Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vodiči v dôchodkovom veku musia absolvovať psychodiagnostické vyšetrenie

Cestný zákon ukladá vodičom nad 65 rokov povinnosť podrobiť sa každé
dva roky psychodiagnostickému vyšetreniu. V tejto vekovej kategórii totiž
dochádza k poklesu reakčných schopností, teda k spomaleniu reakcií či
k zníženiu pružnosti v reagovaní.

„Celková výkonnosť vodiča musí byť v rámci stanovených
noriem taká, aby bol spôsobilý viesť motorové vozidlo. Reakčné schopnosti
všetkých vekových kategórií musia tieto normy spĺňať, nie sú stanovené
špeciálne kritériá a požiadavky pre jednotlivé vekové
kategórie,“
podotkla klinická psychologička, odborný garant
pre dopravnú psychológiu PhDr. Valéria Samsélyová. Na otázku, či útlm
reakčných schopností súvisí výlučne s vekom, odpovedala:
„Môže súvisieť s vekom, životným štýlom, ale aj celou
radou ďalších determinantov. Pokiaľ sú diagnostikované zmeny, na základe
ktorých vodič nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo, je podľa môjho
názoru dôležité diagnostiku skompletizovať tak, aby bolo možné klientovi
odporučiť ďalšie kroky súvisiace s jeho prípadnými
ťažkosťami.“
Klinická psychologička na druhej strane
vyvrátila všeobecne zaužívaný názor, že vodiči nad 65 rokov sú na
cestách rizikovou skupinou. „V cestnej premávke sú rizikoví
vodiči všetkých vekových kategórií, ktorí nedodržiavajú predpisy a
správajú sa na cestách nedisciplinovane. Pokiaľ je vodič nad 65 rokov
psychicky a zdravotne spôsobilý viesť motorové vozidlo, nemal by byť
rizikovým v cestnej premávke.“
Zaujímalo nás, na čo sa
kladie hlavný dôraz pri psychodiagnostických skúškach vodičov
v dôchodkovom veku. „Psychodiagnostické vyšetrenie vodičov
prebieha väčšinou v dvoch častiach. Prvú časť tvorí batéria testov,
ktorá je zameraná na úroveň myslenia, koncentráciu pozornosti,
senzomotorickú reaktivitu, štruktúru osobnosti, odolnosť voči záťaži,
absenciu prípadnej neurotickej alebo psychotickej symptomatiky, čiže
neprítomnosti psychickej poruchy alebo ochorenia a podobne. Druhú časť
tvorí osobný pohovor, ktorý je zameraný na doplnenie rôznych dôležitých
údajov o vyšetrovanej osobe. Celkovo vyšetrenie trvá zhruba 3,5 až
4 hodiny.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter