Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vodohospodári: Stav na Domaši nie je mimoriadny, nádrž plní svoju funkciu

Kto je zodpovedný za
súčasný stav nízkej hladiny? Vodohospodári odmietajú, že by zodpovednosť
niesli oni. Na tlačovej konferencii na pôde Okresného úradu v Prešove
vysvetľovali, že vodná nádrž Domaša plní funkciu, na ktorú bola
vystavaná a situáciu, ktorú kritizujú starostovia, aj podnikatelia,
nepovažujú za mimoriadnu. Naopak, vyrušuje ich, ak
z technicko-prevádzkového hľadiska správcu vodnej stavby je na nich
vytváraný tlak dosiahnuť „nutnosť“ navýšenia terciálnych účelov
nádrže nad účely prioritné.

Riaditeľ SVP š.p. OZ Košice Roman Ivančo v úvode tlačovky pripomenul,
že vodná stavba Veľká Domaša bola vybudovaná ako viacúčelová
s konkrétnym hospodárskym zámerom. Jej základnou funkciou je nadlepšovanie
prietokov pod vyrovnávacou nádržou s priamym dopadom na konzumentov
povrchovej vody v povodí dolnej Ondavy. Až ďalšími funkciami sú
využívanie hydroenergetického potenciálu, protipovodňová ochrana pod
priehradou, chov rýb a rekreácia. „Domaša je naplnená na 45%,
čo za mimoriadny stav nepovažujeme. Zároveň chcem dodať, že nikdy nemôže
vyschnúť, pretože pod prevádzkovou úrovňou má projektovaný stály objem
vody 17,3 mil. m3, ktorý jednoducho nemôže odtiecť,“

vysvetľoval Roman Ivančo.
Na kritiku starostov obcí, aj podnikateľov reagoval, že nie je v silách
nikoho konštruktívne predpovedať vývoj hydrometeorologickej situácie
v časovom predstihu, ako si to predstavuje laická verejnosť. Okrem toho
dodal, že Domaša je dimenzovaná na 3 až 4-ročný cyklus vyrovnávania
odtoku. Znamená to, že obidve extrémne úrovne (maximálnu, aj minimálnu
prevádzkovú hladinu), môže dosiahnuť zo štatistického hľadiska raz za
uvedené obdobie. Vodohospodári tiež upozorňujú, že všetky mimoriadne
opatrenia prijímané bez aspoň predbežnej, ak už nie podrobnej,
hydrologickej analýzy, v sebe nesú potenciál budúcich problémov
neakceptovateľnej chyby pri nastavení vhodnej miery manipulácie.
„Kedy máme prehodnocovať manipulačný poriadok? Prerokovať
môžete len to, o čom viete, že to určite nastane. Vedelo sa už
v októbri, že nám zo snehu nedotečú prietoky? Reagujeme neustále, no deje
sa to v určitých časových intervaloch a na základe konkrétnych
skutkových stavov,“
uviedol R. Ivančo.
Zásadnou otázkou ostáva potvrdenie alebo prípadne prehodnotenie súčasných
prioritných účelov. V konfrontácii s priemyslom totiž ťahá rekreácia
za kratší koniec. R. Ivančo v tejto súvislosti pripomenul riziko, že
Domaša nemá parametre, aby bola každé leto naplnená k spokojnosti
podnikateľov, ktorí v jej okolí podnikajú v cestovnom ruchu.
„Nikto nepopiera, že Domaša nevytvára potenciál na rekreáciu,
ale na tento účel prioritne postavená nebola,“
dodal R.
Ivančo.
Vedúci vodohospodárskej prevádzky a dispečingu Dušan Mydla poukázal na
fakt, že snehové zásoby počas ostatnej zimy boli druhé najvyššie od roku
1998, keď predstavovali 82 mil. m3 vody, no do Domaše z nich dotieklo len
30 %. Rovnako sa odvolal na štúdiu Vodohospodárskeho výskumného ústavu,
ktorá neodporúča vypúšťať menej ako 4,5 m3/s. „Sme
9 metrov nad minimálnou prevádzkovou hladinou, preto si nemyslím, že sme
niečo zanedbali. Každá jedna viacúčelová nádrž je postavená na to, aby
pracovala s hydrologickými extrémami, čo my aj plníme,“

uviedol Dušan Mydla.
Pozitívnou správou je, že od soboty – 27. apríla sa na žiadosť
Okresného úradu v Prešove, odbor starostlivosti o životné prostredie bude
z Domaše vypúšťať oproti súčasným 3,5 m3/s len 2,9 m3/s za
predpokladu, že sa nezhorší kvalita vody alebo výška hladiny nepresiahne
úroveň 158 m n.m. „Podľa predpovede počasia sa očakávajú
v priebehu víkendu zrážky, preto verím, že i táto úprava napomôže
k viditeľnejšiemu naplneniu Domaše. V tejto chvíli sme urobili maximum a
ostáva nám len veriť, že nám pomôže aj počasie,“

referoval v piatok v telefonickom rozhovore vedúci odboru starostlivosti
o životné prostredie Okresného úradu v Prešove Miroslav Benko.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter