Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Voľby 2019 do Európskeho parlamentu

Vyberať budeme z 31 politických subjektov

Predseda NR SR svojím rozhodnutím zo dňa 1. februára 2019 vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu. Deň konania volieb určil na sobotu
25. mája 2019.

Ak sa ešte stále rozhodujete, či ísť k volebným urnám, je dobré
uvedomiť si, že Európsky parlament rozhoduje o veciach, ktoré sa týkajú
nášho každodenného života. Váš hlas umožňuje Európskej únii
ochraňovať vás a vašu rodinu a v konečnom dôsledku tiež bráni
demokraciu. A tak ako vo všetkých voľbách, aj v tých Európskych si
vyberáme našu budúcnosť.
Na Slovensku môžete voliť v európskych voľbách ak máte v termíne
konania volieb dovŕšených 18 rokov. Voliči na Slovensku musia voliť
v príslušnej volebnej miestnosti na základe svojej adresy trvalého pobytu.
Ak nemôžete hlasovať vo volebnom obvode, v ktorom ste zaregistrovaný,
môžete požiadať obecný úrad o voličský preukaz, ktorý vám umožní
hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenska.
Po preukázaní totožnosti voliča a po zakrúžkovaní poradového čísla
voliča v zozname voličov, vydá voličovi okrsková volebná komisia
hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky
potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Volič vstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov, kde vloží jeden hlasovací lístok bez ďalšej úpravy do obálky a
následne do volebnej schránky alebo na jednom z hlasovacích lístkov
vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla
najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky
a následne do volebnej schránky pred okrskovou volebnou komisiou.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do
volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky
vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Hlasovať bude možné do 22.00 hod. Po 22.00 h môžu hlasovať už len tí
voliči, ktorí sú v tom čase vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom
sa volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási
hlasovanie za skončené.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter