Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Viaceré mestá a obce po celom Slovensku sa pasujú s problémom nevysporiadaných pozemkov, mesto Stropkov nie je výnimkou

V Stropkove je stále mnoho nevysporiadaných lokalít. S podobnými
ťažkosťami sa pasujú viaceré mestá a obce na celom Slovensku. Mesto si
uvedomuje, že niektoré pozemky sú vo vlastníctve fyzických osôb a tento
fakt rešpektuje. Ako primátor mesta uviedol v mnohých prípadoch malo
dôjsť k dohode, či vysporiadaniu už pred viac ako 25 rokmi.

Dušan V. je vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Stropkova,
na ktorom sa nachádza miestna komunikácia, ktorá slúži pre potreby
obyvateľov mesta Stropkov. Tiež pozemok, na ktorom viazne vecné bremeno
v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., ako aj pozemok, na ktorom je
postavená časť bytového domu so súpisným číslom 1559. Dušan V.
požiadal mesto Stropkov o zámenu pozemkov a odôvodnil svoju žiadosť
o výmenu tým, že na pozemku sa nachádza miestna komunikácia. V záujme
doriešenia vzťahov bolo niekoľkokrát zvolané rokovanie ohľadom
vysporiadania týchto vzťahov s tým, že prítomní vlastníci vyjadrili
súhlas so zámenou pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Stropkov, bez
následného vzájomného finančného vysporiadania. Navrhovateľ ponúkol
mestu väčšiu výmeru ako dostane.
„Treba si uvedomiť všetky pre a proti, výhody, či nevýhody
tejto zámeny, prípadné riziká. My ako mesto navrhujeme, aby parcely, ktoré
sú mestské, boli sprístupnené od Puškinovej ulice, kde pomedzi rodinné
domy je plánovaná mestská komunikácia, vrchom cez pozemky fyzických osôb
je plánovaný východný obchvat. Chceme zachovať prístup vlastníkov
k pozemkom, ktorí nás o to požiadali,“
uviedol primátor
mesta O. Brendza.
Úmyslom zámeny má byť prístup na Bankovskú ulicu.
Komisia pre financie a majetok mesta navrhla pozastaviť zámenu pozemkov medzi
D.V. a mestom Stropkov a odporučila rokovať aj s Jánom P. o zámene
pozemkov podľa jeho návrhu z dôvodu zachovania prístupovej komunikácie
k pozemkom vo vlastníctve mesta Stropkov v zmysle pôvodného územného
plánu. Tiež bolo odporučené prerokovať tieto zámeny pozemkov aj na
Mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo v apríli 2018. Spomínaná zámena
pozemkov medzi Dušanom V. a mestom na zasadnutí MsZ bola potrebnou väčšinou
hlasov schválená.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter