Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Veterinárni inšpektori si posvietili na kvalitu potravín

<p>Veterinárni inšpektori vykonali v roku 2012 celkom 1207 kontrol
potravín. V 117 prípadoch zistili nedostatky, za ktoré predajcom uložili
pokuty. Konkrétnejšie informácie nám poskytol riaditeľ Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy vo Svidníku MVDr. Michal Zozuľák.

<p>„V zmysle § 29 zákona č.152/1995 Z. z. o potravinách
bolo uložených 17 pokút v sume 528 eur, v zmysle § 28 toho istého
zákona 60 pokút v sume 15 450 eur. V zmysle § 48 zákona č. 39/2007 Z.
z. o veterinárnej starostlivosti bolo uložených 5 pokút v sume 450 eur a
v zmysle § 50 toho istého zákona 5 pokút v sume 2100 eur. Celková
výška pokút za rok 2012 predstavuje sumu 18 528 eur.“
Na
laboratórne vyšetrenie bolo v našom regióne v priebehu roka
2012 odobratých 152 vzoriek živočíšneho a rastlinného pôvodu
v celkovej sume 22 498,75 eur, 11 z nich bolo nevyhovujúcich.
„V podkarpatskej bryndzi nebol podiel ovčieho syra v súlade
s hodnotou deklarovanou na obale, u hlboko zmrazených filiet z aljašskej
tresky nezodpovedal pevný podiel a glazúra hodnotám deklarovaným na
označení výrobku, domáci údený bravčový bôčik obsahoval nadlimit NaCl,
ovčí hrudkový syr zo surového mlieka trojnásobne prekračoval limit
koagulázopozitívnych stafylokokov, sladený slivkový lekvár mal nadlimit
oxidu siričitého, hrozienka sultánky mali nedostatky
v označení,“
vymenoval MVDr. Zozuľák. Najčastejšími
nedostatkami, ktoré veterinárni inšpektori zistili pri úradných
kontrolách, bol predaj potravín po dátume spotreby, porušenie
chladiarenského reťazca (skladovanie potravín v nevyhovujúcich teplotných
režimoch), nedostatočná hygiena predajných a skladovacích priestorov,
nedostatočná hygiena (znečistenie) chladiarenských boxov, nesprávne
označenie potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu, zistený predaj
tovaru neznámeho pôvodu (okamžité stiahnutie z predaja), poškodený
obalový materiál, tovar so zmenenými údajmi a tovar, pri ktorom po otvorení
obalu nebol skrátený dátum spotreby, výrobky neoznačené v štátnom
jazyku, predaj vajec z chovov v Poľskej republike nespĺňajúcich
ustanovenia Smernice rady č. 1999/74/ES, nevedenie záznamov o DDD činnosti,
nezavedené postupy na princípoch HACCP, a taktiež výrobky krájané alebo
predávané na hmotnosť neboli označené povinnými údajmi na výveske v ich
blízkosti.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter