete charakter a osobnosť našich detí, že vychovávate a
vzdelávate, že viete ponúknuť náruč i milé slovo, že detí rozvíjate
po citovej i emocionálnej stránke, že vediete deti ku kreatívnemu mysleniu
a tešíte sa z každého i nepatrného úspechu a kroku vpred.
Nech ste odvážni a smelí a nech Vás nikdy neopúšťa láska k tomuto
poslaniu, veď iba ten môže zapáliť iných, kto sám horí.
Ďakujeme Vám!

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter