Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Verejná diskusia k zámeru vybudovania pyrolýzneho podniku v Stropkove – 3

Ad: Názor na investície v Stropkove, Spektrum č. 13

Vážený pán Mgr. I. Kleban, reagujem na Vašu „výzvu“, či vie niekto
zabezpečiť lepšie riešenie, ako zabezpečiť ľuďom živobytie tak, aby
neodchádzali za prácou inam.

Nuž toto riešenie, ktoré ponúkate nie je ani zďaleka riešením
nezamestnanosti v okrese, resp. v meste Stropkov. Sto pracovných miest, ako
uvádzate, nevyrieši mieru nezamestnanosti, a predpokladám, že to budú iba
zamestnanci na úrovni minimálnej mzdy…
Ale o to ani tak nejde, ako to čo zamýšľaná akcia spôsobí. Ak
jestvujúce domáce spracovateľské kapacity dokážu recyklovať všetky na
Slovensku vyprodukované staré pneumatiky, je jasné, že potom tu budú
dovážané odpady z celej EÚ, hlavne z krajín, ktoré si svoje územie
nechcú zamoriť.
Mesto Stropkov leží v údolí rieky Ondavy, obkolesené kopcami (od
Stročína až po Nižnú Olšavu). Celé údolie je ako misa, takže aj pár
percent emisií spôsobí zamorenie celého údolia.
Mám 40-ročnú prax v meraní a sledovaní poveternostných podmienok,
čistoty ovzdušia a merania radiácie. V našich podmienkach máme tretinu
roka bezvetrie, alebo len slabý vietor (1-2m/s) a počas ostatného obdobia
prevláda severo-južné prúdenie vzduchu. Rozptylové podmienky sú maximálne
nepriaznivé pre obyvateľov Stropkova a blízkych obcí.
Neexistujú totiž zariadenia, ktoré by zabezpečili zachytávanie emisií na
viac ako 90 % a to ešte nerátajúc prípadné havárie na takýchto
zariadeniach. A z celej problematiky nie je vôbec jasné ako to bude
fungovať od A po Z. Čo s likvidáciou alebo uskladnením odpadov? Čo bude
s Domašou, ak sa dostanú chemikálie do vody? Veď to bude v budúcnosti
veľmi cenný rezervoár vody nielen pre Stropkov, ale aj okolité okresy
východného Slovenska. Čo po skončení celej akcie? Ako dáte do pôvodného
stavu celý areál a okolie spaľovne? …
Čo sa týka prirovnania nevedomosti alebo neschopnosti ľudí prijať niečo
nové, ako ste to porovnali s Koperníkom a Galileom, ide hádam len
o nemiestny žart. U oboch mysliteľov išlo totiž o slovné záležitosti,
ale tu ide o to, či žiť alebo živoriť v zamorenom prostredí ako to napr.
bolo v Indickom Bhopale zamorenom dioxínom.
J. Čobej, ved. technik pre meteorológiu a klimatológiu MS
Stropkov-Tisinec

Názor Občianskeho združenia Senior párty pri Klube dôchodcov
k projektu „Pyrolýzne spracovanie pneumatík“

V mesiaci marec začala v našom meste rezonovať otázka výstavby podniku
na spracovanie opotrebovaných pneumatík pre 110 pracovníkov. Je
pozoruhodné, že o takúto atraktívnu fabriku nemajú záujem v Bardejove,
v iných lokalitách na Slovensku a ani v okolitých štátoch ako to
komentujú odborníci vo svojich príspevkoch v Spektre. Rada SP pri KD dáva
do pozornosti obyvateľom Stropkova a regiónov povodia rieky Ondava včetne
prítokov, že už v roku 2004 dala k dispozícii vedeniu mesta a poslancom
„Úvahy na vypracovanie vízie a programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
regiónu povodia rieky Ondava a jeho mikroregiónov na roky 2004 – 2034 t.
j. na 30 rokov“. Jedná sa o časť horného Šariša a celej oblasti
dolného Zemplína, kde sa uvažuje so zavedením komplexnej ekologickej
produkcie v poľnohospodárstve, živočíšneho a lesného hospodárstva.
K tomu musí byť prispôsobená aj priemyselná a ostatná produkcia v tomto
regióne. Zasahuje to časť Prešovského a Košického samosprávneho kraja.
Vlani sa na Valkove uskutočnilo stretnutie tajomníka MŽP SR Jaroslava Jaduša
so zástupcami Prešovského samosprávneho kraja, zástupcami
vodohospodárskeho podniku Slovenska a nášho regiónu ohľadom strategickej
úlohy vodnej nádrži Veľká Domaša. Toto zasadnutie a reakcia na plynovú a
svetovú krízu nás donútilo znova oživiť našu víziu a začiatkom
februára sme vypracovali ďalšie dve vízie a to:
– Návrh projektu na riešenie súčasnej a budúcej strategickej úlohy vodnej
nádrže Veľká Domaša
– Návrh projektu na rozvoj produkcie a životnej úrovne spádových obcí
Nižná a Vyšná Olšava včetne obcí, ktoré spadajú pod poľnohospodárske
družstvo Nižná Olšava.
Svetoví odborníci poukazujú na skutočnosť, že kvalitná voda bude popri
ovzduší a pôde najcennejší artikel života a dyzertifikácia tejto suroviny
bude minimálne tak dôležitá ako súčasná dyzertifikácia elektriny, nafty
a plynu na ktorú sa vynakladajú obrovské miliardy. Ako seniori máme
dostatočné skúsenosti aké dopady majú prírodné vodné kalamity vo svete a
u nás. Ešte nebezpečnejšie sú toky znečistené chemikáliami. Stačí
spomenúť Zemplínsku Šíravu únik chemikálií do Tisy zo zlatej bane
v Bája mare ako aj znečistenie našich studní na celom Slovensku a ohrozenie
najväčšej zásobárne na Žitnom Ostrove. Keď zvážime aké nebezpečenstvo
pre našu priehradu majú divoké skládky, veľkosklady hnojiva a znečistená
odpadová voda z domov, ktoré nie sú napojené na odpadový kanál napojený
na čističku, považujeme za dôležitejšie prednostne investovať do týchto
projektov. Vo štvrtok 26. 3. 2009 je v Pravde uverejnený článok
„Ekologické problémy sú prioritou“ kde sa konštatujú jednotlivé
priority, ako aj zdroje z fondov EÚ. Naše zámery sú v súlade
s jednotlivými operačnými cieľmi a týkajú sa okresov Stropkov, Svidník a
Bardejov – nadväzne na dolnú časť Zemplína. Tieto návrhy boli odoslané
vedúcim koaličných strán ako aj na ministerstvo životného prostredia.
Zároveň boli poskytnuté vedúcemu Obvodného úradu, predsedovi družstva
Nižná Olšava ako aj ďalším zainteresovaným osobám v meste Stropkov.
K takémuto riešeniu sme pristúpili z dôvodu, že dopad svetovej krízy má
pre naše okresy kde není železničná doprava ďaleko tvrdšie dopady na
nezamestnanosť a úpadok životnej úrovne než inde na Slovensku. Realizácie
týchto akcií je zložitá, lebo spadá pod viaceré rezorty a vyžaduje úzku
spoluprácu zainteresovaných verejného sektoru obci a miest ako aj podnikov a
súkromníkov. Umožní však urýchlené riešiť súčastnú nezamestnanosť a
čiastočne aj dlhodobú. Je to výzva pre poslancov našich okresov a krajov,
aby pred voľbami preukázali, akí majú skutočný záujem o svojich
občanov. Nech porovnajú čo pre Východ spravil zatracovaný pán Biľak a čo
naši Východoslovenskí zástupcovia za 20 rokov, keď mali v rukách
najvyššie právomoci. Ako seniori vieme najlepšie posúdiť, ako ľahké je
odučiť mladú generáciu pracovať, ale obnoviť ich záujem, zručnosť a
praktické skúsenosti bude tak zložité ako dnes u Rómskej komunite. To už
poznajú aj mladí ľudia čo pracujú v zahraničí, že o Slovákov je
väčší záujem, nakoľko sú schopní prispôsobiť sa každej práci, ale na
druhej strane sú viac zneužívaní. Našou samozrejmosťou bolo, že
prevažná väčšina zamestnancov v priemysle sa popri zamestnaní venovala aj
poľnohospodárskej produkcií v rôznej forme a rozsahu, kde ľudia získavali
praktické skúsenosti v širšom rozsahu ako v iných profesiách. Úpadok
poľnohospodárstva, živočíšnej a inej pracovne náročnej produkcie ohrozí
vedomostnú úroveň obyvateľstva aj napriek skutočnosti, že rozvoj vedy
rýchlo napreduje. Pravda je však taká, že roky a skúsenosti sa kúpiť
nedajú. Z tohto dôvodu považujeme zavedenie ekologickej produkcie
poľnohospodárskej a živočíšnej za tak významnú úlohu. Na druhej strane
očakávame, že mladšia a stredná generácia na čele s podnikateľmi zmení
svoj postoj k nášmu občianskemu združeniu ako aj k staršej generácii.
V poslednom čísle Spektra z 23. 3. 2009 je uverejnená reklama
„Priateľov zeme CEMA“ z Poník, kde požadujú venovať 2 % z dane pre
ich Občianske združenie, aby sa mohli chrániť voči neenvironmentálnym
projektom. Aj naše „Občianske združenie Senior party“ od 1. januára
2010 nadobudne právomoc čerpať tieto príspevky a už touto cestou Vás
informujeme o našich krokoch, ktoré robíme v prospech nášho regiónu ako
aj našich seniorov nielen v Stropkove, ale na celom Slovensku. Tieto projekty
sa dajú realizovať a aplikovať všade a pomôžu vytvoriť zo Slovenska
krajšie a bohatšie Švajčiarsko.
Senior Párty pri KD

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter