Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vernisáž výstavy Svet očami viery, prezentácia publikácie i odpustová slávnosť sú dôkazom toho, že spojenie duchovného a umeleckého naozaj krásne funguje

V priestoroch
stropkovského kaštieľa sa v piatok, 12. júla konala vernisáž
fotografickej výstavy pod názvom Svet očami viery, na ktorej bola do života
slávnostne uvedená publikácia vydaná mestom Stropkov z pera mestského
historika Ľuboslava Šmajdu v úzkej spolupráci s našou rodáčkou Martou
Szattlerovou a Gabrielom Brendzom. Pod grafickú úpravu a sadzbu sa podpísal
Dávid Durilla.

Za túto jedinečnú výstavu u nás v Stropkove vďačíme členom
Stropkovského fotoklubu A. Hričanovi a P. Ivankovi, ktorí oslovili
organizátora tejto výstavy P. Ondreja Gabriša a tiež vedeniu mesta Stropkov,
že túto myšlienku podporilo.
Výstava tak symbolická pre mesto Stropkov z viacerých dôvodov. Jedným
z nich je bezpochyby 350. výročie Bratstva Preblahoslavenej Panny Márie
Karmelskej v Stropkove, ktoré si mesto pripomenulo práve v tomto roku, ale
tiež dátum 16. júl, kedy stropkovskí veriaci slávia Sviatok
Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ktorý bol zavedený v roku 1376 pre
rehole karmelitánov, ale v roku 1726 bol zaradený do všeobecného
liturgického kalendára. Najvýznamnejšími obcami, kde sa každoročne
konajú púte na počesť Panny Márie Karmelskej sú Gaboltov, Topoľčianky,
Bôrka, Streda nad Bodrogom, Tulčík, Veľký Šariš, Hontianske Nemce,
Nitrianske Pravno, no a samozrejme mesto Stropkov.
Stropkovskí veriaci začali sláviť tento sviatok už sobotnou večernou
omšou a pokračovali v nedeľu odpustovou slávnosťou na Nám. SNP.
Mesto Stropkov prežíva vzácne okamihy
„Rok 2019 je pre mesto Stropkov rokom jubilejným. V marci sme
si pripomenuli 615. výročie prvej oficiálnej písomnej zmienky o našom
meste. 11. mája sme si pripomenuli 350. výročie založenie bratstva sv.
Škapuliara, ktoré je najstaršie nielen na Slovensku, ale aj v celom Uhorsku.
Táto skutočnosť nás právom radí medzi mariánske mestá. 16. júla máme
sviatok Panny Márie Škapuliarskej, ktorá je vyobrazená na všetkých
oltároch nášho chrámu. Hoci patrocíniou nášho chrámu je Božie Telo a
Krv Kristova, my slávime veľký historický odpust práve na Škapuliarsku
Pannu Máriu. Ideálnym spojením tejto výstavy cez fotografie aj cez
prezentáciu publikácie, sme chceli spojiť príjemné s užitočným,
duchovné s umeleckým, s mariánskym a v spolupráci s p. dekanom
i fotografmi sme prichystali pre vás toto dnešné stretnutie. Pripravili sme
publikáciu, ktorá pojednáva o našej histórii. Nie sú to žiadne
rozprávky a ani výmysly, sú to fakty, história, ktorá poznačila celé
naše generácie,“
povedal v úvode primátor mesta O. Brendza
a dodal, že autorom tejto publikácie je náš rodák Ľuboslav Šmajda,
absolvent filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorú ukončil v roku
2016 a v roku 2017 nastúpil na Mestský úrad, kde sa ujal novovytvorenej
pozície mestského historika. „Máme za to, že naša história
je tak bohatá a v mnohom neprebádaná, že je potrebné sa jej venovať.
Veľmi sa teším, pretože je to v ucelenej podobe zachytená história od
prvopočiatkov založenia Bratstva sv. Škapuliara až po súčasnosť. Vrelo
odporúčam každej jednej generácii túto publikáciu prelistovať,
preštudovať veci. Sú to vzácne okamihy a malo by to v nás vzbudiť takú
zdravú, prirodzenú hrdosť. Nie pýchu, ale hrdosť. Aj táto kniha je
prejavom našej mariánskej úcty a našej viery, ale bolo by to len polovičné
riešenie, pokiaľ by o tom, že mesto Stropkov je mariánske mesto svedčila
len táto publikácia. Tak ako sme my zdedili túto mariánsku úctu a samotnú
kresťanskú vieru od našich predkov a našich rodičov a starých rodičov,
tak je teraz zodpovednosť na nás, ktorí žijeme súčasnú dobu, aby sme
odovzdali ďalším generáciám to, čo nám zanechali naši otcovia a starí
otcovia. Chcem sa poďakovať všetkým, celému autorskému tímu na čele
s Ľ. Šmajdom za odvedenú prácu a verím, že táto publikácia splní svoj
účel a verím, že aj vďaka tejto publikácii zanecháme ďalším
generáciám mariánsku úctu, ktorou je naše mesto spojené. Teším sa, že
súčasťou tohtoročného odpustu bude práve aj prezentácia tejto
knihy,“
povedal primátor.
Sakrálne motívy i Božie dielo okolo nás
Fotografická súťaž a následná vernisáž bola vyhlásená v rámci
Týždňa kresťanskej kultúry, ktorý sa konal v Ružomberku a ktorej
organizátorom bola Spoločnosť Ježišova v zastúpení pátra Ondreja
Gabriša.
„Som rád, že sme sem mohli priniesť niekoľko fotografií –
obrazov, niekoľko pohľadov ľudí, ktorí citlivo vnímajú dianie okolo seba,
vnímajú život, vnímajú čo vytvoril človek i prírodu. My sme chceli
vyzvať tých, ktorí fotografujú, aby to ich zastavenie sa a ich pohľad bol
takým sprítomnením a Božím pohľadom a to, že sa pozerám na to, čo je
okolo mňa nie sú iba náhody, nie sú to iba pekné veci, ale je to také
stvoriteľské Božie dielo, do ktorého sme začlenení a ktoré môže
spoznávať a oslavovať. Súčasná technika nám dovolí, aby sme to dokázali
sprostredkovať a tešiť sa,“
povedal p. Ondrej Gabriš.
Na fotografiách sme mohli obdivovať sakrálne motívy, akými sú kostoly,
kaplnky, kríže, sochy, či krížové cesty, ale aj vieru v živote človeka
ako takú – pri prijímaní a vysluhovaní sviatostí, každodennej modlitbe,
účasť na púťach i zasvätený život. Kategóriu príroda organizátori
jednoducho nemohli vynechať a tak súťažiaci zachytávali objektívom krásu
a dar prírody, ich úžas nad Božím stvorenstvom od detailu až po
krajinu…
„Ponúkli sme tri okruhy pri fotografovaní. Cez prvý okruh bolo
možné zobraziť veci sakrálne, ktoré nás obklopujú. Jednoducho to, čo
vytvoril človek, aby oslávil Boha a vyjadril tak tiež vďaku za to, že je
prítomný tu medzi nami viditeľným spôsobom. Druhým okruh vyjadruje to, kde
je človek a ako prežíva svoj vzťah voči Stvoriteľovi a voči tajomstvu,
ktoré sa nedá jednoznačne zobraziť, ale svojimi sviatosťami dávame najavo,
že Boh je prítomný v mojom živote, že sa snažím s ním komunikovať,
že sa snažím ho poznávať a učím sa ako hodnotne žiť. Tretím okruhom je
príroda, ktorá je okolo nás a ktorá je sama od seba krásna a veľkolepá,
v detailoch nás ohromuje… Aby sme v týchto veciach dokázali poznávať
stvoriteľské Božie dielo,“
priblížil vystavené diela jeden
z hlavných organizátorov páter Ondrej Gabriš SJ.
Takúto ponuku dostalo takmer 60 fotografov, ktorí do súťaže prihlásili
vyše 500 fotografií, takže bolo neľahkou úlohou vybrať naozaj tie naj,
ktoré spĺňali všetky parametre, aj tie technické. „Nech vás
všetkých tieto fotografie povzbudia k tomu, aby ste citlivejšie vnímali
okolie, v ktorom žijeme,“
dodal páter O. Gabriš.
Viera v nás stále žije…
V Ružomberku sa dali dohromady nadšenci, ktorí si povedali, že urobia
týždeň kresťanskej kultúry. „V Ružomberku je Katolícka
univerzita, takže sú tam odborníci, ktorí ma pozvali do partie. Sú to
hudobníci, riaditeľka knižnice, prednášajúci… a každý nejako v tom
svojom odbore povedal, čo je schopný priniesť, aby sme celý ten týždeň
vyplnili. Tento rok je to už štvrtý ročník. Do programu boli zaradené
koncerty, ekumenická pobožnosť, historická prednáška o farskom kostole,
možnosť výstupu do kostolnej veže, pozrieť si mesto Ružomberok zvrchu a
vidieť zvon z roku 1507, čo sa podarí vzhliadnuť len málokomu. Snažíme
sa ponúknuť kultúrne obohatenie v rámci toho týždňa. Nejedná sa však
o akcie masové, ale duchovné a emocionálne silné. Konali sa aj meditácie
nad obrazmi Vincenta Hložníka, ktorý tvoril aj biblické motívy. Bolo to
naozaj veľmi hodnotné a človek sa veľa dozvedel. Získal iný pohľad a
hlbší vzťah k Písmu svätému. Začali sme a uvidíme ako sa to bude ďalej
vyvíjať,“
prezradil p. O. Gabriš, ktorý kedysi študoval
filmovú priemyslovku, robil fotografa v múzeu a ktorému tá obrazová časť
zdá sa ostala v krvi. „Celý čas, čo som v reholi,
fotografujem. Už som sa aj odhodlal stupiť na organizačnú platformu a
rozhodol som sa urobiť fotografickú súťaž spojenú s výstavou, ktorú
ponúkneme ľuďom. Účasť na jednotlivých kultúrnych podujatiach je
bohatá, záujem mladých rodín je hlavne o koncerty, no vidieť môžeme
naozaj asi všetky vekové kategórie,“
povedal a dodal, že
o vieru v Boha, o spoločenstvo a o aktivity, ktoré sa usporadúvajú
i naďalej prejavujú záujem hlavne mladé, či stredné generácie, ale
hlavne rodiny s deťmi i seniori.
„Pred niekoľkými dňami sme usporiadali Deň rodiny, kde prišlo
asi 600 účastníkov. Záujem je veľký, je však dôležité ponúknuť
vhodné aktivity a s tými ľuďmi naozaj byť. Netreba stále riešiť
teologické veci, ale ten ľudský rozmer, preto robíme na hodnotných veciach,
akými sú fotografia, hudba, či športové aktivity. Jednoducho tráviť čas
s tými ľuďmi a popritom ukázať, že naozaj Božia prítomnosť človeka
obohacuje. Človek nemá mať pocit, že toto smiem a toto nie, ale Božia
prítomnosť mi dáva silu a vieru, že to dokážem a že je niekto, kto drží
nado mnou ochrannú ruku…,“
myslí si páter O. Gabriš.
Súčasťou vernisáže u nás v Stropkove bola aj videoprojekcia fotografií
od autorky Magdalény Koleničovej, ktoré zachytávali svet, či skôr Stropkov
a Stropkovčanov očami viery… Naozaj silný zážitok. Aj táto výstava
ukázala, že duchovné i umelecké idú ruka v ruke a svoje nezastupiteľné
miesto majú aj v našom meste a v našich srdciach. Jasným dôkazom toho je
hojná účasť na tejto vernisáži i na samotnom odpuste, ktorý sa konal na
stropkovskom námestí uplynulú nedeľu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter