Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Vodohospodári sa ohradzujú voči tvrdeniam o nekompetentnom manažovaní Domaše

Na tlačovku, ktorú zvolali starostovia obcí v okolí Domaše, reagovali
vodohospodári 9-stranovou odpoveďou. Interpretáciu vypracovaných štúdií
považujú za účelovú a prezentované závery za vytrhnuté z kontextu. SVP,
š. p., OZ Košice sa bráni, že spracovanie akýchkoľvek odborných
materiálov a štúdií nezatajovali, ale zároveň nemajú dôvod prezentovať
ich širokej verejnosti, ktorá si však môže tieto dokumenty vyžiadať na
základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Ako uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Marián
Bocák, každá vodná nádrž má svoj prioritný účel, za ktorým bola
budovaná a ten musí plniť, pričom sekundárne funkcie, ktoré sú
pridružené, ako napr. rekreácia, môžu vykonávať iba vtedy, ak nevadia
prioritnému účelu. Zdôraznil, že Domaša bola vybudovaná predovšetkým za
účelom akumulácie vody pri vyšších prietokoch a pre následné
nadlepšovanie prietokov v povodí Ondavy pod obcou Slovenská Kajňa. Pre
tento účel má stanovený zásobný objem v rozsahu výškových kót
146,20 až 162,00 m n. m. Stav, ktorý nastal v prvej polovici roka 2019,
nepovažujú vodohospodári za výnimočný, pretože vodná nádrž fungovala
v bežnom prevádzkovom stave. „SVP, š. p., je správca vodnej
nádrže a koná na základe rozhodnutia štátu prostredníctvom príslušného
úradu, a teda to, aký bude odtok z nádrže je v kompetencii vodoprávneho
organu a my tuto skutočnosť musíme v plnej miere rešpektovať. A napriek
tomu, že túto skutočnosť zainteresované strany vedia, sme terčom útokov
my,“
ohradili sa vodohospodári.
Vo svojej reakcii vodohospodári nesúhlasia s tým, že by
hydrometeorologické údaje iba zbierali, ale nevyhodnocovali. Odvolávajú sa
pritom na rok 2015. „Na základe skúseností z minulosti a
vyhodnocovania údajov týkajúcich sa manipulácie na vodnej nádrži došlo
v roku 2015 k zmene manipulačného poriadku, kde sa zaviedla manipulácia
pri bežnej prevádzke v dvoch režimoch,“
uviedol M. Bocák a
rovnako pripomenul operatívne zavedenie mimoriadneho šetriaceho režimu od
1. novembra 2018, kedy odtok neprekročil 4,2 m3/s a od konca apríla do
polovice júna tohto roku bol na úrovni 2,9 m3/s.
Vo vzťahu k Malej vodnej elektrárni v Malej Domaši vodohospodári
upozorňujú, že pri schvaľovaní prevádzok MVE je správca nádrže iba
účastníkom konania a nemá konečné slovo, či bude v prevádzke. Napriek
tomu o problémoch definovaných v štúdii vedeli a prevádzkovateľa
viackrát upozornili na nedodržiavanie stanoveného prietoku, vrátane podnetu
adresovaného Okresnému úradu Prešov. „Následne bolo začaté
šetrenie, výsledkom ktorého boli prijaté nápravné opatrenia zo strany MVE,
ktoré spočívali v kalibrácii riadiaceho systému MVE. O tom, či by sa pri
správnej manipulácii na MVE Malá Domaša ušetrilo 16 mil. m3 vody by sa
dalo polemizovať, lebo podľa našich poznatkov jednoznačne vyplýva, že
každé takéto „násilné“ šetrenie vodou vo VN prechádza do tzv.
jalového vypúšťania (bez dodatočného energetického využitia)
v dôsledku výdatných zrážok a následným vznikom povodňových
situácií,“
vysvetľoval M. Bocák a doplnil, že v roku
2013 sa podarilo ušetriť cca 3,9 mil. m3 vody, pričom upozornil, že ak by
sa skutočne cez MVE Malá Domaša zadržalo ďalších napr. 16,0 mil. m3
vody, priebeh povodňovej vlny do takto naplnenej vodnej nádrže by bol ešte
zložitejší a následky mohli byť závažnejšie.
Vedenie SVP, š.p., sa ohradzuje voči tvrdeniu, že ignorujú šetrenie vodou,
pričom vysvetľuje, že sanitárny odtok, ktorý je stanovený manipulačným
poriadkom, slúži nielen na dotovanie priemyslu, k výrobe elektrickej energie
a zabezpečeniu života v rieke pod vodnou stavbou, ale v neposlednom rade aj
pre potreby ČOV. M. Bocák argumentuje konštatovaním v štúdii, že
úsporný režim je potrebné v letnom období bezpodmienečne pozastaviť, a
to vzhľadom na teplotné pomery a odtokové pomery na prítokoch, kedy hrozí
pri zníženom odtoku prekročenie limitov kvality vôd v oblasti pod
nádržou. Cestou kompenzačného nadlepšovania na určitú úroveň prietoku
podľa vývoja na iných prirodzených zdrojov, konkrétne Oľky a Ondávky, sa
vodohospodári zatiaľ vydať neplánujú. „Na tento účel sú
doterajšie znalosti odtoku Oľky nedostatočné a prakticky nepoužiteľné. Ak
by bola požiadavka na zabezpečovanie kompenzačného nadlepšovania bolo by
potrebné získať úplnú a dôkladnú znalosť aktuálnych odtokových pomerov
v oblasti pod nádržou, čo by si vyžiadalo nemalé finančné prostriedky na
zabezpečenie presných meraní,“
napísal v stanovisku M.
Bocák, podľa ktorého ani v jednej zo štúdii nie je uvedené, že SVP,
š.p. účelovo zle manipulovalo, ale vo všetkých troch materiáloch je
zdôrazňované, že prioritný účel nádrže je nadlepšovanie prietokov pod
nádržou a protipovodňová ochrana s tým, že nádrž ma viacročný cyklus
vyrovnania prietokov, preto treba počítať s tým, že priemerne raz za tri
roky bude poloprázdna. „Keby má SVP, š. p. postupovať striktne
v zmysle navrhovaného riešenia, ktoré je uvedené v materiáli VS Veľká
Domaša: III. etapa – Návrh alternatív zmien manipulácie z novembra 2013,
musel by vypúšťať väčší odtok z nádrže ako realizoval, keďže odtok
3,5 m3/s by sa mal realizovať až pri poklese hladiny v nádrži pod
152,00 m n. m., pričom takto nízka hladina sa v roku 2018 ani doteraz
v roku 2019 nevyskytla,“
dodáva hovorca SVP, š.p.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter