Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Veľké upratovanie Slovenska

<p>Ministerstvo životného prostredia SR spustilo program na odstraňovanie
nelegálnych skládok odpadu. Názov programu je VEĽKÉ UPRATOVANIE SLOVENSKA a
bude pod gesciou Environmentálneho fondu (ďalej len EF).<br>
Na program bolo vyčlenených 10 miliónov EUR presunutých do
Environmentálneho fondu z Recyklačného fondu. Cieľom tohto programu je
odstrániť nelegálne skládky z miest a obcí, skôr ako začne fungovať
nový systém odpadového hospodárstva, nastavený v novom zákone o odpadoch
č. 79/2015 Z.z.<br>
Základom pre získanie finančného príspevku je predloženie žiadosti
o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu v rámci činnosti C4,
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom vrátane požadovaných
príloh.<br>
Elektronický formulár žiadosti pre rok 2015 je dostupný na webovom sídle
EF <a href=“http://www.envirofond.sk“>www.envirofond.sk</a> v sekcii
Podpora/Dotácie/Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. žiadateľ
o poskytnutie podpory z EF formou dotácie predkladá žiadosť v tlačenej
aj v elektronickej podobe.<br>
Termín na predloženie žiadostí o finančný príspevok je do 17. 7. 2015
a samosprávy musia stihnúť vyčistiť svoje územie do konca novembra.<br>
Maximálna výška podpory pre žiadateľa je 100 tisíc EUR na jedno miesto,
pričom štát bude financovať 95 % a obec zvyšných 5 % nákladov. Program
bude spravovať Environmentálny fond. Podmienkou na pridelenie finančného
príspevku je, že sa nelegálna skládka musí nachádzať v katastrálnom
území žiadajúcej obce a existencia nelegálnej skládky musí byť
potvrdená okresným úradom.<br>
Pridelené finančné prostriedky bude môcť samospráva využiť na zber,
odvoz a uloženie odpadu na legálnu skládku, prípadne jeho zlikvidovanie
v spaľovni. Pokiaľ to bude možné a účelné, bude podporované aj
vytriedenie využiteľného odpadu a úprava miesta do pôvodného stavu.
V jednej žiadosti je možné riešiť sanáciu viacerých miest.<br>
žiadatelia žiadajú o dotáciu prostredníctvom elektronického tlačiva,
ktoré je k dispozícii na webovom sídle Environmentálneho fondu:<br>
<a
href=“http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html“>http://www.envirofond.sk/…dotacie.html</a>.<br
/>
V prípade otázok súvisiacich s prípravou žiadosti o poskytnutie podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu máte možnosť obrátiť sa priamo
na pracovníkov Environmentálneho fondu:<br>
– telefonicky na číslach: 0906 311 901, 0906 311 911<br>
– e-mailom na adrese: <a
href=“mailto:dotacie&amp;#64;envirofond.sk“>dotacie&amp;#64;<!—->envirofond.sk</a><br
/>
– listom na adrese:<br>
Environmentálny fond,<br>
P.O. Box 16<br>
Martinská 49<br>
Bratislava<br>
<strong>-rv-</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter