Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

VIII. STROPKOVSKÝ METODOV MEMORIÁL

obrazek„Mosty
k Bohu“

VIII. ročník Stropkovského Metodovho memoriálu, ktorý sa konal minulú
nedeľu v gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove, bol
korunou osláv niekoľkých udalostí. Oslavy sa týkali nielen spomienky na
blahorečenie blahoslaveného mučeníka Metoda Dominika Trčku, ale taktiež
zavŕšili milostivý Rok bl. Metoda, ktorý v rámci Kongregácie
Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov vyhlásil ich generálny
predstavený.

Okrem toho sa tohtoročný memoriál stal priestorom aj na oslavu
60. výročia posviacky gréckokatolíckeho chrámu sv. Cyrila a Metoda.
Organizátormi tohto podujatia boli Mesto Stropkov, Redemptoristi, kláštor
Stropkov a Chrámový spevácky zbor sv. Cyrila a Metoda pri chráme a
kláštore redemptoristov v Stropkove.
Aj v tomto roku mal memoriál dve časti, liturgickú a koncertnú. Liturgická
časť sa konala dopoludnia, keď o 10.00 hod. sa veriaci stretli na
archijerejskej sv. liturgii, ktorej hlavným slúžiteľom bol vladyka Peter
Rusnák, bratislavský eparcha. Vo svojej homílii prítomným pripomenul, že
posvätnosť chrámu i posvätnosť človeka spočíva v živom vzťahu
s Bohom.
Druhá, koncertná časť memoriálu sa konala popoludní o 15.00 hod.
V úvode tejto časti slávnosti všetkých privítal správca farnosti sv.
Cyrila a Metoda v Stropkove o. Mgr. Juraj Rizman CSsR. Medzi pozvanými
hosťami boli predstavitelia cirkvi, štátnej správy a samosprávy. Po
uvítacích slovách nasledovala prezentácia o histórii výstavby chrámu.
V nej o. Rizman CSsR spomenul nielen redemptoristov priamo spojených
s prácou na výstavbe chrámu, akými boli predovšetkým o. Vojtech Vasiľ
Musil CSsR či o. Bohumil Čeľustka, ale aj tých, ktorí sa na výstavbe
chrámu podieľali nepriamo, a to tým, že pracovali na rozvoji duchovného
života gréckokatolíkov v Stropkove. „Od svojho príchodu v roku 1921 tu
v Stropkove sial Božie slovo bl. Metod Dominik Trčka. Snažil sa v ľuďoch
prebudiť živý vzťah k Bohu, živú vieru, ktorá vzbudila potrebu postaviť
chrám – miesto, kde skrze spoločné stretnutia človek prichádza bližšie
k Bohu. Neskôr, v roku 1947, keď sa začala stavba chrámu, otcovia Musil,
Arvaj i Čeľustka pokračovali v diele bl. Metoda. Budujúc chrám sv. Cyrila
a Metoda, nestavali iba múry, ale kládli dôraz na to, čo ten chrám učiní
živým. Vydávali svedectvo viery, životom ohlasovali Krista. Budujúc chrám,
most k Bohu, sa takýmto mostom stali aj oni sami.“ – uviedol o. Rizman
CSsR.
Ďalšia časť programu bola venovaná vystúpeniu speváckych zborov. Ako
prvý sa predstavil domáci Chrámový spevácky zbor sv. Cyrila a Metoda pri
chráme a kláštore redemptoristov v Stropkove pod vedením Ľudmily
Jakubčovej. Domáci svojím vystúpením ukázali, že neustále pracujú
nielen na kvalite svojho spevu, ale aj na rožširovaní svojho repertoáru,
dôkazom čoho boli aj dve nové skladby od Čajkovského a Rímskeho –
Korzakova. Druhý v poradí sa predviedol Spevácky zbor Stauros, pôsobiaci
pri gréckokatolíckom chráme Povýšenia sv. kríža v Prešove –
Sekčove, ktorý vo svojom vystúpení ukázal predovšetkým krásu
liturgických piesní východného obradu pod taktovkou Evy Fuchsovej.
K aktívnej účasti na memoriáli pozvanie prijal aj Miešaný chrámový zbor
Megalinarion zo Spišskej Novej Vsi, ktorý svojím vystúpením ukázal, že
cyrilo – metodská tradícia je pre jeho členov srdcovou záležitosťou.
Vystúpenie tohto zboru naplnilo očakávania nielen dirigentky Mgr. Evy
Tauberovej, ale iste ohrialo srdcia všetkých prítomných. Korunou koncertnej
časti podujatia bolo vystúpenie Miešaného chrámového zboru z poľského
Tuchowa, ktorý pôsobí pri chráme Návštevy Najsvätejšej Panny Márie,
spravovaného poľskými redemptoristami. Zbor pod vedením Jána Gładysza
prítomní niekoľkokrát ocenili dlhotrvajúcim aplauzom.
V závere programu sa prítomným prihovoril aj rektor stropkovského
kláštora redemptoristov o. Mikuláš Tressa CSsR, ktorý spolu s primátorom
mesta MUDr. Petrom Obrimčákom zbormajstrom zúčastnených zborov odovzdal
pamätné listy a spomienkové predmety.
Zúčastnené zbory a pozvaní hostia sa potom presunuli na slávnostnú
recepciu do Kaštieľa, kde sa prítomným prihovoril primátor mesta MUDr.
Peter Obrimčák. Vyzdvihol význam duchovného života v našom meste a
zároveň vyjadril poďakovanie i nádej, že o rok sa stretneme na ďalšom
ročníku Stropkovského Metodovho memoriálu.
K Bohu vedú rôzne cesty, dá sa k nemu priblížiť prechodom cez rôzne
mosty. VIII. ročník Stropkovského Metodovho memoriálu ponúkol tri. Život
bl. Metoda, jeho svedectvo viery; chrám, ako znak spoločenstva a miesto
stretnutia sa s Bohom; a nakoniec umenie, v rámci ktorého skrze spev človek
môže svoje vnútro pozdvihnúť vyššie.
-jr-

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter