Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Väčšina mestských podnikov hospodárila so stratou

Priemerná návšteva na futbale predstavovala 91 divákov

Podniky a obchodné spoločnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
vykázali v minulom roku súhrnnú stratu za viac ako 2,4 mil. korún. Zisk
vykázali len mestský podnik Služba a výrobca tepla Byhos, s.r.o. Na strate
sa najviac podieľala Nemocnica Stropkov, s.r.o., ktorá koncom minulého roka
vstúpila do likvidácie.

V uplynulom roku vykázala stratu 1,874 mil. Sk (v roku 2007 to bolo
2,8 il. Sk) . Svoju nosnú činnosť – poskytovanie zdravotnej
starostlivosti, prestala nemocnica vykonávať 30. júna 2008 z dôvodu jej
prechodu na Vranovskú nemocnicu, n.o. a 15. decembra 2008 rozhodlo valné
zhromaždenie o vstupe spoločnosti do likvidácie. Vlastné imanie Nemocnice
Stropkov, s.r.o. kleslo na mínus 3,965 mil. Sk. Hodnota vlastného imania
klesla pod hodnotu základného imania 900 tis. v dôsledku vytvorenej straty
v za roky 2006 až 2008.
Stratu 216 tis. korún vyprodukovala aj dcérska spoločnosť Nemocnice
Stropkov, Mestská lekáreň. Rovnako ako materská firma, aj lekáreň
vstúpila v závere minulého roka do likvidácie. K 9. decembru
2008 evidovala nezaplatené pohľadávky vo výške takmer 2,9 mil. Sk,
z čoho najväčšiu časť tvoria pohľadávky voči materskej firme
(2,1 mil. Sk). Záväzky, hlavne voči dodávateľom liekov do lekárne,
predstavovali ku dňu vstupu do likvidácie vyše 8 mil. korún.
MŠK Tesla Stropkov, s.r.o. minulý rok takisto prerobila. Jej strata
predstavuje vyše 777 tis. Sk. Poslanci však mali k správe výhrady,
pretože neobsahovala podrobnejší prehľad o nákladoch a výnosoch
spoločnosti. Výnosy predstavovali v uplynulom roku 3,29 mil. Sk, z toho
takmer 2,6 mil. bola dotácia z mestského rozpočtu. Klub teda dokázal
zarobiť len niečo okolo 700 tis. Sk (362 tis. Sk tvorili príjmy za prestupy
a hosťovania hráčov, zo SFZ dostal klub 174 tis. Sk). Ku koncu roka evidoval
klub aj 300-tisícovú pôžičku od stropkovského podnikateľa J. Žatkoviča.
Na reklame zarobili futbalisti 23 tis. korún, na vstupnom 40.900 korún. Aj
tento údaj nasvedčuje, že so stropkovským futbalom niečo nie je
v poriadku. Pri 15 domácich zápasoch v roku 2008 a vstupnom 30 Sk,
predstavuje priemerná návšteva slabých 91 platiacich divákov. Na niektoré
zápasy okresných futbalových súťaží pritom chodí často takmer
200 divákov. Náklady MŠK Tesla dosiahli v minulom roku sumu 4,068 mil. Sk,
najväčšiu časť z toho predstavovali odmeny pre hráčov, trénerov a
rozhodcov a mzdy vo výške 2,8 mil. Sk.
Spoločnosť Byhos dosiahla v minulom roku zisk 448 tis. Sk. Jej hlavnou
činnosťou je výroba, distribúcia a predaj tepla a teplej vody, ako aj
správa a údržba bytového fondu mesta (181 mestských bytov). Celkové
náklady predstavovali 30,373 mil. Sk (najviac na zemný plyn 18,27 mil. Sk),
výnosy dosiahli výšku 30,822 mil. Sk (najviac za tržby z predaja tepla
26,78 mil.) Firma má uhradené všetky záväzky voči dodávateľom
i poisťovniam. K 31. decembru 2008 evidovala nedoplatky vo výške
571 tis. Sk.
So ziskom 18.613 Sk hospodárila v uplynulom roku Služba m.p. Podnik má
14 stredísk a ku koncu minulého roka zamestnával 55 pracovníkov, z toho
41 robotníkov a 14 technicko-hospodárskych pracovníkov. Z mestského
rozpočtu dostala Služba v rámci bežného a kapitálového transferu
17,425 mil. Sk. Prehľad hospodárenia podľa jednotlivých stredísk: letné
kúpalisko -57 tis. Sk, zimný štadión +18 tis. Sk, správa a údržba
verejného osvetlenia +162 tis. Sk, správa mestských cintorínov -87 tis.
Sk, správa a údržba verejnej zelene -428 tis. Sk, správa a údržba
miestnych komunikácií a čistenie mesta -303 tis. Sk, vývoz TKO v meste
+149 tis. Sk, separovaný zber -57 tis. Sk, mestské WC -128 tis. Sk,
správa mestskej športovej haly +151 tis. Sk, spravovanie a nájom budov
+996 tis. Sk, bufet na letnom kúpalisku +13 tis. Sk, dom smútku +90 tis.
Sk, vývoz TKO v obciach +14 tis. Sk.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter