Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Všeobecné informácie o komunálnych voľbách 2018

Predseda NR SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň
ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Volebné miestnosti sa teda otvoria
v sobotu o siedmej hodine ráno a zatvárať sa budú o desiatej hodine
večer. Zapisovateľom mestskej volebnej komisie je Ing. Marián Vašš.

„V organizácii volieb nedošlo k žiadnym zmenám, volebné
miestnosti sú v tých istých priestoroch, ako počas posledných rokov.
V meste máme cca 8500 voličov, ktorí sú zapísaní v 10 volebných
okrskov, osem v meste Stropkov, jeden v Sitníku a jeden
v Bokši,“
uviedol M. Vašš a dodal, že Najdôležitejšia
zmena pre voličov je, že sa voľby do orgánov samosprávy obcí (OSO) po
prvýkrát konajú v rovnakom čase, ako všetky ostatné voľby v SR, t.j.
hlasovanie sa končí o 22.00 hod., kým doteraz to bolo o 20.00 hod.
Rovnako už neplatí, že občan mohol voliť aj bez preukazu totožnosti.
V minulosti stačilo, ak ho poznali aspoň dvaja členovia volebnej komisie.
Teraz je povinnosťou komisie preukaz totožnosti skontrolovať a bez jeho
overenia komisia voľbu neumožní.
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan SR i cudzinec, ktorý má
trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
veku. Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom
okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Volič je povinný po
príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju
totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre
cudzinca. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname
voličov vlastnoručným podpisom. „Ďalšou špecifikáciou je,
že pri týchto voľbách neexistujú voličské preukazy a každý môže
voliť len v mieste trvalého bydliska a v okrsku, v ktorom je zapísaný
v zozname voličov. Typickým príkladom je nemocnica, v ktorej do prenosnej
urny môžu voliť len občania, ktorí majú trvalý pobyt v tomto okrsku,
t.j. v prípade mesta Stropkov je to okrsok č.2,“
priblížil
M. Vašš a povedal, že samostatnou kategóriou sú občania, ktorých trvalým
pobytom je mesto Stropkov (tzv. bezdomovci) s poštovou adresou Hlavná 38/2.
Títo sú zapísaní v okrsku č.5. Problémom ale je, že väčšina z nich
si nevymenila občiansky preukaz a preukazujú sa dokladom s pôvodnou adresou.
„Pravdou ale je, že z cca 150 takýchto občanov sa volieb
zúčastňuje minimálne. Zaujímavosťou je aj to, že okrskové volebné
komisie budú mať len po 6 členov a mestská volebná komisia bude pracovať
s historicky najnižším počtom členov 5, čo je najnižší počet, aký
zákon umožňuje,“
dodal.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do
osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková
volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného, či mestského alebo
miestneho zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko
poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom
volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode
je uvedený na hlasovacom lístku.
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce alebo primátora mesta alebo
starostu mestskej časti môže volič zakrúžkovať poradové číslo len
jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič
do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného alebo mestského
zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce alebo
primátora mesta.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné
postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred
hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so
sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú
osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila
do obálky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do
volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho
prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie
lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu
bude uložená pokuta 33 eur.

O najvyšší samosprávny post v Stropkove sa uchádzajú štyria
kandidáti:

1. Jaroslav Berežný, 55 r., inštruktor jazdectva EBEN – JK s.r.o.,
nezávislý kandidát
2. Ondrej Brendza, JUDr., 45 r., primátor, nezávislý kandidát
3. Martin Rusin, 45 r., konateľ, nezávislý kandidát
4. Ján Škurla, Mgr., 59 r., výsluhový dôchodca, Národná koalícia

O osemnásť poslaneckých kresiel MsZ v Stropkove majú záujem
títo kandidáti:

Volebný obvod č. 1, v ktorom sa volí jeden poslanec a ktorý
zahŕňa ulice Budovateľská, Družstevná, Rovná, Sitnícká, Sokolovská,
Strečkova, Vojtovská a Vranovská:

1. Róbert Fatľa, 44 r., montér, SMER SD
Vo volebnom obvode č. 2 sa volia 2 poslanci a zahŕňa ulice Akad.
Pavlova, Hlinky, Hviezdoslavova, J. Gagarina, Ciolkovského, Jarková,
Jilemnického, Letná, Zimná, Nový riadok:

1. Peter Baraník, MVDr., 54 r., veterinárny inšpektor, Národná
koalícia
2. Martin Džupin, 43 r., technik SPP, SNS
3. Peter Jackanin, 56 r., výsluhový dôchodca, Národná koalícia
4. Oľga Kurucová, Ing., 52 r., vedúca organizačného odboru OÚ Stropkov,
SMER SD
5. Dušan Lukáč, Ing., 42 r., vedúci stredísk, Služba, mestský podnik
Stropkov, nezávislý kandidát
6. Miroslav Malina, Mgr,. 59 r., stredoškolský učiteľ, SMER SD
Volebný obvod č. 3, do ktorého sa volia 2 poslanci a ktorý zahŕňa
ulice Kukučínova, Mlynská, Gen. Sázavského:

1. Miroslav Danko, 70 r., dôchodca, SMER SD
2. Martina Demjanová, Ing., 34 r., štátny zamestnanec, SNS
3. Alfonz Gombár, 57 r., pracovník MOPS, nezávislý kandidát
4. Peter Lehocký, Mgr., 61 r., štátny zamestnanec, KDH
5. Alfonz Veselý, Mgr., 49 r. štátny zamestnanec, SMER SD
Volebný obvod č. 4, ktorý zahŕňa ul. Hrnčiarska 741/16, 742/18,
743/20, 786/66, 1566/2, 4, 6, 8, 1597/22, 24, 26, 28, 1601/30, 32, 34, 1604/9,
11, 1605/13,15, 1606/17, 19, Za jarkom, Orgovánová sa volia
2 poslanci:

1. Valentína Burcáková, Ing., 50 r., riaditeľka ÚPSVaR Stropkov, SMER
SD
2. Miroslav Dankanin, Ing., 62 r., štátny zamestnanec, SMER SD
3. Miroslav Dzurja, 43 r., technik bytové družstvo Stropkov, KDH
4. Daniel Hubáč, Mgr., 37 r., regionálny koordinátor NP TSP I, nezávislý
kandidát
5. Matúš Kimák, 20 r., montér, Kotleba – ĽSNS
6. Róbert Korady, 41 r., R a R Design,s.r.o. zásobovač, nezávislý
kandidát
7. Róbert Lehocký, 42 r., Služba mestský podnik Stropkov, nezávislý
kandidát
8. Ján Liška, 56 r., koordinátor, nezávislý kandidát
9. Viliam Mihok, Mgr, 57 r., učiteľ, nezávislý kandidát
10.Alojz Sivák, 20 r., MOPS Stropkov, Národná koalícia
Volebný obvod č. 5 bude mať dvoch poslancov, zahŕňa ulice A.
Kmeťa, Bernoláková, Cintorínska, Kvetná, Ľ. Štúra, Pod Laščíkom,
Ružová, Mládeže, Nám. SNP, Záhradná, Zámocká, Za dubami, ul.
Hlavná:

1. Slavomír Cichý, Ing., 55 r., riaditeľ gymnázia, nezávislý
kandidát
2. Gabriel Foťko, 56 r., údržbár, SMER SD
3. Jaroslav Kaščák, 54 r., podnikateľ, SMER SD
4. Eduard Kočiš, Mgr., 36 r., opatrovateľ, Kotleba ĽSNS
5. Marek Manduľa, Ing., 44 r., odborný ekonomický konzultant, OĽANO
6. Peter Senaj, Ing. 49 r., SZČO, nezávislý kandidát
7. Jana Slivková, Mgr, 46 r., lektorka, KDH
Volebný obvod č. 6 zahŕňa ul. Konštantínova, Puškinova,
Metodova, A. Hlinku, Sládkovičova, Bankovska, Majerská, J. Kráľa, P.
Horova, Kalinčiakova, volia sa 2 poslanci:

1. Metod Burák, Ing., 64 r., dôchodca, KDH
2. Jaroslav Čonka, 53 r., SZČO, Národná koalícia
3. Milan Čurilla, 62 r., štátny zamestnanec, SMER SD
4. Jaromír Hybeľ, 61r., stavebný technik, Národná koalícia
5. Jozef Lacko, 64 r., dôchodca, SMER SD
6. Slavomír Petranin, 50 r., živnostník, nezávislý kandidát
7. Slavomír Rapáč, 44 r., technik, nezávislý kandidát
8. Michal Sykora, 63 r., technik, nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 7 zahŕňa ulice Krátka, Hlavná 80/50, 1649/31,
33, 1650/37, 39, 1651/43, 45, 1652/49, Hrnčiarska 1618/36, 38, 40, 1619/42, 44,
50, 1627/21, 23, 25, 1654/72 a volia sa 2 poslanci:

1. Martin Blaško, Mgr., 39 r., pedagóg, SMER SD
2. Vladimír Čintala, Ing., 49 r., učiteľ, nezávislý kandidát
3. Stanislav Kolcun, Ing., 52 r., ekonóm, Národná koalícia
4. Michal Malina, Ing., 57 r., vedúci odboru starostlivosti o životné
prostredie OÚ Stropkov, SMER SD
5. Milan Pavúk, 48 r., technik, nezávislý kandidát
6. Jozef Senaj, 61 r., vodič, Národná koalícia
Volebný obvod č. 8 zahŕňa ulice Šarišská, Školská, Pri
rybníku, S. Jurkoviča, Chotčanská, Nábrežná, M. Slovenskej 920/48, 50,
924/56, 58, Hrnčiarska 796/63, 65, 797/76, 78, 798/80, 799/82, 800/84, 802/86,
Ondavská, Petejovská, volia sa 2 poslanci:

1. Ján Harvilko, 50 r., CNC operátor, Kotleba – ĽSNS
2. Emil Jakubčo, Bc., 38 r., skladník, KDH
3. Radko Kmiť, 44 r., pracovný asistent, nezávislý kandidát
4. Milan Kráľ, Ing., 54 r., výsluhový dôchodca, Národná koalícia
5. Daniel Lipka, Mgr., 36 r., riaditeľ odboru ÚPSVaR, SMER SD
6. Štefan Polivčák, Ing., 47 r., technik PoD ONDAVA Stropkov, SMER SD
7. Roman Popik, Ing., 35 r., štátny zamestnanec, Most – Híd
8. Dušan Večurkovský, 57 r., riaditeľ logistiky, nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 9 zahŕňa ulice Športová, Štefánikova, Matice
slovenskej 901/2, 902/4, 6, 8, 903/16, 18, 20, 904/22, 906/24,26,28, 907/30,32,
908/7, 909/9, 910/11, 911/13, 912/15, 913/34, 36, 914/40, 42, 915/44, 46,
916/17, 917/19, 918/21, 919/23, 921/25, 922/27, 923/52, 54, 1552/10, 12, 14,
1774/38, Hrnčiarska 787/68, 70, 788/88, 789/51, 53, 790/90, 791/55, 792/57,
793/59, 1620/41, volia sa 2 poslanci:

1. Imrich Makó, 60 r., robotník, Národná koalícia
2. Tibor Paňko, Ing., 55 r., technik, SMER SD
3. Jaromír Zachar, Mgr., 42 r., učiteľ, nezávislý kandidát
4. Gabriel Zajtko, Ing., 51 r., vedúci odboru dopravy a pozemných
komunikácií OÚ Stropkov, SMER SD
5. Mário Žemlička, 32 r., konateľ s.r.o., Kotleba – ĽSNS
Volebný obvod č. 10 zahŕňa ulice Čerlinská, Šandalská,
Bokšanská a volí sa 1 poslanec:

1. Adela Fiľarská, MUDr., 29 r., lekárka, SNS
2. Martin Žiak, 41 rokov, SZČO, Národná koalícia.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter