Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Všetko dobré v novom roku, Stropkovčania!

Vážení Stropkovčania, dovoľte mi prvýkrát v tomto roku
prihovoriť sa aj na stránkach týždenníka Stropkovské Spektrum. Vstúpili
sme do nového roka 2018 a pri tejto príležitosti Vám všetkým želám
hlavne veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Podobne ako po minulé
roky, aj teraz by som rád zhrnul uplynulý rok a zároveň naznačil naše
plány na ten práve začínajúci.

ROZSIAHLE INVESTÍCIE Z VLASTNÝCH PROSTRIEDKOV
Z pozície primátora mesta chcem v nasledujúcom roku zavŕšiť veľmi
úspešné volebné obdobie. Len v roku 2017 sa nám podarilo zrealizovať
viacero projektov a v rámci vlastných prostriedkov sme investovali do rozvoja
mesta takmer poldruha milióna eur. Ďalších takmer 500 tisíc sme získali
z eurofondov na rekonštrukciu Materskej školy na ulici Matice slovenskej.
V končiacom roku sme sa vo veľkom rozsahu zamerali na rekonštrukciu
miestnych komunikácií, parkovísk, cintorínov a revitalizáciu verejných
priestranstiev a športovísk. Do infraštruktúry išlo 390 tisíc eur, na
cintoríny 180 tisíc, modernizácia vozového parku mestského podniku Služba
stála 170 tisíc, do zimného štadióna sme investovali 85 tisíc. Nemalé
prostriedky išli na rozšírenie siete verejného osvetlenia, oplotenie
športovísk, rekonštrukciu plavárne, malý lyžiarsky vlek, futbalový
štadión a postavili sme aj dve nové detské ihriská. Samospráva sa postupne
pripravuje na štvrtú etapu revitalizácie historického námestia. Po dlhých
rokoch sa mestu podarilo dohodnúť s majiteľmi nehnuteľností na Námestí
SNP, v bezprostrednej blízkosti sanktuária a niekdajšieho hradu, a na ich
výkup vyčlenili v tomto roku 200 tisíc. Rovnaká suma je aj
v budúcoročnom rozpočte.
KVALITNÁ SPOLUPRÁCA ÚRADU A ZASTUPITEĽSTVA
Žiadny z projektov by sa nám nepodarilo zrealizovať bez kvalitného tímu
mojich kolegov a podpory poslancov zastupiteľstva. Našou základnou filozofiou
je zodpovedné, hospodárne a racionálne nakladanie s verejnými financiami.
Je veľmi dôležité, že sa nám podarilo naštartovať procesy, ktoré boli
samozrejmé v iných mestách, no v Stropkove absentovali. Podarilo sa nám
odbúrať vplyv okresných politických štruktúr. A to je naša výhoda,
ktorá chýbala našim predchodcom a často im zväzovala ruky, brzdila slobodu
rozhodovania, v mnohých prípadoch sa aj podpísala pod nesprávne rozhodnutia
pri správe veci verejných.
PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY NA ROK 2018
Najvýznamnejšou investíciou financovanou z eurofondov bude projekt budovania
skládky biologicky rozložiteľného odpadu v celkovej výške 1,1 mil. eur.
V rámci projektu bude vybudovaný objekt skládky s potrebnou technológiou a
strojovým vybavením. Do odpadového hospodárstva plánujeme investovať aj
z vlastných prostriedkov. Novinkou pre Stropkovčanov by mali byť dve nové
polopodzemné stojiská na komunálny a separovaný odpad za zhruba 80 tisíc
eur. Mesto očakáva prínos v podobe zefektívnenia zberu a vývozu odpadu a
nemenej dôležitý bude aj estetický prínos nových objektov v zastavaných
lokalitách, ako aj šetrenie verejného priestoru, ktorý môžeme využiť
napríklad na rozšírenie parkovacích miest. Mimorozpočtové zdroje
plánujeme využiť aj na rekonštrukciu exteriéru budovy MsÚ, 1.etapu
rekonštrukcie nášho jubilárneho parku, ako aj skvalitnenie turistickej
infraštruktúry v prímestskej rekreačnej zóne Pod vlekom. Samospráva
aktuálne čaká na vyhodnotenie podaných projektov.
ZVEĽAĎUJEME VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ I ŠPORTOVISKÁ
Pokračovať chceme aj v rekonštrukciách miestnych komunikácií a budovaní
cyklistickej infraštruktúry. Na cesty sme vyčlenili 300 tisíc eur,
v rámci cykloturistiky preinvestujú vďaka úspešnému cezhraničnému
projektu s mestom Rzeszow zhruba 100 tisíc eur. V budúcom roku plánujeme
komplexnú rekonštrukciu ulice Hrnčiarskej, kde by mal byť vybudovaný nový
cyklochodník. Za prioritu považujeme aj rekonštrukciou povrchu pešieho
chodníka, ktorý spája naše mesto a mestskú časť Sitníky.
Prostredníctvom cezhraničného projektu vyznačíme cyklotrasu smerom na
poľskú hranicu a takisto vybudujeme vyhliadkovú vežu nad mestom, doplnenú
prvkami drobnej architektúry v podobe troch altánkov. Pokračujeme
v modernizácii športovísk. Teraz sú na rade tenisové kurty a nový šat
dostane aj futbalová tribúna. Je najvyšší čas riešiť technológiu
chladenia a výroby ľadu na našom zimnom štadióne. Chceme nastaviť iný
režim fungovania športovísk v areáli Pod vlekom. Rovnako pokračujeme
v zmene filozofie prevádzkovania a fungovania ZOO parku.
BOHATÁ HISTÓRIA STROPKOVA SI ZASLÚŽI VIAC POZORNOSTI
V posledných rokoch sa zameriavame aj na lepšiu propagáciu mesta v oblasti
cestovného ruchu. Veľký prínos v tomto smere očakávame od pripravovaného
projektu sprístupnenia kostolnej veže, jednej z najvyšších historických
stavieb na severovýchode Slovenska. V tomto roku tam prebehol architektonický
výskum a komplexné zameranie objektu, v roku 2018 bude spracovaná
projektová dokumentácia na jej rekonštrukciu nevyhnutnú pre sprístupnenie
turistom. V spolupráci s Krajským múzeom postupne rozširujeme expozíciu
mestského múzea zriadenú v Kaštieli. Stropkov sa pripravuje aj na viacero
zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatí. Tou najvýznamnejšou budú
septembrové slávnosti konané pri príležitosti 100. výročia ukončenia I.
svetovej vojny spojené s odhalením pamätníka obetiam vojny na
zrekonštruovanom vojenskom cintoríne.
SME BLIŽŠIE K OBCHVATU MESTA
Veľmi pozitívne hodnotím fakt, že v rámci schvaľovania zmien a doplnkov
územného plánu sme spolu s poslancami zavŕšili tri roky trvajúci proces
nevyhnutný pre vydanie územného rozhodnutia na obchvat Stropkova. Aby sme sa
mohli dostať tak povediac do hry o obchvat museli sme absolvovať zložitý
proces vysporiadania letiska na Sitníkoch. Verím, že máme dostatok
argumentov na výstavbu obchvatu, ktorý by vyriešil zložitú dopravnú
situáciu v meste. Z vyššie uvedeného vyplýva, že nás aj v tomto roku
čaká veľa zodpovednej práce.
DRŽME SI PALCE V ROKU 2018
Chceme pokračovať v úspešnom príbehu nášho počtom obyvateľov malého
mestečka, no svojou históriou a potenciálom veľkého a bohatého mesta.
Každý jeden náš spoločný úspech je na prvom mieste podoprený dobrým
úmyslom, ktorý je najdôležitejší, pri všetkých našich rozhodnutiach.
Podarilo sa nám vrátiť dôveru v inštitúciu primátora, dôveru v status
poslanca, postupne spolu s poslancami presviedčame Stropkovčanov, že sa dá
pri spravovaní verejných financií pôsobiť inak ako tomu bolo
v prechádzajúcom období. Ak sa nám podarí v tomto trende pokračovať,
môžeme s čistým svedomím a úplne pokojne predstúpiť pred našich
voličov na konci volebného obdobia. Všetko dobré v novom roku,
Stropkovčania!
Ondrej Brendza, primátor mesta

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter